Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Нормативно-правові акти

Законодавство України

Нормативні документи НаУОА

Документи з організації освітнього процесу

1. Концепція освітньої діяльності
2. Положення про організацію освітнього процесу в НаУОА
3. Положення про факультет (Навчально-науковий інститут) НаУОА
4. Положення про кафедру
5. Інструкція щодо складання розкладу занять
6. Порядок проведення запису на вибіркові дисципліни, оформлення результатів запису та формування штатного розпису професорсько-викладацького складу НаУОА
7. Додаток до порядку запису на вибіркові дисципліни
8. Положення про реалізацію права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти НаУОА
9. Положення про навчально-методичне забезпечення НаУОА
10. Методичні рекомендації «Освітні програми та робочі програми навчальних дисциплін»
11. Положення про наукове есе
12. Положення про кваліфікаційну (дипломну) роботу здобувача вищої освіти НаУОА
13. Положення про екзаменаційну комісію
14. Положення про сертифікатні програми в НаУОА
15. Положення про групу забезпечення спеціальності в НаУОА
16. Положення про ІС Moodle
17. Графік освітнього процесу на 2023-2024 н.р.
18. Кодекс академічної доброчесності
19. Концепція викладання англійської мови
20. Положення про індивідуальний навчальний план студента Національного університету “Острозька академія”
21. Положення про дистанційне навчання в Національному університеті «Острозька академія»
22. Положення про курсову роботу (проєкт) у Національному університеті "Острозька академія"
23. Порядок визнання результатів, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у Національному університеті “Острозька академія”
24. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НаУОА
25. Порядок організації опитування та оцінювання якості викладання
26. Порядок визначення та ліквідації академічної різниці в НаУОА
27. Положення про запобігання академічному плагіату та порядок перевірки робіт у Національному університеті «Острозька академія»
28. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти НаУОА

Документи, що регулюють зарахування, оцінювання, відрахування здобувачів вищої освіти, виплату стипендій

1. Правила прийому до Національного університету “Острозька академія”
2. Положення про відрахування, перерву в навчанні, поновлення та переведення студентів НаУОА
3. Положення про оцінювання знань студентів в Національному університеті “Острозька академія”
4. Положення про організацію навчання за індивідуальним планом
5. Положення про вільних слухачів
6. Правила призначення і виплати стипендій у НаУОА
7. Положення Про порядок переведення осіб, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету та перерозподілу обсягів державного замовлення.
8. Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення навчальних дисциплін в НаУОА
9. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг в НаУОА
10. Порядок роботи з боржниками за договорами про надання платних освітніх послуг в НаУОА
11. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту (наукові ступені) у Національному університеті «Острозька академія»
12. Положення про волонтерську діяльність в НаУОА
13. Порядок пільгового кредитування для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Острозька академія»
14. Положення про іменні та персональні гранти на навчання для здобувачів Національного університету “Острозька академія”
15. Положення про претензійну роботу у НаУОА

Документи, що регулюють кадрове забезпечення НаУОА

1. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад деканів факультетів/директора інституту, завідувачів кафедр, директора наукової бібліотеки НаУОА
2. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НаУОА
3. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у НаУОА
4. Положення про оформлення відряджень в межах України та за кордон працівників НаУОА
5. Положення про надання творчих відпусток науково-педагогічним працівникам НаУОА
6. Положення про розрахунок кількості штатних посад, планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у Національному університеті “Острозька академія”
7. Положення про систему рейтингування професорсько-викладацького складу, кафедр, факультетів/інститутів

Документи, що регулюють наукову роботу НаУОА

Документи, що регулюють організаційно-психологічнний супровід освітнього процесу у НаУОА

Документи, що регулюють профорієнтаційну роботу НаУОА

Документи системи управління якістю НаУОА відповідно до вимог ISO 9001:2015

Документи, які регулюють проживання в гуртожитках

Положення про структурні підрозділи

1. Положення про Відділ міжнародних зв’язків НаУОА
2. Про юридичний відділ НаУОА
3. Положення про Науковий відділ НаУОА
4. Положення про бухгалтерсько-фінансову службу НаУОА
5. Положення про відділ з організації роботи зі студентами та випускниками
6. Положення про ректорат НаУОА
7. Положення Про інформаційно-рекламний відділ НаУОА
8. Положення АГЧ
9. Положення відділу капітального будівництва, ремонту та реставрації
10. Положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівлі в Національному університеті "Острозька академія"
11. Положення про Музей історії Національного університету «Острозька академія»
12. Положення про Юридичну клініку НаУОА «Pro bono»
13. Положення про Навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання
14. Положення про наукову бібліотеку
15. Положення про навчально-методичну раду НаУОА
16. Про Вчену раду
17. Положення про інформаційно-технічний центр НаУОА
18. Положення про Навчально-методичний відділ НаУОА
19. Положення про редакційно-видавничий відділ
20. Положення про відділ кадрів Національного університету «Острозька академія»
21. Положення про Школу освітніх інновацій НаУОА
22. Правила відвідування студентського парку Національного університету «Острозька академія»
23. Положення про студентське радіо Національного університету “Острозька академія” “OstRadio”