Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Аспірантура та докторантура

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі:

 • 032 Історія та археологія – 5 осіб;
 • 031 Релігієзнавство – 5 осіб;
 • 033 Філософія – 5 осіб;
 • 035 Філологія – 5 осіб;
 • 052 Політологія – 5 осіб;
 • 053 Психологія – 5 осіб;
 • 073 Менеджмент – 5 осіб;
 • 081 Право – 5 осіб.

Обсяг держзамовлення на аспірантуру та докторантуруОбсяг держзамовлення на аспірантуру та докторантуру

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву вступника (у заяві вказують спеціальність, мову та форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений  печаткою  тієї  установи,  в  якій  вступник  до  аспірантури навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають науковий реферат (обсягом 24 сторінки) з обраної ними наукової спеціальності;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копію паспорта;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального (за наявності);
 • характеристику-рекомендацію;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених правилами прийому.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття вченою радою відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про визнання його диплома.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання денної та заочної форми навчання:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 серпня 2017 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 02-08 вересня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингових списків не пізніше 09 вересня 2017 року
Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 15 вересня 2017 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2017 року.

Прийом заяв та документів на навчання на вакантні місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, може бути продовжений за рішенням приймальної комісії.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраної ними наукової спеціальності);
 • з однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

З іноземної мови можуть зараховуватися бали сертифіката міжнародного зразка (TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment), що підтверджує рівень В2, замість вступного іспиту до аспірантури.

Відповідно до правил прийому вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних іспитів відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано». У тому випадку, коли за додатковий вступний іспит вступник отримав оцінку «незараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Рішенням приймальної комісії вступникам, які мають посвідчення про складання кандидатських іспитів зі спеціальності/філософії/іноземної мови можуть зараховуватися бали кандидатського мінімуму.

Вступний іспит оцінюється за 100 бальною шкалою. Вступники, які на іспиті менше 60 балів, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступний іспит у зазначений розкладом час, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до Національного університету «Острозька академія» протягом 12 місяців

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректором і до складу яких включаються доктори і кандидати наук, а до складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Результати вступних іспитів оголошуються вступникам у день складання іспиту.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття доктора філософії, конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ = ВІС*0,4  +ВІМ*0,4 +СБД*0,2+ДБ, де:

 • КБ – конкурсний бал;
 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;
 • СБД – середній бал додатку до диплому;
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи для осіб, які вступають для здобуття доктора філософії:

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів

Наукові статті у виданні, яке включено до

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web Science

ДБ1 кожна стаття – 20
 Призери міжнародних студентських олімпіади з фаху; переможці міжнародних конкурсів наукових робіт ДБ2

перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Призери всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт ДБ3

перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Наукові статті у фахових виданнях України ДБ4 кожна стаття – 10
Виступи на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції (за умови опублікування тез доповіді) ДБ5 кожна теза – 10
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ6 10 балів
 Рекомендації Вченої ради вищого навчального закладу  ДБ7 5 балів

У разі одержання однакової суми балів за результатами складання вступних екзаменів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники які:

 • отримали більш високий бал за результатами складання екзамену з наукової спеціальності;
 • мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web Science;
 • призери міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможці міжнародних конкурсів наукових робіт з фаху (підтверджено дипломом);
 • призери всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт з фаху (підтверджено дипломом);
 • мають наукові статті у фахових виданнях України;
 • виступи на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції (за умови опублікування тез доповіді);
 • диплом магістра з відзнакою;
 • мають рекомендації Вченої ради вищого навчального закладу щодо вступу до аспірантури;
 • мають стаж роботи за фахом.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2- бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5) 91
Добре (4) 83
Задовільно (3) 68
Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано 75

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі
А 93
B 87
C 80
D 70
E 62

Прийом кандидатського іспиту з педагогічної та вікової психології

Кандидатський іспит з психологіїКандидатський іспит з педагогічної та вікової психології

Прийом кандидатського іспиту з Історії України

Кандидатський іспит з Історії УкраїниКандидатський іспит з Історії України

Прийом кандидатського іспиту з іноземної мови відбудеться 21 грудня 2017 року. о 12.20 год.

Матеріали до іспиту здати до 18 грудня 2017 року у відділ аспірантури.

Кандидатський іспит з іноземної мовиКандидатський іспит з іноземної мови

Прийом кандидатського іспиту з  релігієзнавства відбудеться 23 травня 2017 р. о 12.30 год.

Перелік питань для складання кандидатського іспиту з релігієзнавства
Перелік питань для складання кандидатського іспиту з релігієзнавства  
Файл .doc, 30 Кб

Прийом кандидатського іспиту з філософії відбудеться 17 травня 2017 р.

Матеріали до іспиту здати до 10 травня 2017 року у Відділ аспірантури.

Перелік питань для складання кандидатського екзамену з філософії Перелік питань для складання кандидатського екзамену з філософії  
Файл .doc, 48,5 Кб

Філософські праці, які потрібно проштудіювати до екзамену Філософські праці, які потрібно проштудіювати до екзамену  
Файл .doc, 26 Кб

Тематика рефератів до кандидатського іспиту з філософіїТематика рефератів до кандидатського іспиту з філософії 
Файл .doc, 70,5 Кб

04.09.2017 (14.00 год., ауд. 8а ) - додатковий вступний іспит;

05.09.2017 (14.00 год., ауд. 2) — іноземна мова;

06.09.2017 (14.00 год. ауд. 6) — історія;

06.09.2017 (14.00 год. ауд. 2) — релігієзнавство;

06.09.2017 (14.00 год. ауд. 7) — філософія;

06.09.2017 (14.00 год. ауд. П.5) — філологія;

07.09.2017 (14.00 год. ауд. 6) — політологія;

07.09.2017 (14.00 год. ауд. 2) — психологія;

07.09.2017 (14.00 год. ауд. 7) — право;

07.09.2017 (14.00 год. ауд. 8) — менеджмент.

Контактна особа: Худолій Лариса Леонідівна
E-mail: oa@oa.edu.ua
Тел/факс: (03654) 2-29-49
Адреса: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2

До уваги аспірантів І року навчання.

Навчання в аспірантурі розпочинається 03 листопада 2017 р. о 10.30 год. ауд.2

До уваги аспірантів ІІ року навчання.

Навчання в аспірантурі розпочинається 03 листопада 2017 р. о 12.20 год. ауд.6