Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Романо-германських мов

Керівництво

Декан факультету: Ковальчук Інна В’ячеславівна , кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.00 

Заступник декана з наукової роботи: Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30 

Заступник декана з виховної роботи: Белявська Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач.

e-mail: olena.belyavska@oa.edu.ua
Контактна інформація:
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30

Заступник декана з питань якості освіти: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
тел./факс: e-mail: lesya.kotsyuk@oa.edu.ua
Офісні години:  
понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30

Старший лаборант: Кір’янчук Катерина Федорівна, 

Контактна інформація:
тел./факс: e-mail: dekanat.rhm@oa.edu.ua
Офісні години:  
понеділок - п'ятниця: 8.45 – 17.00, обідня перерва: 13.00 - 13.30 

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Факультет романо-германських мов створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. Факультет акредитований за ІV рівнем акредитації відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30.07.2014р., протокол № 111 (наказ МОН України від 31.07.2014 р. №2657л).

На факультеті здійснюється освітня підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035.04 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська .

Випускники факультету знають основні положення і концепції у сфері теорії та історії англійської мови та літератури, теорії комунікації, філологічного аналізу й інтерпретації тексту, мають уявлення про історію, сучасний стан та перспективи розвитку філології, вільно володіють англійською, німецькою/французькою мовами, які вивчаються в їх літературній формі, володіють основними методами та прийомами різних типів усної та письмової комунікації англійською мовою.

Перелік програм

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Наукова діяльність факультету

Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема  кафедри англійської мови та літератури – «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0116U003796, наукові керівники доктор педагогічних наук, професор Жуковський В. М., кандидат педагогічних наук, доцент Костюк О. Ю.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедри індоєвропейських мов – «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», державний реєстраційний номер 0116U003900, науковий керівник кандидат психологічних наук, доц. Ковальчук І. В.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедра міжнародної мовної комунікації – «Особливості професійної англійської для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів», державний  реєстраційний номер 0116U005532, науковий керівник кандидат філологічних наук, доц. Крайчинська Г. В.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедра англійської філології – «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу», державний  реєстраційний номер 0116U005587, науковий керівник доктор політичних наук, проф. Худолій А.О.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Збірник проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2016: 69.48. та Google Scholar.

Наукові конференції

Факультет має досвід проведення регіональних та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та круглих столів. Зокрема, у 2002 р. працювала міжнародна літня школа “American Studies in Ukraine”,  65 викладачів провідних ВЗО України та Східної Європи і 15 професорів з США та Європи обговорювали питання вивчення американознавства протягом 10 днів. Проведена робота, за оцінкою провідних фахівців і представників посольства США, була досить результативною і організована на високому рівні.

У квітні 2002 року на базі факультету було проведено TESOL Всеукраїнську студентську наукову конференцію по лінії TESOL. Учасниками конференції стали представники з усіх регіонів України.

У 2007 році започатковано щорічну  Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», яку в 2016 році змінила Міжнародна науково-практична конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації»

У 2010 році започатковано щорічну Міжнародну Інтернет-конференцію «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації».

У 2011 році вперше організовано Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 

У 2011 році започатковано Симпозіум з канадознавства, який продовжився у 2015 та 2017 роках.

2013 рік став відкриттям щорічних Канадських наукових читань та Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES».

У 2015 році започатковано щорічну заочну Інтернет-конференцію з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».

У вересні 2018 року факультет приймав учасників ІХ Конгресу іспаністів України.

На факультеті функціонують:

Наукові гуртки та семінари:

 • «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у різносистемних мовах»(ст. в. Поліщук В. Л.)
 • Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика (проф. Худолій А. О.)
 • Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад (доц. Коцюк Л. М.)
 • Студія художнього перекладу (ст. в. Пелипенко О. А.)
 • Студія сучасного перекладу та локалізації (науковий керівник Заблоцький Ю.В.)
 • Семінар «Гендерна освітня політика у навчальних закладах Європи» (координатор ст. в. Лушпай Л.І.)
 • Семантика мови і тексту (доц. Крайчинська Г. В.)
 • Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації (доц. Ковальчук І. В.)
 • Соціо- та психолінгвістичні студії (доц. Новоселецька С. В.)
 • Навчально-методичний семінар «New Trends in TESL»;
 • Науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні англійської мови» (відповідальна – ст.в. Ломінська Н. В.);
 • Науковий гурток Літературознавчі студії; (керівник: доцент, кандидат філологічних наук Зелінська Л.В.)

Клуби:

 • English-Speaking Club (англомовний клуб) (керівник: викладач кафедри англійської мови та літератури К.В.Сімак),
 • Англомовний клуб Chatter Box
 • польськомовний клуб «Polskie wieczorki» (керівник: викладач кафедри індоєвропейських мов Ю.К.Кратюк),  
 • французькомовний клуб «Panorama» (керівник: викладач кафедри індоєвропейських мов С.М.Білецька),
 • німецькомовний клуб  «Loreley» (керівник: кандидат філол. наук, ст. викладач кафедри індоєвропейських мов В. Л. Поліщук).


До послуг студентів: лінгафонні лабораторії, комп’ютерний клас, сучасна цифрова мультимедійна апаратура, регіональний ресурсний центр вивчення іноземних мов, відеоцентр, медіа-центр.

Кафедри

Партнери

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя:

 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк),
 • Житомирським державним університетом імені Івана Франка (м. Житомир),
 • Вінницьким педагогічним університетом (м. Вінниця),
 • Національним університетом ім. T. Шевченка (м. Київ),
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка (м. Львів),
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (м.Тернопіль),
 • Нортумбрійським університетом (Нью Касл, Великобританія)
 • Університетом імені Яна Кохановського (м. Кєльце, Польща),
 • Варшавським та Краківським університетами,
 • Міжнародною гуманітарною школою (Варшава, Польща),
 • Католицьким інститутом в Парижі (Франція),
 • Європейським університетом Гете,
 • Інститутом Сервантеса (Іспанія),
 • Жешівським університетом (Польща),
 • Ренським університетом (Франція).