Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра англійської мови та літератури

Керівництво

Завідувач кафедри: Костюк Оксана Юріївна, доцент, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської мови та літератури
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-15.30.


Старший лаборант кафедри: Корольова Марія Віталіївна
Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської мови та літератури
e-mail: kafedra.ELL@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-16.45.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра англійської мови та літератури створена 15 лютого 2006 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія» як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту лінгвістики.

Основним та першопочатковим завданням кафедри є забезпечення навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізаціями 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська та 035.10 Прикладна лінгвістика.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у провідних навчальних закладах України та світу.

Завдання

Робота кафедри скерована у двох напрямках: навчання англійській мові та навчання літературі.

Кожен з напрямків – це комплекс навчально-виховних заходів, головною метою яких є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції, позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, розвиткові здатності до самооцінки і самовдосконалення, формуванні професійної компетенції шляхом ознайомлення студентів з різними методами та прийомами вивчення іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, вихованні і розвитку почуття самосвідомості, формуванні вміння міжособистісного спілкування.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, зокрема: Англійська мова (спеціальність) (І курс), Англійська мова (спеціальність) (ІІ курс), Англійська мова (спеціальність) (ІІІ курс), Англійська мова (спеціальність) (ІV курс), Фонетика англійської мови, Практична граматика, Світова література та основи літературознавства, Література англомовних країн, Письмова комунікація, Business Etiquette, Методика викладання іноземної мови в школі, Сучасні інтерпретації текстів літератури англомовних країн. Кафедра також забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика: Практичний курс англійської мови, Основи комп'ютерної лінгвістики Забезпечує проходження студентами мовної, комунікативної, педагогічної, асистентської та виробничої практик.

Наукова діяльність кафедри

Колектив кафедри працює над затвердженою науковою темою «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0120U103937.

У рамках наукової теми кафедри у 2021 р. та у 2023 р. були проведені І та ІІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференції “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ”.

Матеріали конференції публікуються у Науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія» (Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 №735 журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія)).

На кафедрі англійської мови та літератури працює щомісячний Науково-методичний семінар «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» з методики викладання англійської мови. Він сприяє удосконаленню методичної професійної підготовки викладачів кафедри для забезпечення належного рівня викладання англійської мови, формує професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними сучасними методами і прийомами навчання англійської мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. Серед форм проведення семінарів основними є: круглий стіл, презентація, виїзне засідання, майстер клас.

З 2017 р. по 2019 р., згідно з наказами Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», кафедра англійської мови та літератури проводила II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література».

Іншими сферами роботи кафедри є:

  • підбір викладацьких кадрів;
  • забезпечення систематичного підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри;
  • виконання запланованих кафедрою наукових досліджень;
  • участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів;
  • видавнича діяльність;
  • профорієнтаційна та виховна робота.

У межах профорієнтаційної роботи кафедри та з метою виявлення здібної молоді, її стимулювання до обрання професії філолога, викладача англійської та німецької/французької мови, перекладача  співробітники кафедри організовують ряд заходів: