Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри та лабораторії

Керівник: Ковальчук Інна В’ячеславівна, Директор Навчально-наукового інституту лінгвістики, кандидат психологічних наук, доцент

e-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - четвер: 09.00- 15.00, обідня перерва: 12.30- 13.30

Коротка історія створення

В рамках наукової теми кафедри мовної медіації функціонує науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції». Основне завдання предмету «Іноземна мова» полягає у формуванні комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати ефективне міжкультурне спілкування. Виходячи з вищесказаного створення науково-практичної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” є актуальною.

Основні проекти та завдання над якими працює  лабораторія:

 • дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції;
 • дослідження вітчизняних та зарубіжних підходів до визначення рівня комунікативної компетенції та її складових;
 • розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;
 • укладання підручників;
 • проведення науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»;
 • організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов;
 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;
 • проведення семінарів – тренінгів та практикумів для студентів Навчально-наукового інституту лінгвістики;
 • проведення регіональних семінарів по методиці розробки авторських програм і курсів;
 • розробка концепції стандартизованого контролю за якістю знань студентів;
 • розробка концепції проектних видів діяльності на заняттях з іноземної мови та творчих видів контролю;
 • створення центру вивчення іноземних мов;
 • проведення науково-практичного семінару по темі: «Формування комунікативної компетенції  в читанні та аудіюванні»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Метод проектів»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Міжкультурна комунікація та сучасні комунікативні технології».

Міжнародні проекти 

 • Виконання  спільних проектів з лабораторією PREFICS університету Рен ІІ(Франція) та посольством Франції в Україні;
 • Співпраця з паризькою лінгвістичною школою “Globy mundus”: спільні семінари з лінгводидактики та лінгвокраїнознавства, організація лінгвістичних курсів;
 • Виконання докторської дисертації докторантки Жешувського університету. Участь у конференціях, публікація статей.

Реалізовані проекти (заходи)

Організовано науково-методичні семінари:

Регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов по темі: «Стратегії підготовки учнів старшої школи для успішного написання тестів на уроках іноземної мови»;

Регіональний науково-практичний семінар: «Використання стратегічної компетенції при підготовці учнів до зовнішнього незалежного тестування з іноземної мови»;

Проведення міжкафедрального семінару для викладачів іноземних мов на тему: «Використання техніки анкетування для розвитку комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови»;

Регіональний науково-методичний семінар для вчителів польської мови регіону на тему «Викладання польської мови в Україні: проблеми та перспективи»;

Використання літературних текстів на заняттях з польської мови;

Формування іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ;

Науково-методичний семінар на тему «Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов», доповідач;

Науково-методичний семінар на тему «Психологія організації альтернативного навчання іноземних мов у ВНЗ».

Проведено наукові конференції:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 2016 – 2023 рр.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 2012–2023 рр.
 • Всеукраїнська студентська наково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», 2008-2023 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість», 2006-2015 рр.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців з міжнародною участю «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 2012-2015 рр.

Видано збірники Наукових записок. Серія «Філологія»:

https://lingvj.oa.edu.ua/

Керівник: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Адреса: 35800 Навчально-науковий центр LinguaPark, Інститут лінгвістики, Національний університет "Острозька академія", вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна
e-mai: lesya.kotsyuk@oa.edu.ua

Навчально-науковий центр LinguaPark – структурний підрозділ Інституту лінгвістики Національного університету "Острозька академія", який об'єднує кафедри, наукові лабораторії, інші підрозділи факультету, що забезпечують мовну/лінгвістичну підготовку фахівців та проводять наукові дослідження з цього напряму.

Навчально-науковий центр LinguaPark є навчальною, дослідною та практичною базою для Національного університету "Острозька академія", що забезпечує поєднання навчання з вирішенням прикладних лінгвістичних завдань, сприяє набуттю студентами професійних знань і вмінь, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних умовах, оволодінню сучасними методами і формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої фахової діяльності.

Основними завданнями науково-навчального центру є:

 1. Організація сертифікатного навчання з напрямків, пов'язаних з прикладними лінгвістичними завданнями: методикою викладання іноземних мов, організацією та виконанням перекладацьких робіт, мовними технологіями, використанням іноземної мови у різних сферах людської діяльності (туризм, наука, державне управління і т.п.). 
 2. Забезпечення проведення виробничої практики з окремих напрямків навчання у лабораторіях, центрах та структурних підрозділах Національного університету "Острозька академія" для потреб університету (перекладацький відділ, мовна школа, наукові мовні лабораторії, факультети).
 3. Проведення семінарів, шкіл, конференцій науково-педагогічних працівників, студентів, фахівців з прикладних аспектів лінгвістичних досліджень.
 4. Розвиток матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у лінгвістичній сфері;
 5. Розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
 6. Впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
 7. Забезпечення інформування студентів з опцій щодо вивчення предметів з напрямків лінгвістичних досліджень, що проводиться центром;
 8. Забезпечення взаємодії наукової діяльності з навчальним процесом на усіх його стадіях, включаючи використання результатів досліджень у лекційних курсах, експериментальної баз для виконання курсових та дипломних проектів і робіт;
 9. Сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників;
 10. Сприяння залученню кваліфікованих співробітників інших підприємств, організацій та установ для участі у науковій та навчальній роботі університету;
 11. Організація та проведення рекламної роботи щодо наукової та навчальної діяльності у сфері мовних технологій;
 12. Розвиток співпраці з вищими навчальними закладами України, науковими організаціями, іншими науковими та освітніми установами;
 13. Розширення міжнародної науково-практичної співпраці з навчальними закладами, організаціями, установами та організаціями з метою розширення у світовій системі науки та освіти.

 

Центр скаладається з 3 модулів в залежності від напрямку лінгвістичної діяльності: освітній, перекладацький, науковий.

В межах кожного з напрямків діяльності центру проводяться сертифікатні програми, організовуються школи, проводяться наукові дослідження.

Перекладацький модуль

Перекладацький модуль ННЦ LinguaPark основною метою своєї роботи ставить забезпечення перекладу інформації, документів, джерел і т.д., які знаходяться в обігу структурних підрозділів Національного університету "Острозька академія" і сприяють оприлюдненню інформації про Університет в світі. Переклад інших документів здійснюється згідно договорів, заключених між замовником та Національним університетом "Острозька академія".

Мови перекладу: англійська, німецька, французька, іспанська, українська.

Основним інструментом менеджменту перекладів, перекладом та вичитки є автоматизована система перекладу з хмарними технологіями Memsource, доступ до якої отримано завдяки договору, уладеному Університетом та виробником продукту у межах підтримки університетської освіти з перекладу.

Виконавці перекладу та редактори:

 • студенти, які проходять перекладацьку практику в межах навчальних планів факультету романо-германських мов (згідно договорів про проходження практики в ННЦ LinguaPark): 
 • викладачі: доц. Коцюк Л.М. (управління перекладацькими проектами, переклад та редагування), ст. викл. Пелипенко О.А. (редагування), викл. Заблоцький Ю.В. (редагування, адміністрування перекладацької платформи Memsource)

Реалізовані перекладацькі проекти: 

 • локалізація сайту Open Journal System на замовлення Наукової бібліотеки НауОА (2017 р.),
 • переклад Стратегії розвитку міста Острог (у межах госпдоговірної теми з Міською Радою м. Острог) (2017 р.)
 • у межах Договору про співпрацю з Рівненською обласною бібліотекою та проекту "Революція гідності. Війна. Рівненщина" перекладено біографії з сайту пам'яті загиблих, за що було отримано Подяку від куратора проекту (2017).
 • переклад та редагування перекладу наукових публікацій викладачів НаУОА для апробації у зарубіжних виданнях.
 • проводиться аналіз та розробляються рекомендації щодо перекладу дипломів та додатків до диплома магістра та бакалаврів в ОА.
 • з березня 2022 запрацював ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ФРОНТ ОА - Студенти (Матласевич Ірина, Караван Марія, Шекель Христина, Філонік Ольга) та викладачі (Леся Коцюк, Юрій Заблоцький, Олексій Пелипенко) навчально-наукового центру LinguaPark на волонтерських засадах здійснювали переклади: 
  1. статей на англійську мову у рамках проекту ІСТОРИЧНИЙ ФРОНТ: 
   1. Віталій Яремчук «Російської нації не існує» (The Russian Nation Does Not Exist) 
   2. Як «Сципіон руський і литовський» зупинив просування московських загарбників на європейські терени. Про Оршанську перемогу 1514 року князя Костянтина Івановича Острозького над московитами. (How Ruthenian and Lithuanian stopped the advance of Moscowian invaders to the European terrains. About the Victory of Prince Kostiantyn Ivanovych Ostrozkyi over the Muscovites in the battle at Orsha in 1514.)
   3. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ У «ЧУДО НАД ВІСЛОЮ» (CONTRIBUTION OF UKRAINIAN WARRIORS TO THE MIRACLE ON THE VISTULA)
   4. Українське військо гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і польсько-московська війна 1617 – 1618 рр. (The Ukrainian Army of Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi and the Polish-Moscow War of 1617-1618)
   5. Микола Зайцев, Дмитро Шевчук, Віталій Лебедюк. The Idea of Europe as the Idea of Unity: the Philosophical Approach
  2. Первинна травматологічна допомога. Посібник з курсу для лікування травм у місцях з обмеженими ресурсами – у вступі до посібника висловлено подяку за роботу: 
  3. Робота з перекладу інформаційних повідомлень на волонтерській інформаційній платформі «Молния» (Кривко Катерина, Ільчук Ірина), а також на телеграм-каналі Української Жіночої Варти (Коцюк Леся)

Навчальний модуль

Метою Навчального модулю є збільшити кількість сертифікатних програм, орієнтованих на формування в студентів компетенцій, що дають переваги під час працевлаштування. 

Реалізовані освітні проекти:

 • Спільно з кафедрою англійської філології складено навчальні програми та організовано роботу сертифікатних програм "Усний переклад", "Автоматизоване управління перекладацькими процесами".
 • У межах Концепції вивчення англійської мови у Національному університеті «Острозька академія» Навчально-науковий центр LinguaPark у співпраці з кафедрами Навчально-наукового інституту лінгвістики – англійської мови та літератури і міжнародної комунікації розробили тести та проводять зрізи з англійської мови для студентів усіх спеціальностей: на початку року з метою визначення рівня мовлення та в кінці року для оцінки залишкових знань.
 • Організовано курси з вивчення англійської мови для викладачів та працівників НаУОА (2019 р.).
 • Спільно з кафедрою міжнародної комунікації розроблено програму, тестування у інтерактивній системі Moodle для підготовки до вступних тестувань на магістерські програми (ЄВІ, ЗНО)

Сектор наукових досліджень

 • Робота над створенням Корпусу української англійської мови.
 • Активна участь у наукових та науково-практичних заходах, які проводяться у мовній індустрії (семінари, вебінари, школи, конференції).
 • Організація та проведення семінарів, вебінарів, школ, конференцій за тематикою роботи LinguaPark.

Центр тестування на міжнародний сертифікат з німецької мови onSET координується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) та надає можливість здати іспит з німецької мови і отримати сертифікат onSET за наступними рівнями ЗКВІМ (Загальноєвропейські компетенції володіння іноземними мовами) А2, B1, B2, C1.

Контактна особа — доц. кафедри мовної медіації Поліщук В.Л. (viktoriia.polishchuk@oa.edu.ua)

Центр тестування на міжнародний сертифікат з іспанської мови DELE координується Інститутом Сервантеса у Варшаві та надає можливість здати іспит з іспанської мови і отримати дипломи DELE за наступними рівнями ЗКВІМ (Загальноєвропейські компетенції володіння іноземними мовами): А1, А2, B1 (escolar), B1, B2, C1.

Контактна особа — викладач кафедри англійської філології Пелипенко О.А. (oleksii.pelypenko@oa.edu.ua).