Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра української мови і літератури

Керівництво

Завідувач кафедри - Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація: новоакадемічний корпус, авд. 218
email: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 8.30-17.15, п’ятниця – 8.30-16.00, перерва: 13.00-13.30


Заступниця завідувача кафедри - Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук, професор

Контактна інформація:
email: oleksandra.visych@oa.edu.ua


Лаборант кафедри - Репак Анастасія Володимирівна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус, авд. 218
email: kafedra.ukr@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 8.30-17.15, п’ятниця – 8.30-16.00, перерва: 13.00-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедру української мови і літератури, яка функціює у складі Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія», створено наказом ректора «Про реорганізацію кафедр журналістики та літературознавства, української мови» №4 від 3 вересня 2012 року. Упродовж 2012–2020 рр. кафедру очолював Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВШ України. У 2020–2021 н. р. обов’язки завідувача виконувала Вісич О. А., доктор філологічних наук, доцент. З вересня 2021 року завідувачем призначено Максимчука В. В., кандидата філологічних наук, доцента.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.01 Українська мова та література. Суспільна доцільність функціювання цього напряму визначена необхідністю створити інтелектуальний і духовно багатий потенціал українського народу, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами українських філологів.

У своїй діяльності кафедра керується завданнями трансформації гуманітарної освіти згідно із Законом України «Про вищу освіту», програмою «Освіта XXI століття». Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання. У зв’язку з цим увесь освітній процес побудовано відповідно до Європейської кредитно-трансферної системи. Викладачі кафедри застосовують різні форми та методи навчання:

 • проблемні, візуалізовані лекції
 • інтерактивні методи
 • ігрові й неігрові методи навчання
 • тестові та комбіновані форми контролю
 • самостійну роботу студентів
 • науково-дослідну роботу
 • дистанційне (онлайнове) навчання

Виховна робота відбувається згідно з укладеним планом. До неї належить інформування студентів про організацію освітнього процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят, пам’ятних дат філологічного календаря; педагогічний контроль за дотриманням морально-етичних норм поведінки, правил безпеки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» тощо.

Викладачі систематично оновлюють робочі програми навчальних дисциплін, форми контролю знань студентів, тематику наукових есеїв, курсових і кваліфікаційних робіт, завдання для самостійної роботи студентів. На кафедрі розроблено програми фольклорно-краєзнавчої, етнолінгвістичної, навчальної (навчально-творчої), виробничої філологічної, літературно-менеджерської, науково-асистентської та аспірантської практик, методичні рекомендації щодо написання курсових і кваліфікаційних робіт.

Кафедра української мови і літератури співпрацює з Інститутом української мови НАН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Ужгородським національним університетом, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особливості освітніх програм

Бакалавр філології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 035 Філологія

Спеціалізація – 035.01 Українська мова та література

Мета програми – підготувати національно свідомих, компетентісно ерудованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі української філології, творчо вирішувати типові професійні завдання, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Освітня програма має комунікативну спрямованість, що передбачає вміння успішно спілкуватися як українською, так і англійською мовою, в усній і письмовій формах у різних життєвих ситуаціях і творчо вирішувати типові професійні завдання в царині української філології.

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у засобах масової інформації; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах, літературних спілках тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу й оцінювання текстів.

Магістр філології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 035 Філологія

Спеціалізація – 035.01 Українська мова та література

Мета програми – підготувати національно свідомих, науково ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних вирішувати складні професійні завдання та проблеми, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, створювати обґрунтовані науково-дослідницькі концепції із застосуванням інноваційних технологій за невизначених умов і вимог.

Освітня програма містить предмети, пов’язані з використанням прикладних технологій у філологічній діяльності, та передбачає широкий спектр вибіркових дисциплін, орієнтованих на європейські освітні стандарти.

Магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; у засобах масової інформації, інтернет-маркетингу; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу й оцінювання текстів.

Доктор філософії з філології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки;

Спеціальність – 035 Філологія.

Мета програми – забезпечити підготовку докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Програма орієнтована на проведення фундаментальних досліджень у галузі літературознавства та мовознавства, зокрема українського, із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і наукових методів оцінки відповідних явищ і процесів.

Напрями наукових досліджень

Колектив кафедри працює над науково-дослідними темами:

 • «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі», номер державної реєстрації 0123U102640 (науковий керівник – Хом'як І. М., доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України);
 • «Проблематика ідентичности, пам'яті й етосу в українській літературі», номер державної реєстрації 0123U104643 (наукові керівники: доктор філологічних наук, професор Кочерга С. О., доктор філологічних наук, доцент Пухонська О. Я.).

Наукові лабораторії, студії та гуртки

При кафедрі української мови і літератури діють:

 1. Науковий гурток «Лінгвокогнітивні студії» (керівниця – Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент). Мета гуртка – розширити і систематизувати теоретичні знання студентів щодо новітніх напрямів дослідження сучасного мовознавства, а саме в галузі когнітивної лінгвістики та лінгвістики тексту, ґрунтуючись на здобутках українських та світових лінгвістів.
 2. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент). Діяльність лабораторії передбачає формування емпіричної бази для створення загального словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.; дослідження неології найактивніших письменників-словотворців; вивчення динамічних процесів у лексико-фразеологійній системі сучасного футбольного дискурсу; укладання й публікацію словників неологічної лексики.
 3. Культуромовний гурток «Мовленнєвий путівник» (керівниця – Рабчук Ірина Юріївна, викладач). Тематика гуртка пов’язана з такими дисциплінами, як «Виразне читання й ораторська майстерність», «Орфографічний практикум», «Культура української мови і стилістика», «Теорія і практика редагування», а також із навчальною практикою студентів-філологів. Діяльність гуртка спрямована на підвищення рівня культури усного й писемного мовлення, на вироблення здатности вільно й доречно використовувати мовні засоби відповідно до умов ситуації спілкування, що внаслідок дає змогу вдосконалювати комунікативну компетентність загалом.
 4. Літературна студія (керівник – Миненко Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач). Студія покликана продовжити багаторічну традицію реалізації студентських прозових, поетичних та драматургічних талантів у авторських читаннях, обговореннях та публікаціях. Окрім того, вона є доброю платформою для творчого самовизначення, а також формує середовище, у якому студенти, що пробують силу пера, знаходять однодумців, перших слухачів, читачів і критиків.