Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. КОНСАЛТИНГ ТА КОУЧИНГ". 033 Філософія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Гарант освітньої програми: Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, професор, dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі практичної філософії, які володіють системними знаннями з теорії та практики розвитку суспільно-політичних, аксіологічних, морально-етичних, освітніх, правових, економічних, релігійних, національних, геополітичних процесів; здатних швидко та творчо адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в гуманітарній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та ціннісної глобалізації світу.

Особливості ОПП: 

  • Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з практичної філософії, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних і експериментальних досліджень  та практичної діяльності   у сфері коучингу, консалтингу, соціальній галузі, у педагогічній діяльності.
  • Поглиблене вивчення англійської та польської мов за професійним спрямуванням.
  • Навчальна, дослідницька, педагогічна та науково-дослідна практики.

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Практична філософія. Консалтинг та коучинг»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) 

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки, 

033 Філософія

бакалавр філософії за спеціалізацією «Практична філософія. Консалтинг та коучинг», філософ та менеджер освіти, консультант з питань управління, викладач/учитель соціально-гуманітарних дисциплін

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі практичної філософії, які володіють системними знаннями з теорії та практики розвитку суспільно-політичних, аксіологічних, морально-етичних, освітніх, правових, економічних, релігійних, національних, геополітичних процесів; здатних швидко та творчо адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в гуманітарній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та культурної і ціннісної глобалізації світу. 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізаці

Загальна освіта в сфері практичної філософії, філософії освіти, консалтингу та коучингу. 

Програмні результати навчання

ПРН 1. Мати уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та особливості філософських дисциплін, визначати їх роль в обґрунтуванні та розвиткові мислення і пізнання світу.

ПРН 2. Демонструвати базові знання з основних філософських дисциплін у розрізі практичного значення для особистості, яка живе в сучасному світі й долає його виклики.

ПРН 3. Знати зміст головних, визначальних філософських творів та ідей, специфіку філософської термінології.

ПРН 4. Спілкуватися українською, англійською та польською мовами як усно, так і письмово, читати фахову літературу англійською і польською мовами.

ПРН 5. Орієнтуватися в основних напрямах та тенденціях сучасного філософського дискурсу, їх зв’язках з попередньою інтелектуальною історією з метою застосування цих знань у викладанні практичної філософії, консультуванні та коучингу.

ПРН 6. Мати навички пошуку та опрацювання джерел в міждисциплінарному просторі.

ПРН 7. Мати обізнаність у головних філософсько-психологічних  методах та дослідницьких підходах, розуміння етико-практичної значущості філософського знання.

ПРН 8. Демонструвати навички написання наукових та публіцистичних гуманітарних текстів, реферування, систематизованого огляду спеціальної літератури, дотримуватися стандартів академічного оформлення тексту.

ПРН 9. Ефективно застосовувати загально-гуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

ПРН 10. Відпрацьовувати інноваційні підходи при вирішенні проблем у галузі практичної філософії та гуманітаристики.

ПРН 11. Упорядковувати знання у логічній послідовності та систематичності, аргументувати наведені міркування.

ПРН 12. Розмежовувати суб’єктивні складові суджень від об’єктивних і аргументованих, надавати перевагу останнім.

ПРН 13. Виявляти, встановлювати  і усвідомлювати засади й підстави міркувань. 

ПРН 14. Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати її, оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.

ПРН 15. Критично оцінювати власну, групову, корпоративну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.

ПРН 16. Аналізувати та інтерпретувати гуманітарні тексти, виокремлювати та відтворювати смислову структуру тексту, оцінювати послідовність та валідність аргументації, виділяти продуктивні ідеї.

ПРН 17. Підтримувати і виявляти увагу і толерантність до іншої думки, здійснювати аналіз її змісту та структури та виробляти  адекватну відповідь і ставлення на неї.

ПРН 18. Використовувати відомі концепції та положення філософів у практиці консультування та коучингу.

ПРН 19. Підтримувати і демонструвати взаємодопомогу, терплячість, витримку і доброзичливість, навички роботи у групі з розподілом функцій у роботі.

ПРН 20. Демонструвати відкритість, вміння сприймати та враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію в процесі обговорення, налаштованість на діалог. 

ПРН 21. Демонструвати динамічність і оперативність у пізнанні нового, неперервність в освоєнні нових знань і стратегій/способів мислення.

ПРН 22. Будувати власну систему аргументації в процесі міжособистісної інтелектуальної комунікації.

ПРН 23. Давати відповіді й розуміти пояснення в інтелектуальній полеміці.

ПРН 24. Проявляти увагу і толерантність до іншої (й інакшої) думки у процесі інтелектуальної комунікації, поважати мультикультурність.

ПРН 25. Володіти навичками викладання практичної філософії.

ПРН 26. Дотримуватися і показувати відповідальне ставлення до власної роботи, чітке та своєчасне  виконання своїх обов’язків.

ПРН 27. Демонструвати прогрес у власному професійному розвитку.

ПРН 28. Використовувати ввічливі форми звернення до опонента, концентруватися на значущих складових судження, не переходячи на особистості.

ПРН 29. Обирати найбільш оптимальні методи планування часу та шляхів досягнення результату діяльності організації. 

ПРН 30. Аргументувати вибір конкретних інформаційно-комунікаційних систем та технологій управлінської діяльності.

ПРН 31. Обирати системи координації, взаємодії, звітування, інформації та створення команд на основі ефективного управління у проектній діяльності. 

ПРН 32. Пояснювати обрану філософію бачення та напрямів розвитку організації.

ПРН 33. Керувати проектом розвитку організації в умовах мінливого економічного середовища.

ПРН 34. Ідентифікувати закони розвитку сучасного суспільства й уміти їх застосовувати у професійній діяльності.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність атестату про повну загальну середню освіту та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» у поточному році

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов'язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова, Історія України, Українська мова (за професійним спрямуванням), Основи педагогіки та психології, Історія української культури та Острозької академії, Англійська мова-2, Філософська пропедевтика, Історія філософії: стародавня філософія, філософія України, філософія Середніх віків та доби Відродження,  філософія XVI-ХІХ ст., сучасна світова філософія, Польська мова, Логіка: Логіка, Класична та некласична логіка, Історія релігій, Латинська мова, Конфліктологія, Етика та естетика, Історія письма та священних книг, Теоретична філософія: соціальна філософія, гносеологія та епістемологія, метафізика та онтологія, Філософська та релігійна антропологія, Психологія та соціологія комунікації, Практична психологія,Географія та етнологія релігії, Методика викладання філософських дисциплін, Курсова робота.

Практична підготовка:Навчальна практика, Дослідницька практика, Науково-дослідна практика, Педагогічна практика

Підсумкова атестація:комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури.