Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПРАВО". 081 Право

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Гарант освітньої програми: Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, tetiana.blashchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих професіоналів з права, які володіють сучасним правовим мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації.

Студенти Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти магістеріуму проходять виробничу практику на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

Наявна можливість участі програмах академічної мобільності та паралельно отримати диплом в одному з європейських вищих навчальних закладів.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

12.109

Теорія правотворчості

3

12.107

Філософія права

3

12.106

Правниче письмо англійською

3

12.148

Верховенство права

3

1.2. Цикл професійної підготовки

12.209

Міжнародне торгове право

3

12.310

Теорія доказів

3

12.161

Практичні аспекти охорони авторського права та інших результатів інтелектуальної діяльності

3

12.113

Актуальні проблеми конституційного права

3

12.225

Альтернативне врегулювання конфліктів

3

12.318

Практика Європейського суду з прав людини щодо України

3

12.162

Запобігання корупції

3

1.3. Практична підготовка

31.167

Практика складання процесуальних документів

9

31.105

Виробнича практика

9

31.106

Науково-дослідна практика

12

Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС:

63

2. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1. Цикл професійної підготовки

ВД

Навчальні дисципліни першого року навчання

15

ВД

Навчальні дисципліни другого року навчання

12

Загальний обсяг вибіркових компонент:

27

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90