Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПРАВО". 081 Право

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Гарант освітньої програми: Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих професіоналів з права, які володіють сучасним правовим мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації.

Студенти Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти магістеріуму проходять виробничу практику на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

Наявна можливість участі програмах академічної мобільності та паралельно отримати диплом в одному з європейських вищих навчальних закладів.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
12.179 Принципи міжнародного публічного права та міжнародного захисту прав людини 3
12.319 Professional Ethics and Prevention of Corruption 3
12.310 Методологія судового пізнання 3
1.2. Цикл професійної підготовки
12.262 Цивільне право: методологія та практика 5
12.209 Міжнародне торгове право 3
12.176 Трудове право: методологія та практика 3
12.113 Актуальні проблеми конституційного права 3
12.177 Адміністративне право та судочинство 4
12.367 Основи міжнародного кримінального права 3
12.368 Доступ до інформації у правничій професії 3
12.225 Альтернативне врегулювання конфліктів 3
1.3. Практична підготовка
31.171 Практика складання процесуальних документів 9
31.105 Виробнича практика 9
31.106 Правозастосовча практика 12
Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС: 66
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл професійної підготовки 
  Навчальні дисципліни першого року навчання 6
  Навчальні дисципліни другого року навчання 18
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
12.179 Принципи міжнародного публічного права та міжнародного захисту прав людини 3
12.319 Professional Ethics and Prevention of Corruption 3
12.310 Методологія судового пізнання 3
1.2. Цикл професійної підготовки
12.262 Цивільне право: методологія та практика 5
12.209 Міжнародне торгове право 3
12.176 Трудове право: методологія та практика 3
12.113 Актуальні проблеми конституційного права 3
12.177 Адміністративне право та судочинство 4
12.367 Основи міжнародного кримінального права 3
12.368 Доступ до інформації у правничій професії 3
12.225 Альтернативне врегулювання конфліктів 3
1.3. Практична підготовка
31.171 Практика складання процесуальних документів 9
31.105 Виробнича практика 9
31.106 Правозастосовча практика 12
Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС: 66
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл професійної підготовки 
  Навчальні дисципліни першого року навчання 6
  Навчальні дисципліни другого року навчання 18
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
12.109 Теорія правотворчості 3
12.107 Філософія права 3
12.160 Правниче письмо англійською 3
12.148 Верховенство права 3
1.2. Цикл професійної підготовки
12.209 Міжнародне торгове право 3
12.310 Теорія доказів 3
12.163 Інтелектуальна власність: практичний аспект 3
12.113 Актуальні проблеми конституційного права 3
12.225 Альтернативне врегулювання конфліктів 3
12.318 Практика Європейського суду з прав людини щодо України 3
12.162 Запобігання корупції 3
31.171 Практика складання процесуальних документів 9
31.105 Виробнича практика 9
31.106 Правозастосовча практика 12
Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС: 63
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл професійної підготовки 
  Навчальні дисципліни першого року навчання 15
  Навчальні дисципліни другого року навчання 12
Загальний обсяг вибіркових компонент: 27
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90