Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПРАВО". 081 Право

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Гарант освітньої програми: Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих професіоналів з права, які володіють сучасним правовим мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації.

Студенти Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти магістеріуму проходять виробничу практику на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

Наявна можливість участі програмах академічної мобільності та паралельно отримати диплом в одному з європейських вищих навчальних закладів.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
12.109 Теорія правотворчості 3
12.107 Філософія права 2
12.160 Правниче письмо англійською 3
12.148 Верховенство права 3
1.2. Цикл професійної підготовки
12.209 Міжнародне торгове право 3
12.310 Теорія доказів 3
12.163 Інтелектуальна власність: практичний аспект 3
12.113 Актуальні проблеми конституційного права 3
12.225 Альтернативне врегулювання конфліктів 3
12.318 Практика Європейського суду з прав людини щодо України 3
12.162 Запобігання корупції 2
1.3. Практична підготовка
31.167 Практика складання процесуальних документів 9
31.105 Виробнича практика 9
31.106 Правозастосовча практика 12
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС: 67
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл професійної підготовки 
  Навчальні дисципліни першого року навчання 13
  Навчальні дисципліни другого року навчання 10
Загальний обсяг вибіркових компонент: 23
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90