Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП «УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ: ЛІТЕРАТУРНІ ТА МОВНОКОМУНІКАТИВНІ СТУДІЇ». 035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література

Гарант освітньої програми: Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати національно свідомих, науково ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних вирішувати складні професійні завдання та проблеми, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, створювати обґрунтовані науково-дослідницькі концепції із застосуванням інноваційних технологій за невизначених умов і вимог.

Особливості ОПП: 

Підготовка фахівців, які володіють ґрунтовними навичками наукового аналізу з використанням сучасних філологічних методологій, уміють на високому рівні налагоджувати усну та письмову комунікацію українською мовою, використовуючи відповідні прийоми та техніки. Наявність науково-асистентської практики, яка дає змогу різнобічно реалізувати дослідницькі та педагогічні навички.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
10.177 Comparative Literary Studies 3
10.266 Вебредагування 4
13.196 Педагогічний менеджмент 4
10.299 Інтермедіальні студії 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.271 Лінгвістична конфліктологія 3
10.119 Письменницький епістолярій 3
30.148 Методологія філологічних досліджень 4
10.121 Сучасна українська література 5
10.120 Теорія літератури 4
10.129 Літературна критика 4
10.270 Лінгвістика впливу і маніпуляцій 3
10.228 Загальне мовознавство 4
10.249 Прагмалінгвістика 4
1.3. Практична підготовка
31.167 Науково-асистентська практика 12
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
  Вибіркові навчальні дисципліни 24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити
32.103 Захист кваліфікаційної роботи  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 КРЕДИТІВ