Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА". 035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація: 035.01 Українська мова та література)

Гарант освітньої програми: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, larysa.minich@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати національно свідомих, науково ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних вирішувати складні професійні завдання та проблеми, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, створювати обґрунтовані науково-дослідницькі концепції із застосуванням інноваційних технологій за невизначених умов і вимог.

Особливості ОПП: 

Широкий спектр вибіркових дисциплін, орієнтованих на європейські освітні стандарти; предмети, пов’язані з використанням прикладних технологій у філологічній діяльності.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

1.1. Цикл загальної підготовки

10.118

Основи компаративістики

3

10.227

Лінгвістична конфліктологія

3
 

Вебредагування

4

10.119

Письменницький епістолярій

3
 

Дидактика вищої школи

4
1.2. Цикл професійної підготовки

10.120

Теорія літератури

4

10.129

Літературна критика

4
 

Лінгвометодологія

4
 

Літературознавча методологія

3

10.121

Сучасна українська література

5

10.228

Загальне мовознавство

4

10.227

Лінгвістична семантика

3
 

Прагмалінгвістика

4
1.3. Практична підготовка

31.116

Науково-асистентська практика

12

32.103

Кваліфікаційна робота

6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
 

Вибіркові навчальні дисципліни

24

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24 кредити

32.103

Захист кваліфікаційної роботи

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 КРЕДИТІВ