Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА". 035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація: 035.01 Українська мова та література)

Гарант освітньої програми: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати національно свідомих, науково ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних вирішувати складні професійні завдання та проблеми, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, створювати обґрунтовані науково-дослідницькі концепції із застосуванням інноваційних технологій за невизначених умов і вимог.

Особливості ОПП: 

Широкий спектр вибіркових дисциплін, орієнтованих на європейські освітні стандарти; предмети, пов’язані з використанням прикладних технологій у філологічній діяльності.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
10.118 Основи компаративістики 3
10.227 Лінгвістична конфліктологія 3
10.266 Вебредагування 4
10.119 Письменницький епістолярій 3
13.145 Дидактика вищої школи 4
1.2. Цикл професійної підготовки
10.120 Теорія літератури 4
10.129 Літературна критика 4
10.268 Лінгвометодологія 4
10.148 Літературознавча методологія 3
10.121 Сучасна українська література 5
10.228 Загальне мовознавство 4
10.227 Лінгвістична семантика 3
10.249 Прагмалінгвістика 4
1.3. Практична підготовка
31.116 Науково-асистентська практика 12
32.103 Кваліфікаційна робота *  6
Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС: 66
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл професійної підготовки 
  Навчальні дисципліни другого року навчання 24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
10.118 Основи компаративістики 3
10.227 Лінгвістична конфліктологія 3
10.266 Вебредагування 4
10.119 Письменницький епістолярій 3
13.145 Дидактика вищої школи 4
1.2. Цикл професійної підготовки
10.120 Теорія літератури 4
10.129 Літературна критика 4
10.268 Лінгвометодологія 4
10.148 Літературознавча методологія 3
10.121 Сучасна українська література 5
10.228 Загальне мовознавство 4
10.227 Лінгвістична семантика 3
10.249 Прагмалінгвістика 4
1.3. Практична підготовка
31.116 Науково-асистентська практика 12
32.103 Кваліфікаційна робота *  6
Загальний обсяг обов'язкових компонент, кредити ЄКТС: 66
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл професійної підготовки 
  Навчальні дисципліни другого року навчання 24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90