Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО". 031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 031 Релігієзнавство

Гарант освітньої програми: Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший викладач, kateryna.yakunina@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі релігієзнавства. Сформувати у випускників навички розв’язувати складні науково-освітні та практичні завдання у сфері релігієзнавства, а також уміння здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Особливості ОПП: 

Програма містить елементи вивчення релігійної ситуації в Україні та світі, а також актуальних трендів розвитку сучасного релігієзнавства.

Програма поєднує вивчення релігійної складової соціальних, комунікативних, культурологічних, політичних процесів з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови.

Практичну складову підготовки здобувача освіти забезпечує дослідницька та педагогічна практики.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.Цикл загальної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

6

13.113

Педагогіка і психологія вищої школи

3

1.2.Цикл професійної підготовки

22.108

Сучасна релігійна ситуація країн світу

5

28.119

Сучасна релігійна філософія

5

28.122

Вселенське православ'я

5

28.123

Практикум з релігійно-соціологічних досліджень

5

28.120

Релігійна символіка

5

28.121

Релігія та суспільна комунікація

5

28.124

Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов'я

6

1.3.Практична підготовка

31.141

Педагогічна практика (асистентська)

9

31.139

Дослідницька практика (Експертиза творів сакрального мистецтва)

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90