Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЧАТКОВА ОСВІТА" 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Гарант освітньої програми: Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури.

Мета освітньо-професійної програми: підготовка національно свідомих, науково ерудованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової освіти, здатних вирішувати складні педагогічні завдання та проблеми, провадити дослідницьку діяльність із питань теорії та методики початкової освіти, володіти усним і писемним професійним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, надавати психологічну підтримку учасникам освітнього процесу і дбати про збереження психічного здоров’я учнів.

Особливості ОПП: 

підготовка фахівців, які володіють ґрунтовними навичками з методології наукових педагогічних досліджень у сфері початкової освіти; формування компетентностей надавати психологічну підтримку учням, виявляти ознаки психологічної травми та інших психологічних станів, попереджати прояви посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів та депресій серед дітей молодшого шкільного віку. Наявність науково-дослідної та педагогічної практик, що дають змогу різнобічно зреалізувати дослідницькі та педагогічні навички вчителя початкових класів.

Освітньою програмою передбачено такі види практик:

  • науково-дослідна;
  • педагогічна.

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість
кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
13.197 Мовленнєва майстерність педагога 3
10.397 Професійна комунікація англійською мовою 3
19.298 Психологічний супровід і наставництво в початковій школі 4
13.208 Освітній менеджмент і професійна іміджелогія 3
 
13.210 Педагогіка початкової школи: теорія, методика, інклюзія 4
13.199 Технології формування компетентностей у  мовно-літературній освітній галузі 6
13.201 Технології формування компетентностей у математичній освітній галузі 6
13.211 Технології формування компетентностей в інтегрованому курсі “Я досліджую світ” 6
13.200 Цифрова грамотність педагога  3
13.198 Методологічний практикум із педагогічних досліджень 3
 
31.167 Науково-дослідна практика 6
31.198 Педагогічна практика 12
32.102 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
  Вибіркова навчальна дисципліна 1 4
  Вибіркова навчальна дисципліна 2 5
  Вибіркова навчальна дисципліна 3 5
  Вибіркова навчальна дисципліна 4 5
  Вибіркова навчальна дисципліна 5 5
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити
  Захист кваліфікаційної роботи  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 КРЕДИТІВ