Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "LANGUAGE MEDIATION AND TESOL". 035 Філологія. 035.041 Германські мови та літератури

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Гарант освітньої програми: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: програма спрямована на те, щоб здобувачі вищої освіти отримали ґрунтовні знання та навички зі сфери мовної медіації – процесу передачі, тлумачення мовних явищ, а також посередництва в міжкультурному спілкуванні. Програма включає розвиток навичок комунікації англійською та другою іноземною мовою, викладання цих мов (TESOL), основ лінгвістики та літературознавства, перекладу, вивчення культури та літератури англомовних країн, а також навички проведення наукових досліджень.

Особливості ОПП: 

  • Можливість навчатися за програмою подвійних дипломів: згідно з договором з Нортумбрійським університетом (Нью Касл, Великобританія).
  • Реалізація освітньої програми відбувається англійською, німецькою / французькою мовами. Студенти мають змогу проходити мовні стажування: у Берлінській лінгвістичній школі «Carl Duisberg» та Паризькій лінгвістичній школі “Globus mundus”; брати участь у програмах Work & Travel (Німеччина / США), Au Pair (Німеччина / США), участь у німецько-українських обмінних програмах, стажування за програмами Німецької служби академічних обмінів; аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами- носіями англійської, французької, німецької, польської мов.
  • Додаткові можливості академічної мобільності студентів: згідно з договором з університетом Рен ІІ (Франція) можливість навчання впродовж семестру і з подальшим перезарахуванням кредитів.
  • Різноманіття практик: 
    • асистентська: з відривом від навчання – у закладах вищої освіти  та спеціалізованих закладах освіти України, без відриву від навчання – у мовній школі "Cambridge Club", навчально-науковому центрі LinguaPark, та кафедрах факультету романо-германських мов;
    • виробнича: в організаціях сфери бізнесу та туризму: туристичні агенції, готельні установи; у перекладацьких агенціях України, перекладацьких відділах на виробництвах; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.
  • Виконання наукової роботи: у науково-практичних лабораторіях при факультеті романо-германських мов: LEXILAB (лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика); «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» (лінгводидактика, психолінгвістика, соціолінгвістика, комунікація); організація та участь у міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
27.170 Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення 5
10.104 Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн 3
10.306;
10.307
Друга іноземна мова (німецька / французька) 13
30.105 Методологія і організація лінгвістичних досліджень 3
10.293 Academic English 13
10.382 Syllabus and Materials Design for Teaching Language Skills
10.288 Community Translation and Interpreting 3
10.393 Linguistic Mediation 5
31.104 Асистентська практика 6
31.105 Виробнича практика 4
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
13.103 Методика викладання дисциплін за фахом
30.105 Методологія і організація лінгвістичних досліджень 4
27.170 Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення 6
10.338 Англійська мова для академічних цілей 13
10.306; 10.307 Друга іноземна мова (німецька / французька) 13
10.104 Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн 3
10.212 Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства 3
10.248 Мовна медіація 4
31.104 Асистентська практика 6
31.105 Виробнича практика 4
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
13.103 Методика викладання дисциплін за фахом
30.105 Методологія і організація лінгвістичних досліджень 4
27.170 Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення 6
10.338 Англійська мова для академічних цілей 13
10.306; 10.307 Друга іноземна мова (німецька / французька) 13
10.104 Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн 3
10.212 Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства 3
10.248 Мовна медіація 4
31.104 Асистентська практика 6
31.105 Виробнича практика 4
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90 кредитів