Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА". 035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика)

Гарант освітньої програми: Поліщук Вікторія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка фахівців у галузі філології, здатних у своїй професійній діяльності використовувати англійську, державну та інші мови для організації успішної комунікації та розв'язання завдань та проблем у спеціалізованих сферах фахової діяльності з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

Особливості ОПП: 

Програма передбачає комплексну підготовку фахівців в галузі філології та інформаційних технологій, які здатні реалізувати набуті під час теоретичної та практичної підготовки знання і вміння у професійній діяльності.

Для здобувачів пропонується широкий спектр професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін.

Програмою передбачено дві виробничі практики, які проводяться з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, оволодіння професійним досвідом та готовності до самостійної діяльності. Виробничі практики є невід'ємною складовою професійної підготовки і про­водяться в перекладацьких агенціях та ІТ-компаніях.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл професійної підготовки
10.293 ACADEMIC ENGLISH 13
10.306/

10.307
Друга іноземна мова (німецька_французька)  13
10.204 Прикладна лінгвістика 5
10.389 Штучний інтелект: лінгвістичні проблеми 6
10.390 Основи програмування на Python 7
10.284 Управління перекладацькими проєктами 3
30.105 Методологія і організація лінгвістичних досліджень 3
1.2. Практична підготовка
31.105 Виробнича практика  6
31.105 Виробнича практика 4
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
  Вибіркові навчальні дисципліни 24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити
  Захист кваліфікаційної роботи  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 КРЕДИТІВ