Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА". 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Спеціальність: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Гарант освітньої програми: Романов Микола Степанович, доктор юридичних наук, професор, академік АН ВШ України, полковник у відставці

Мета освітньо-професійної програми:

Забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для безпекової, оборонної, аналітичної, соціально-політичної та дослідницької діяльності в галузі стратегічного управління національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) та сформувати нове покоління фахівців, які володіють належними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в умовах динамічних змін та сучасних викликів.

Особливості ОПП:

Здобуття фахових компетентностей,  що забезпечують розв’язання складних задач і практичних проблем дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері управління національною безпекою, генерування спроможностей та кризового управління сектору безпеки і оборони України із застосуванням сучасних теорій і методів, яке передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог.

Освітньо-професійна програма спрямована на опанування методів та способів стратегічного управління національною безпекою і сфокусована на забезпечення інформаційної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі національної безпеки.

ОП передбачає проходження двох практик – виробничої та аналітичної, базами яких є лабораторія досліджень гібридних загроз національній безпеці в НаУОА, державні безпекові інститути, недержавні аналітичні центри, відділи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також сектори управління державних та приватних організацій у сфері безпеки.

Програма оновлена за рекомендаціями проєкту ERASMUS+ «Академічна протидія гібридним загрозам–WARN»

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
21.135 Стратегічні комунікації 3
21.136 Кризовий менеджмент 3
19.236 Психологічна підготовка фахівців з національної безпеки 4
21.149 Стійкість громадян до гібридних загроз 5
10.302 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 12
21.102 Пропаганда та контрпропаганда 6
21.142 Спецслужби і національна безпека 3
21.141 Управління національною безпекою 4
21.154 Визначення гібридних загроз та протидія їм 5
30.143 Методологія наукових досліджень 5
21.139 Правове регулювання у сфері управління національною безпекою 3
21.151 Публічний дискурс як складова інформаційних війн 5
21.140 Стратегічне планування та управління у безпековій галузі за стандартами НАТО 3
21.138 Інформаційна протидія гібридним загрозам 4
27.321 Аналіз та візуалізація відкритих даних 4
21.144 Кібербезпека 4
ВПП 8 Державна політика у сфері інформаційної безпеки 5
21.113 Інформаційна безпека держави 6
21.114 Інформаційні та психологічні операції 6
21.101 Національна безпека України 5
31.106 Науково-дослідна практика 6
31.105 Виробнича практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 30 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
21.135 Стратегічні комунікації 3
21.136 Кризовий менеджмент 3
19.236 Психологічна підготовка фахівців з національної безпеки 4
21.149 Стійкість громадян до гібридних загроз 5
10.302 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 12
21.102 Пропаганда та контрпропаганда 6
21.142 Спецслужби і національна безпека 3
21.141 Управління національною безпекою 4
21.154 Визначення гібридних загроз та протидія їм 5
30.143 Методологія наукових досліджень 5
21.139 Правове регулювання у сфері управління національною безпекою 3
21.151 Публічний дискурс як складова інформаційних війн 5
21.140 Стратегічне планування та управління у безпековій галузі за стандартами НАТО 3
21.138 Інформаційна протидія гібридним загрозам 4
27.321 Аналіз та візуалізація відкритих даних 4
21.144 Кібербезпека 4
ВПП 8 Державна політика у сфері інформаційної безпеки 5
21.113 Інформаційна безпека держави 6
21.114 Інформаційні та психологічні операції 6
21.101 Національна безпека України 5
31.106 Науково-дослідна практика 6
31.105 Виробнича практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 30 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
21.135 Стратегічні комунікації 3
30.143 Методологія наукових досліджень 4
21.136 Кризовий менеджмент 3
21.141 Управління національною безпекою 4
10.302 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 6
21.137 Практикум з пропаганди та контрпропаганди інформаційно-психологічної боротьби 6
21.142 Спецслужби і національна безпека 3
19.236 Психологічна підготовка фахівців з національної безпеки 4
21.139 Правове регулювання у сфері управління національною безпекою 3
21.140 Стратегічне планування та управління у безпековій галузі за стандартами НАТО 3
21.143 Воєнна політика України 3
21.144 Кібербезпека 4
21.138 Інформаційна протидія гібридним загрозам 4
31.176 Аналітична практика 4
31.105 Виробнича практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів