Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ". 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Гарант освітньої програми: Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, доцент, viktor.atamanenko@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати поглиблені знання та практичні уміння і навички про історичне минуле України та людства, причинно-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціонування людського суспільства, особливості формування й побутування матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини

Особливості ОПП: 

Освітня програма передбачає поглиблене вивчення актуальних питань історії України ХХ ст., українського суспільства ранньомодерної доби, теорії та методологія історії, сучасної історіографії, методики викладання у вищій школі, проходження дослідницької і педагогічної практик.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

07.119

Актуальні питання історії України ХХ ст.

5

30.114

Теорія та методологія історії (теоретичний семінар)

5

07.157

Історія України в українській радянській історіографії

5

07.120

Воєнно-політична історія України

5

13.109

Методика викладання у вищій школі

5

1.2. Цикл професійної підготовки

07.123

Історична пам’ять і формування політичної нації в Україні 

5

07.124

Українська закордонна історіографія

5

07.121

Проблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 р.

5

07. 158

Консервація та реконструкції в археології

5

1.3. Практична підготовка

31.108

Педагогічна практика 

9

31.139

Дослідницька практика 

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти  ОП *

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90