Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ". 122 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Гарант освітньої програми: Шевченко Галина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Мета освітньо-професійної програми: фундаментальна підготовка фахівців, здатних ефективно керувати процесами планування, організації та контролю проєктних діяльностей в інформаційно-технологічному секторі, розвивати аналітичне мислення, комунікативні вміння та лідерські якості, що сприятимуть їх успішній кар'єрі у сучасному цифровому середовищі.

Особливості ОПП:  освітньо-професійна програма академічна, практично-орієнтована, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень. Формуються ґрунтовні знання і практичні навички у галузі керування проєктами, сприяючи їхньому оснащенню інтегрованим розумінням стратегічного планування, створенням ефективних комунікаційних зв'язків, використанням сучасних методів та інструментів проєктного управління, а також розвитком навичок прийняття рішень і вирішення проблем, що допомагає у формуванні успішного фахівця у сфері інформаційних технологій та управління проєктами. ОП передбачає здобуття фахових компетентностей, необхідних для глибокого опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі інформаційних технологій та управління проєктами у поєднанні із відповідним рівнем англійської мови та критичного мислення.

Основний фокус освітньої програми - спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає формування комплексного розуміння проєктного управління, зокрема стратегічного планування, використання сучасних методів та інструментів аналізу, ефективного використання інформаційно-технологічних платформ для автоматизації управлінських процесів, розробки економіко-математичних моделей та методів, а також професійної та корпоративної етики в контексті управління проєктами. Програма спрямована на розвиток аналітичного мислення, комунікативних навичок та лідерських якостей.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми  Кількість

кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
12.220 Інтелектуальна власність 3
05.306 Комп'ютерні методи обробки даних в наукових дослідженнях 4
10.396 Іноземна мова ділової комунікації 5
  Всього за циклом 12
1.2. Цикл професійної підготовки
08.735 Стратегічний менеджмент в управлінні проєктами 4
08.142 Методологія, методи і засоби управління проєктами 6
08.143 Бази даних та знань в управлінні проєктами 4
08.736 Сучасні ІТ платформи автоматизації процесів управління 5
08.240 Проєктний менеджмент 5
08.529 Планування та просування продукту на ринку ІТ 5
08.737 Професійна та корпоративна етика 4
  Всього за циклом 33
1.3. Практична підготовка
31.121 Переддипломна практика 9
31.106 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
  Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов'язкових компонент:    66
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
  Навчальна дисципліна 1 4
  Навчальна дисципліна 2 5
  Навчальна дисципліна 3 5
  Навчальна дисципліна 4 5
  Навчальна дисципліна 5 5
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
  Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 90