Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП «HR-МЕНЕДЖМЕНТ». 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Гарант освітньої програми: Топішко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту, зокрема кадрового, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій у практичній діяльності і характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Особливості ОПП:

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з менеджменту.

Основний фокус освітньо-професійної програми – орієнтація на сучасні практичні та наукові досягнення в галузі менеджменту, спрямовані на розвиток компетентностей у здобувачів освіти для здійснення практичної, дослідницької та інноваційної діяльності у галузі управління та адміністрування, кадрового менеджменту з урахуванням вимог економічного середовища.

Поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю та науковим пізнанням. Студенти проходять переддипломну практику, під час якої на практиці закріплюють навички прийняття управлінських рішень, кадрового менеджменту.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов'язкові компоненти ОПП
08.128 Економіка бізнесу: мікро- та макро- аспекти управління 5
19.258 Психологія управління 4
08.294 Ризик-менеджмент у бізнесі 3
27.341 Менеджмент організацій 6
08.261 Фінансовий менеджмент 4
08.701 НR- менеджмент і кадрова безпека організації 9
05.117 Цифрові технології в управлінні бізнесом 4
08.702 Маркетинговий менеджмент 5
08.240 Проектний менеджмент 5
08.703 Форми і системи оплати праці 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Загальний обсяг освітньої програми 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов'язкові компоненти ОПП
08.128 Економіка бізнесу: мікро- та макро- аспекти управління 5
19.258 Психологія управління 4
08.294 Ризик-менеджмент у бізнесі 3
27.341 Менеджмент організацій 6
08.261 Фінансовий менеджмент 4
08.701 НR- менеджмент і кадрова безпека організації 9
05.117 Цифрові технології в управлінні бізнесом 4
08.702 Маркетинговий менеджмент 5
08.240 Проектний менеджмент 5
08.703 Форми і системи оплати праці 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Загальний обсяг освітньої програми 90