Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП “ФІНАНСИ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА”. 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Дем'янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати фахівців у сфері фінансів, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах корпоративних, публічних фінансів та бізнесу, які спроможні у поєднанні творчого мислення з комунікацією та аналітикою, керованою великими базами даних, виявляти важливі бізнес-ідеї, які допоможуть їхнім організаціям у прийняті управлінських рішень.

Особливості ОПП:

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок та вмінь у сфері фінансового, страхового, бюджетного менеджменту та бізнес-аналітики, поєднання з науковими дослідженнями у сфері управління корпоративними, публічними фінансами, інвестиційними проєктами.

ОП забезпечує формування практичних навичок управління у сфері корпоративних та публічних фінансів з елементами аналізу бізнес-середовища та стратегічного менеджменту, що активно використовується під час проходження переддипломної та науково-дослідної практик. Це сприяє підготовці ґрунтовних наукових досліджень та використанню сучасних інноваційних методів та фінансових інструментів в управлінні та стратегічному плануванні в умовах мінливості бізнес-середовища.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов'язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
08.709 Бізнес-середовище міжнародного менеджменту  3
08.706 Моделювання та аналіз бізнес-процесів  3
08.449/2 Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
Цикл професійної підготовки
08.261 Фінансовий менеджмент  5
08.258 Страховий менеджмент 5
08.707 Банківський менеджмент  4
08.708 Аccounting analytics 
08.361 Управління публічними фінансами  5
08.712 Інвестиційна аналітика та управління ризиками  5
08.229 Стратегічний менеджмент
Всього за циклом 33
Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОПП
Вибіркові дисципліни  24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Загальний обсяг освітньої програми 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов'язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
08.709 Бізнес-середовище міжнародного менеджменту  3
08.706 Моделювання та аналіз бізнес-процесів  3
08.449/2 Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
Цикл професійної підготовки
08.261 Фінансовий менеджмент  5
08.258 Страховий менеджмент 5
08.707 Банківський менеджмент  4
08.708 Аccounting analytics 
08.361 Управління публічними фінансами  5
08.712 Інвестиційна аналітика та управління ризиками  5
08.229 Стратегічний менеджмент
Всього за циклом 33
Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОПП
Вибіркові дисципліни  24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Загальний обсяг освітньої програми 90