Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ". 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072  Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Дем’янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент, olha.demianchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин. 

Фахівці спроможні вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в процесі своєї професійної діяльності в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з досконалим вивченням англійської мови за адаптованими до умов спеціальності програмами. 

Можливість участі у програмах академічної мобільності та паралельно отримати диплом в одному з європейських закладів вищої освіти.

На першому курсі навчання студенти проходять переддипломну та науково-дослідну практику, під час яких застосовують навички оцінки моделей фінансового менеджменту суб’єктів господарювання, визначають стратегії їх розвитку, будують антикризові та санаційні плани, обґрунтовують шляхи розвитку фінансової системи із урахуванням зарубіжного досвіду, удосконалюють навички написання наукових статей.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл загальної підготовки

08.117

Глобальна економіка

3

08.257

Інноваційний розвиток підприємства

3

12.220

Інтелектуальна власність

3

Всього за циклом:

9

1.2 Цикл професійної підготовки

08.260

Податковий менеджмент

4

08.261

Фінансовий менеджмент

5

08.312

Ринок фінансових послуг

5

08.258

Страховий менеджмент

3

08.420

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

3

08.313

Місцеві фінанси

3

10.352

Іноземна мова професійної комунікації

3

08.202

Стратегічне управління

5

08.262

Бюджетний менеджмент

5

Всього за циклом:

36

1.3 Цикл практичної підготовки

31.106

Практика науково-дослідна

6

31.121

Практика переддипломна

9

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом:

21

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

66

2. Вибіркові компоненти ОПП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

Підсумкова атестація

Захист кваліфікаційної роботи

Загальний обсяг освітньої програми:

90