Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ". 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072  Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Дем’янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин. 

Фахівці спроможні вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в процесі своєї професійної діяльності в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з досконалим вивченням англійської мови за адаптованими до умов спеціальності програмами. 

Можливість участі у програмах академічної мобільності та паралельно отримати диплом в одному з європейських закладів вищої освіти.

На першому курсі навчання студенти проходять переддипломну та науково-дослідну практику, під час яких застосовують навички оцінки моделей фінансового менеджменту суб’єктів господарювання, визначають стратегії їх розвитку, будують антикризові та санаційні плани, обґрунтовують шляхи розвитку фінансової системи із урахуванням зарубіжного досвіду, удосконалюють навички написання наукових статей.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов'язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
08.364 Фінанси в глобальній економічній системі 3
08.257 Фінансова діяльність та інноваційний розвиток підприємства 3
12.220 Інтелектуальна власність 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
Цикл професійної підготовки
08.359 Податкові розрахунки і звітність 4
08.358 Фінансовий менеджмент і контролінг 4
08.312 Ринок фінансових послуг 3
08.258 Страховий менеджмент 3
08.449/2 Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні 3
08.360 Центральний банк та монетарна політика 3
08.361 Управління публічними фінансами 4
08.420 Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу 3
08.448 Стратегічний управлінський облік 3
08.202 Стратегічне управління 3
Всього за циклом 33
Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОПП
  Вибіркові дисципліни  24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1. Обов'язкові компоненти ОПП
1.1 Цикл загальної підготовки
08.117 Глобальна економіка 3
08.257 Інноваційний розвиток підприємства 3
12.220 Інтелектуальна власність 3
Всього за циклом: 9
1.2 Цикл професійної підготовки
08.260 Податковий менеджмент 4
08.261 Фінансовий менеджмент 5
08.312 Ринок фінансових послуг 5
08.258 Страховий менеджмент 3
08.420 Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу 3
08.313 Місцеві фінанси 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
08.202 Стратегічне управління 5
08.262 Бюджетний менеджмент 5
Всього за циклом: 36
1.3 Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом: 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Підсумкова атестація
Захист кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг освітньої програми: 90