Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА". 051 Економіка

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Гарант освітньої програми: Ковальчук Віталій Миколайович старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих професіоналів з міжнародної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані із функціонуванням міжнародних економічних систем.

Особливості ОПП:  освітньо-професійна, академічна, практично-прикладна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових та практичних досліджень у сфері міжнародної економіки. Випускники зможуть оволодіти достатнім спектром компетентностей для здійснення професійної діяльність економістів-міжнародників у вітчизняних та іноземних державних та приватних бізнес-структурах. Залучення до освітнього процесу, зокрема і до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців та провідних іноземних науковців.

Основний фокус освітньої програми - спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук спеціальності «Економіка», яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансових ринків, міжнародної логістики та торгівлі, а також робиться акцент на управлінських компетентностях та формуванні вміння застосовувати на практиці комп'ютерні методи обробки даних для аналізу та прогнозування зовнішніх ринків.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми  Кількість

кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
05.306 Комп'ютерні методи обробки даних в наукових дослідженнях 4
22.113 Соціальна відповідальність 4
10.396 Іноземна мова ділової комунікації 6
  Всього за циклом 14
1.2. Цикл професійної підготовки
08.384 Міжнародні фінансові ринки 4
08.140 Управління проєктами та формування команди 6
08.141 Економіка міжнародної торгівлі 9
08.294 Ризик-менеджмент у бізнесі 4
08.102 Міжнародні економічні відносини 4
08.528 Аналіз та прогнозування зовнішніх ринків 5
08.734 Міжнародна логістика 5
  Всього за циклом 37
1.3. Практична підготовка
31.121 Переддипломна практика 9
32.103 Кваліфікаційна робота 6
  Всього за циклом 15
Загальний обсяг обов'язкових компонент:   66
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
  Навчальна дисципліна 1 4
  Навчальна дисципліна 2 5
  Навчальна дисципліна 3 5
  Навчальна дисципліна 4 5
  Навчальна дисципліна 5 5
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 90