Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ПСИХОЛОГІЯ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Гарант освітньої програми: Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготовка фахівців (докторів філософії), які володіють належними компетентностями та морально-етичними якостями, необхідними для науково-дослідницької і викладацької діяльності, кар’єрного зростання у галузі академічної і прикладної (педагогічної та вікової) психології з урахуванням принципів академічного лідерства, міждисциплінарності, інноваційності, гнучкості реагування на суспільні зміни.

Особливості ОНП: 

Освітньо-наукова програма спрямована на формування системного наукового світогляду та здатності проведення наукових досліджень із проблем психології людини в умовах навчання, виховання та розвитку з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики.

Експериментальні етапи досліджень аспірантів здійснюються на базі Інституту практичної психології та психотерапії, науково-дослідної лабораторії когнітивної психології. Велика увага під час викладання приділяється проблематиці та методології метакогнітивних досліджень.

Освітньою програмою передбачено проходження аспірантської практики у закладах вищої освіти, підготовка до міжнародної публікаційної та проєктно-грантової  активності; можливість міжнародного стажування та академічної мобільності.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфік. робота)

Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Обов’язкові компоненти
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки 4
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
19.212 Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні аспекти) 6
19.207 Психологія мислення в контексті наукових парадигм та інновацій 6
31.149 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов’язкових компонент 32
Вибіркові компоненти ОНП
Обсяг вибіркових компонент  11
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 43
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота
3.1. Написання статей
3.2. Участь у наукових заходах
3.3. Написання дисертаційного дослідження

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфік. робота)

Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Обов’язкові компоненти
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки 4
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
19.212 Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні аспекти) 6
19.207 Психологія мислення в контексті наукових парадигм та інновацій 6
31.149 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов’язкових компонент 32
Вибіркові компоненти ОНП
Обсяг вибіркових компонент  11
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 43
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота
3.1. Написання статей
3.2. Участь у наукових заходах
3.3. Написання дисертаційного дослідження

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфік. робота)

Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Обов’язкові компоненти
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки 4
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
19.212 Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні аспекти) 6
19.207 Психологія мислення в контексті наукових парадигм та інновацій 6
31.149 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов’язкових компонент 32
Вибіркові компоненти ОНП
Обсяг вибіркових компонент  11
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 43
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота
3.1. Написання статей
3.2. Участь у наукових заходах
3.3. Написання дисертаційного дослідження

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфік. робота)

Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Обов’язкові компоненти
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки 4
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
19.212 Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні аспекти) 6
19.207 Психологія мислення в контексті наукових парадигм та інновацій 6
31.149 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов’язкових компонент 32
Вибіркові компоненти ОНП
Обсяг вибіркових компонент  11
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 43
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота
3.1. Написання статей
3.2. Участь у наукових заходах
3.3. Написання дисертаційного дослідження
Назва ОНП Психологія
Рівень вищої освіти Третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) 05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми підготовка фахівців (докторів філософії), які володіють належними компетентностями та морально-етичними якостями, необхідними для науково-дослідницької і викладацької діяльності, кар’єрного зростання у галузі академічної і прикладної (педагогічної та вікової) психології з урахуванням принципів академічного лідерства, міждисциплінарності, інноваційності, гнучкості реагування на суспільні зміни.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова, академічна орієнтація; програма спрямована на оволодіння навичками організації комплексної роботи психолога-дослідника та викладача ВНЗ.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Освітньо-наукова програма спрямована на формування системного наукового світогляду та здатності проведення наукових досліджень із проблем психології людини в умовах навчання, виховання та розвитку з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики.

Ключові слова: вікова психологія, психологія розвитку,  педагогічна психологія, суб’єкти освітньої діяльності, професійна етика.
Програмні результати навчання ПР-1. Застосовувати системні теоретичні знання та мотиваційні здатності для здійснення самостійного наукового психологічного дослідження.

ПР-2. Виокремлювати найновіші теоретичні та практичні досягнення в галузі психології, виявляти нові тенденції розвитку психології і критично оцінювати їхній потенціал для вирішення завдань на різних рівнях психологічного дослідження.

ПР-3. Уміти планувати та здійснювати наукове психологічне дослідження, забезпечувати належну оцінку отриманих результатів, визначати перспективи подальших наукових досліджень.

ПР-4. Уміти представляти результати власного наукового дослідження через наукові публікації та усні презентації під час наукових заходів.

ПР-5. Демонструвати здатність до рефлексії з метою самоаналізу, визначення власних сильних та слабких сторін як науковця-дослідника та психолога-викладача.

ПР-6. Володіти навичками управління науковими проектами та написання пропозицій на фінансування наукових досліджень.

ПР-7. Уміти здійснювати педагогічну діяльність у сфері психології. 

ПР-8. Демонструвати здатність використовувати сучасні інформаційні технології у науково-професійній діяльності.

ПР-9. Уміти співпрацювати з науковцями, психологами-практиками та фахівцями інших галузей (медиками, педагогами тощо), демонструвати культуру спілкування, навички дотримання у своїй професійній та науковій діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-10. Розуміти важливість та демонструвати готовність до систематичного підвищення своєї професійної компетентності.

ПР-11. Вміти використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності та наукових дослідженнях, знати норми мовної організації наукових текстів.

ПР-12. Демонструвати принципи високої академічної культури. Керуватися у власному дослідженні етичними засадами наукової діяльності.
Форма навчання очна (денна/вечірня)
Термін навчання 4 роки
Передумови навчання за ОНП На базі ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр», відповідно до правил прийому НаУОА
Загальний обсяг i структура освітньої програми Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти –30  кредит ( з них 4 кредити – практична підготовка);

- вибіркові компоненти – 10 кредити.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Обов’язкові компоненти ОНП
Мовні компетентності
НЗП1 Іноземна мова в науковій сфері 6
Загальнонаукові (філософські) компетентності
НЗП2 Філософія науки 6
Компетентності дослідника
НЗП3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності 3
НЗП4 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
НПП1 Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні аспекти) 4
НПП2 Психологія мислення в контексті наукових парадигм 4
ПП1 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов’язкових компонент 30,0
Вибіркові компоненти ОНП
Обсяг вибіркових компонент 10,0
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 40,0
НАУКОВА СКЛАДОВА
  Науково-дослідна робота  
3.1 Написання статей  
3.2 Участь у наукових заходах  
3.3. Написання дисертаційного дослідження