Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ФІЛОСОФІЯ". 033 Філософія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 03 Гуманітарні наук

Спеціальність: 033 Філософія

Гарант освітньої програми: Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні уміння достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути застосовані у дослідницькій, експертній, освітній, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук

Особливості ОНП: 

Програма поєднує теоретичну, дослідницьку і дидактичну складові. Дослідницька складова, крім підготовки дисертації, передбачає час на написання статей і їх презентацію на наукових заходах. Дидактична складова дозволяє здобути дидактичні вміння під час проходження аспірантської практики.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, практики, наукова робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОНП
Цикл загальної підготовки
30.131 Academic writing 6
09.104 Філософія науки 3
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Всього за циклом 15
Цикл професійної та практичної підготовки
26.138 Онтологія соціального 6
26.141 Онтологія людського буття 5
31.149 Аспірантська практика 4
Всього 15
Загальний обсяг обов’язкових компонент 30 кредитів
Вибіркові компоненти ОНП
Загальний обсяг вибіркових компонент 10 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП 30 кредитів
НАУКОВА СКЛАДОВА
  Науково-дослідна робота
  Написання статей
  Участь у наукових заходах
  Написання дисертаційного дослідження

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, практики, наукова робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОНП
Цикл загальної підготовки
30.131 Academic writing 6
09.104 Філософія науки 3
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Всього за циклом 15
Цикл професійної та практичної підготовки
26.138 Онтологія соціального 6
26.141 Онтологія людського буття 5
31.149 Аспірантська практика 4
Всього 15
Загальний обсяг обов’язкових компонент 30 кредитів
Вибіркові компоненти ОНП
Загальний обсяг вибіркових компонент 10 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП 30 кредитів
НАУКОВА СКЛАДОВА
  Науково-дослідна робота
  Написання статей
  Участь у наукових заходах
  Написання дисертаційного дослідження

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, практики, наукова робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОНП
Цикл загальної підготовки
30.131 Academic writing 6
09.104 Філософія науки 3
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Всього за циклом 15
Цикл професійної та практичної підготовки
26.138 Онтологія соціального 6
26.141 Онтологія людського буття 5
31.149 Аспірантська практика 4
Всього 15
Загальний обсяг обов’язкових компонент 30 кредитів
Вибіркові компоненти ОНП
Загальний обсяг вибіркових компонент 10 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП 30 кредитів
НАУКОВА СКЛАДОВА
  Науково-дослідна робота
  Написання статей
  Участь у наукових заходах
  Написання дисертаційного дослідження

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, практики, наукова робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОНП
Цикл загальної підготовки
30.131 Academic writing 6
09.104 Філософія науки 3
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Всього за циклом 15
Цикл професійної та практичної підготовки
26.138 Онтологія соціального 6
26.141 Онтологія людського буття 5
31.149 Аспірантська практика 4
Всього 15
Загальний обсяг обов’язкових компонент 30 кредитів
Вибіркові компоненти ОНП
Загальний обсяг вибіркових компонент 10 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП 30 кредитів
НАУКОВА СКЛАДОВА
  Науково-дослідна робота
  Написання статей
  Участь у наукових заходах
  Написання дисертаційного дослідження

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 033- Філософія

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова – доктор філософії. 

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи  та самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Філософія 

Спеціальна – соціальна філософія, філософія історії, політична філософія

Ключові слова: філософія, соціальна філософія, філософія історії, політична філософія

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування навчальних дисциплін в обсязі 36 кредитів. 

ПР 2. Складання екзаменів і заліків відповідно до навчального плану. 

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської практики. 

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті. 

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3-х усеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Філософія», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Oнтологія соціального

Cоціальні та культурні проблеми ідентичності

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

культурна ідентичність Європи, політична філософія.

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.