Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА". 113 Прикладна математика

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 11 Математика і статистика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Гарант освітньої програми: Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготувати висококваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати проблеми у різних сферах наукової, виробничої та господарської діяльності за допомогою математичного і комп’ютерного моделювання та використання сучасних комп’ютерних технологій;  самостійно проводити науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-практичну та організаційну діяльність у галузі математики і статистики за спеціальністю “Прикладна математика”. Сформувати дослідницькі навички, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійної роботи.

Особливості ОНП: 

ОНП спрямована на проведення науково-дослідницької та практичної діяльності у галузі математики і статистики за спеціальністю “Прикладна математика”, аналітичної роботи, наукового консультування у прикладних математичних науках, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Закріпленню набутих вмінь та навичок сприяє проходження аспірантської практики, що створює передумови для успішного написання дисертаційної роботи.

Компоненти освітньої програми

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки 

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

01.118

Чисельні методи прикладної математики

6

05.256

Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем

5

Практична підготовка

31.149

Аспірантська практика

4

Усього за обов’язковими дисциплінами: 30

Вибіркові дисципліни аспіранта

Всього за циклом

10

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

*

3.1

Написання статей

*

3.2

Участь у наукових заходах

*

3.3

Написання дисертаційного дослідження

*

Загальний обсяг освітньої програми

40

Компоненти освітньої програми

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки 

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

01.118

Чисельні методи прикладної математики

6

05.256

Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем

5

Практична підготовка

31.149

Аспірантська практика

4

Усього за обов’язковими дисциплінами: 30

Вибіркові дисципліни аспіранта

Всього за циклом

10

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

*

3.1

Написання статей

*

3.2

Участь у наукових заходах

*

3.3

Написання дисертаційного дослідження

*

Загальний обсяг освітньої програми

40

Компоненти освітньої програми

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки 

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

01.118

Чисельні методи прикладної математики

6

05.256

Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем

5

Практична підготовка

31.149

Аспірантська практика

4

Усього за обов’язковими дисциплінами: 30

Вибіркові дисципліни аспіранта

Всього за циклом

10

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

*

3.1

Написання статей

*

3.2

Участь у наукових заходах

*

3.3

Написання дисертаційного дослідження

*

Загальний обсяг освітньої програми

40

Компоненти освітньої програми

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки 

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

01.118

Чисельні методи прикладної математики

6

05.256

Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем

5

Практична підготовка

31.149

Аспірантська практика

4

Усього за обов’язковими дисциплінами: 30

Вибіркові дисципліни аспіранта

Всього за циклом

10

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

*

3.1

Написання статей

*

3.2

Участь у наукових заходах

*

3.3

Написання дисертаційного дослідження

*

Загальний обсяг освітньої програми

40

Назва ОНП

Прикладна математика

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 11. Математика і статистика

Спеціальність: 113. Прикладна математика

Мета освітньо-наукової програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички проведення дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в області прикладної математики.

Ключові слова: математичне моделювання складних процесів та явищ, обчислювальні методи, програмне забезпечення комп’ютерного експерименту.

Програмні результати навчання

Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в області математичного та комп’ютерного моделювання складних систем та явищ.

 Демонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації.

Демонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.

Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

 Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній спеціалізації.

 Моделювати і досліджувати явища та процеси в складних системах.

 Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

 Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання задач математичного моделювання складних систем та явищ.

 Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах математичного та комп’ютерного моделювання.

Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

Самостійно змоделювати процес, систему та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задач. 

Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях.

Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Адаптація до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Відповідальність у ставленні до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, вечірня, умови вступу

Термін навчання

4 роки

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 26 кредитів;

- вибіркові компоненти - 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

НЗП 1

Іноземна  мова в науковій сфері

6

НЗП 2

Філософія науки

6

НЗП 3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП 4

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

18

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

 

НПП 1

Чисельні методи прикладної математики

4

НПП 2

Математичне і комп’ютерне моделювання природних,  техногенних та економічних процесів та систем

4

 

Аспірантська практика

4

 

Всього

12

 

Всього за нормативними дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни аспіранта

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

 

3.

Науково-дослідна робота

 

3.1

Написання статей

 

3.2

Участь у наукових заходах

 

3.3

Написання дисертаційного дослідження