Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "МЕНЕДЖМЕНТ". 073 Mенеджмент

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Гарант освітньої програми: Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент

Мета освітньо-наукової програми: Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Особливості ОНП: 

ОНП спрямована на проведення фундаментальних досліджень проблем менеджменту підприємств та організацій за видами економічної діяльності із застосуванням наукових методів оцінки економічних явищ і процесів та економіко-математичного інструментарію. Закріпленню набутих вмінь та навичок сприяє проходження аспірантської практики, що створює передумови для успішного написання дисертаційної роботи.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій  та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
08.297 Система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем 6
08.259 Маркетингові аспекти управління підприємством  6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами  32
Вибіркові дисципліни аспіранта
Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
Загальний обсяг освітньої програми 43

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій  та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
08.297 Система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем 6
08.259 Маркетингові аспекти управління підприємством  6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами  32
Вибіркові дисципліни аспіранта
Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
Загальний обсяг освітньої програми 43

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій  та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
08.297 Система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем 6
08.259 Маркетингові аспекти управління підприємством  6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами  32
Вибіркові дисципліни аспіранта
Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
Загальний обсяг освітньої програми 43

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій  та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
08.297 Система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем 6
08.259 Маркетингові аспекти управління підприємством  6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами  32
Вибіркові дисципліни аспіранта
Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
Загальний обсяг освітньої програми 43

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів та дослідників у галузі менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й практичні завдання та проблеми, пов’язані із управлінням процесів та ресурсів підприємств та організацій, складних економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в галузі менеджменту. 

Ключові слова:  управління процесами та організаціями, цільові та функціональні підсистеми управління, маркетинг, управління ресурсами організації, менеджмент персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі менеджменту.

ПРН2. Демонструвати поглиблені знання з історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю.

ПРН3. Оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.

ПРН4. Демонструвати розуміння впливу внутрішніх  та зовнішніх чинників на розвиток соціально-економічних систем.

ПРН5. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН6. Виявляти проблеми і досліджувати явища та процеси в складних економічних системах. 

ПРН7. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

ПРН8. Генерувати пошук нових методів розв’язання дослідницьких задач, вміння обґрунтовувати доцільність їх застосування.

ПРН9. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховувати неекономічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі проведення наукових  досліджень.

ПРН11. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях українською та іноземними мовами.

ПРН12. Володіння навичками усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською та іноземною мовою.

ПРН13. Здатність самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

ПРН14. Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд, ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН15. Уміння адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення в умовах невизначеності.

ПРН16. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН17. Відповідальне ставлення до виконуваної роботи та досягнення поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, умови вступу  

Термін навчання

4 роки 

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

НЗП 1

Іноземна  мова в науковій сфері

6

НЗП 2

Філософія науки

6

НЗП 3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП 4

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

18

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

НПП 1

Система управління організацією: цільові та функціональні підсистеми

6

НПП 2

Маркетингові аспекти управління підприємством

6

 

Всього

12

 

Всього за нормативними дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни аспіранта

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

3.1

Написання статей

3.2

Участь у наукових заходах

3.3

Написання дисертаційного дослідження