Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА". 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

Гарант освітньої програми: Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати національно свідомих, компетентісно ерудованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі української філології, творчо вирішувати типові професійні завдання, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях..

Особливості ОПП: 

Програма має комунікативну спрямованість, що передбачає вміння успішно спілкуватися як українською, так і англійською мовою, в усній і письмовій формах у різних життєвих ситуаціях.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.261 Основи філологічної освіти 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.201 Вступ до мовознавства 4
10.105 Вступ до літературознавства 3
26.102 Фольклор і краєзнавство 3
10.262 Виразне читання й ораторська майстерність 7
10.325 Сучасна українська літературна мова 31
10.107 Історія української літератури 31
30.108 Академічне письмо 3
10.229 Історія української мови 6
10.263 Культура української мови і стилістика 4
10.108 Історія світової літератури 6
10.254 Етнолінгвістика і діалектологія 4
10.141 Аналіз та інтерпретація художніх текстів 3
10.215 Теорія і практика редагування 4
10.203 Соціолінгвістика 4
30.102 Курсова робота 1 6
31.133 Фольклорно-краєзнавча практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.115 Етнолінгвістична практика 3
31.166 Виробнича філологічна практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.261 Основи філологічної освіти 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.201 Вступ до мовознавства 4
10.105 Вступ до літературознавства 3
26.102 Фольклор і краєзнавство 3
10.262 Виразне читання й ораторська майстерність 7
10.325 Сучасна українська літературна мова 31
10.107 Історія української літератури 31
30.108 Академічне письмо 3
10.229 Історія української мови 6
10.263 Культура української мови і стилістика 4
10.108 Історія світової літератури 6
10.254 Етнолінгвістика і діалектологія 4
10.141 Аналіз та інтерпретація художніх текстів 3
10.215 Теорія і практика редагування 4
10.203 Соціолінгвістика 4
30.102 Курсова робота 1 6
31.133 Фольклорно-краєзнавча практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.115 Етнолінгвістична практика 3
31.166 Виробнича філологічна практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.261 Основи філологічної освіти 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.201 Вступ до мовознавства 4
10.105 Вступ до літературознавства 3
26.102 Фольклор і краєзнавство 3
10.262 Виразне читання й ораторська майстерність 7
10.325 Сучасна українська літературна мова 31
10.107 Історія української літератури 31
30.108 Академічне письмо 3
10.229 Історія української мови 6
10.263 Культура української мови і стилістика 4
10.108 Історія світової літератури 6
10.254 Етнолінгвістика і діалектологія 4
10.141 Аналіз та інтерпретація художніх текстів 3
10.215 Теорія і практика редагування 4
10.203 Соціолінгвістика 4
30.102 Курсова робота 1 6
31.133 Фольклорно-краєзнавча практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.115 Етнолінгвістична практика 3
31.166 Виробнича філологічна практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.261 Основи філологічної освіти 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.201 Вступ до мовознавства 4
10.105 Вступ до літературознавства 3
26.102 Фольклор і краєзнавство 3
10.262 Виразне читання й ораторська майстерність 7
10.325 Сучасна українська літературна мова 31
10.107 Історія української літератури 31
30.108 Академічне письмо 3
10.229 Історія української мови 6
10.263 Культура української мови і стилістика 4
10.108 Історія світової літератури 6
10.254 Етнолінгвістика і діалектологія 4
10.141 Аналіз та інтерпретація художніх текстів 3
10.215 Теорія і практика редагування 4
10.203 Соціолінгвістика 4
30.102 Курсова робота 1 6
31.133 Фольклорно-краєзнавча практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.115 Етнолінгвістична практика 3
31.166 Виробнича філологічна практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

Назва ОПП

Українська мова та література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.01 Українська мова і література

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентнісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології

Ключові слова: сучасна українська мова, українська література, лінгвістика, теорія літератури, літературознавство, польська мова, спілкування, комунікативна компетентність.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти й критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук й інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових текстів, технології їхнього редагування та мовно- літературного аналізу, вирішувати професійні завдання різних рівнів складності, зокрема з використанням міжпредметних зв’язків.

ПРН 6. Знати особливості використання іноземних мов (англійської, польської) в різних комунікативних ситуаціях, урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 7. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 8. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово- стильову своєрідність, місце в літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 9. Аналізувати й порівнювати мовні й літературні факти, явища, визначаючи їхні подібності та відмінності у взаємозв’язках зі здобутками світової культурної спадщини.

ПРН 10. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 11. Створювати різножанрові й різностильові тексти, редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

ПРН 12. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні.

ПРН 13. Вільно володіти іноземною мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 14. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 15. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально- культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 16. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 17. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

10.201

Вступ до мовознавства

4

10.105

Вступ до літературознавства

4

10.324

Старослов’янська мова

3

26.102

Фольклор і краєзнавство

4

30.108

Академічне письмо

3

10.106

Практикум із виразного читання

4

10.325

Сучасна українська літературна мова

31

10.107

Історія української літератури

31

10.108

Історія світової літератури

11

10.213

Історична граматика

3

10.214

Етнолінгвістика

4

10.215

Теорія і практика редагування

4

13.104

Методика викладання української мови

4

13.105

Методика викладання української літератури

4

30.102

Курсова робота

6

31.133

Фольклорно-краєзнавча практика

3

31.134

Навчальна практика

3

31.115

Етнолінгвістична практика

6

31.114

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240