*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КУЛЬТУРОЛОГІЯ". 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Гарант освітньої програми: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент, maksym.karpovets@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка фахівців із високим рівнем професійної компетентності, які володіють теоретико-культурологічними знаннями, мають практичні навички аналізу та інтерпретації культурних феноменів, уміють презентувати проєкти та організувати події культурного спрямування.

Особливості ОПП: 

Викладання частини курсів англійською мовою, акцент на науково-дослідній роботі фахівця культуролога, читання творчо орієнтованих дисциплін, професійна практика (музейна, фольклорно-етнографічна, педагогічна).

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1

2

3

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

30.120

Вступ до спеціальності

4

26.135

Методологія гуманітарного пізнання

3

07.149

Історія філософії

6

09.105

Антропологічні студії

3

26.120

Соціокультурний розвиток людства

4

09.110

Філософська пропедевтика

4

26.168

Релігія та культура

3

26.162

Масова культура

4

19.112

Основи гендеру

3

26.124

Соціологія культури

3

17.108

Культурні інституції

3

26.107

Історія української культури

Історія українського мистецтва

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.         

11

26.108

Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західоноєвропейського Середньовіччя

Культура народів Сходу

Культура Відродження Культура Європи Нового часу

24

26.110

Традиційна культура українців

Народна художня творчість

Народнообрядовий комплекс

8

26.111

Теорія культури 

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури

Social and Cultural Theory

Performative Studies

14

26.134

Медіакультура

3

09.106

Філософія культури

6

26.163

Основи культурної політики

3

10.218

Риторика 

3

26.164

Культурні та креативні індустрії

3

26.165

Культурні комунікації

3

26.112

Етнологія

3

13.101

Методика викладання культурологічних дисциплін

3

31.136

Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна

3

31.137

Практика (соціокультурна)

3

31.102

Практика педагогічна (шкільна)

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

 

Назва ОПП

Культурологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх в практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки отриманій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор та технологій віртуальної реальності, вмінням розробки технологій навчання, ведення бізнесу в умовах культурного розмаїття.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна – бакалавра культурології. Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український та світовий контекст.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Формування спеціалістів у сфері теоретичної та практичної культурології із комплексним вивченням світової та української культури, етнокультури та менеджменту. Програма спрямована на реалізацію фахових компетентностей у культурних інституціях, закладах та виданнях. Ключові слова: культурологія, теорія культури,філософія культури сучасна культура, кіберкультура, українська культура, крос-культурний менеджмент.

Програмні результати навчання

ПРН1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від Античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, крос-культурні процеси, типології корпоративних культур, організації людської поведінки.

ПРН2. Володіти фундаментальним знанням з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних та міжкультурних викликів як у сфері кібертехнологічних феноменів, так і в управлінні людськими ресурсами.

ПРН3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичну складову для подальшої.

ПРН4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління та прийняття рішень в умовах розмаїття культур з метою запобігання міжкультурних конфліктів.

ПРН5.Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури для ефективної інтеграції в світовий контекст.

ПРН6. Володіти основами знань з теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.

ПРН7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні з метою формування кроскультурних компетенцій.

ПРН8. Володіння українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.

Форма навчання

Денна, заочна, умови вступу

Термін навчання

2019-2023

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 203 кредитів;

- вибіркові компоненти – 19 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

 н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

10.301

Англійська мова 

12

07.101

Історія України

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням 

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

30.120

Організація навчальної та наукової роботи студентів 

4

26.135

Методологія гуманітарного пізнання 

07.149

 Історія філософії

6

09.106

Філософія культури 

3

09.110

Філософська пропедевтика 

3

07.134

Історія релігії

3

26.129

Давня культура 

4

19.112

Основи гендеру 

4

17.102

Історія українського мистецтва ХIХ-ХХ ст. 

3

09.105

Антропологічні студії 

3

26.107

Історія української культури

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.

11

17.108

Основи музеєзнавства

3

26.108

Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західноєвропейського Середньовіччя 

Культура народів Сходу 

Культура Відродження 

Культура Європи Нового часу 

22

26.110

Традиційна культура українців

Народно-обрядовий комплекс

Народна художня творчість

8

26.111

Теорія культури 

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури 

Social and cultural theory

13

26.151

Mіфологія 

3

26.109

Культура української діаспори 

3

10.218

Pиторика

3

08.228

Менеджмент у культурній сфері

3

17.101

Cучасне мистецтво

3

26.112

Українська етнологія 

3

13.101

Mетодика викладання культурологічних дисциплін

3

30.102

Курсова робота

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

157

Загальний обсяг вибіркових компонент:

83

 

 

Назва ОПП

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 «Культурологія»

Спеціалізація: теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх у практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки здобутій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор і технологій віртуальної реальності, умінням розробляти технології навчання, вести бізнес в умовах культурного розмаїття з метою запобігання культурним конфліктам.

Освітньо-професійна.

Освітньо-професійна.

Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український і світовий контекст

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – культурологія.

Спеціальна – теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія, сучасна культура, кіберкультура, українська культура крос-культурний менеджмент.

Програмні результати навчання

ПР1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, крос-культурні процеси, типології корпоративних культур, організації людської поведінки.

ПР2. Володіти фундаментальними знаннями з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних і міжкультурних викликів як у царині кібертехнологічних феноменів, так і в управлінні людськими ресурсами.

ПР3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичний складник.

ПР4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління й ухвалення рішень в умовах розмаїття культур із метою запобігання міжкультурним конфліктам.

ПР5. Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури з метою ефективної інтеграції у світовий контекст.

ПР6. Володіти основами знань із теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.

ПР7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні з метою формування кроскультурних компетенцій.

ПР8. Володіти українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.0

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 48 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

 н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

10.301

Англійська мова 

12

07.101

Історія України

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням 

3

21.101

Національна безпека України

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

30.120

Організація навчальної та наукової роботи студентів 

4

26.135

Методологія гуманітарного пізнання 

07.149

 Історія філософії

6

09.106

Філософія культури 

3

09.110

Філософська пропедевтика 

3

07.134

Історія релігії

3

26.129

Давня культура 

4

19.112

Основи гендеру 

4

17.102

Історія українського мистецтва ХIХ-ХХ ст. 

3

09.105

Антропологічні студії 

3

26.107

Історія української культури

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.         

11

17.108

Основи музеєзнавства

3

26.108

Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західноєвропейського Середньовіччя 

Культура народів Сходу 

Культура Відродження 

Культура Європи Нового часу 

22

26.110

Традиційна культура українців

Народно-обрядовий комплекс

Народна художня творчість

8

26.111

Теорія культури 

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури 

Social and cultural theory

13

26.151

Mіфологія 

3

26.109

Культура української діаспори 

3

10.218

Pиторика

3

08.228

Менеджмент у культурній сфері

3

17.101

Cучасне мистецтво

3

26.112

Українська етнологія 

3

13.101

Mетодика викладання культурологічних дисциплін

3

30.102

Курсова робота

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

157

Загальний обсяг вибіркових компонент:

83

 

 

Назва ОПП

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 «Культурологія»

Спеціалізація: теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх у практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки здобутій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор і технологій віртуальної реальності, умінням розробляти технології навчання, вести бізнес в умовах культурного розмаїття з метою запобігання культурним конфліктам.

Освітньо-професійна.

Освітньо-професійна.

Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український і світовий контекст

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – культурологія.

Спеціальна – теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія, сучасна культура, кіберкультура, українська культура крос-культурний менеджмент.

Програмні результати навчання

ПР1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, крос-культурні процеси, типології корпоративних культур, організації людської поведінки.

ПР2. Володіти фундаментальними знаннями з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних і міжкультурних викликів як у царині кібертехнологічних феноменів, так і в управлінні людськими ресурсами.

ПР3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичний складник.

ПР4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління й ухвалення рішень в умовах розмаїття культур із метою запобігання міжкультурним конфліктам.

ПР5. Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури з метою ефективної інтеграції у світовий контекст.

ПР6. Володіти основами знань із теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.

ПР7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні з метою формування кроскультурних компетенцій.

ПР8. Володіти українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.0

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 173 кредити;

- вибіркові компоненти – 47 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ОЗП 1

Англійська мова

8

ОЗП 2

Історія України

3

ОЗП 3

Філософія

3

ОЗП 4

Українська мова за професійним спрямуванням

3

ОЗП 5

Національна безпека України

3

ОПП 1

Англійська мова 2

6

ОПП 2

 

Організація навчальної та 

наукової роботи студентів

4

 

ОПП 3

Методологія гуманітарного пізнання

ОПП 4

Філософія

 

ОПП 4.1

Ф.Модуль 1. Історія філософії

6

ОПП 4.2

Ф.Модуль 2. Етика

3

ОПП 4.3

Ф.Модуль 3. Естетика

3

ОПП 4.3

Ф.Модуль 4. Історія філософії України

3

ОПП 4.4

Ф.Модуль 5. Філософія культури

3

ОПП 5

Історія релігії

4

ОПП 6

Давня культура

3

ОПП 7

Основи гендеру

4

ОПП 8

Історія українського мистецтва

3

ОПП 9

Антропологічні студії

3

ОПП 10

Історія української культури

 

ОПП 10.1

ІУК.Модуль 1. Культура східних слов’ян (докняжа доба)

3

ОПП 10.2

ІУК.Модуль 2. Культура Київської Русі

3

ОПП 10.3

ІУК.Модуль 3. Культура України XIV др.пол. XVIII ст. 

3

ОПП 10.4

ІУК.Модуль 4. Культура України перш.пол. XIX XXI ст. 

3

ОПП 11

Історія світової культури 

 

ОПП 11.1

ІСК.Модуль 1. Теорія та історія мистецтва

5

ОПП 11.2

ІСК.Модуль 2. Культура Античності

3

ОПП 11.3

ІСК.Модуль 3. Культура Західноєвропейського Середньовіччя

4

ОПП 11.4

ІСК.Модуль 4. Культура народів Сходу 

3

ОПП 11.5

ІСК.Модуль 5. Культура Відродження 

3

ОПП 11.6

ІСК.Модуль 6. Культура Європи Нового Часу 

3

ОПП 12

Традиційна культура українців

 

ОПП 12.1

ТКУ.Модуль 1. Народообрядовий комплекс

4

ОПП 12.2

ТКУ.Модуль 2. Народна художня творчість

4

ОПП 13

Теорія культури

 

ОПП 13.1

ТК.Модуль 1. Вступ до теорії культури

7

ОПП 13.2

ТК.Модуль 2. Теоретичний аналіз культури

4

ОПП 13.3

ТК.Модуль 3. Масова культура

3

ОПП 13.4

ТК.Модуль 4. Міфологія

3

ОПП 13.5

ТК.Модуль 5. Social and cultural theory

3

ОПП 14

Культура української діаспори

3

ОПП 15

Риторика

4

ОПП 16

Менеджмент в культурній сфері

3

ОПП 17

Сучасне мистецтво

3

ОПП 18

Українська етнологія

4

ОПП 19

Методика викладання культурологічних дисциплін

3

ОПП 20

Курсова робота

6

1

Практика (ознайомча) музейна

3

2

Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна

3

3

Практика (соціокультурна)

6

4

Практика педагогічна (шкільна)

6

 

Всього обов’язкових дисциплін:

173

 

Всього вибіркових дисциплін:

47

 

Загальний обсяг освітньої програми:

240