Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КУЛЬТУРОЛОГІЯ". 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Гарант освітньої програми: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка фахівців із високим рівнем професійної компетентності, які володіють теоретико-культурологічними знаннями, мають практичні навички аналізу та інтерпретації культурних феноменів, уміють презентувати проєкти та організувати події культурного спрямування.

Особливості ОПП: 

Викладання частини курсів англійською мовою, акцент на науково-дослідній роботі фахівця культуролога, читання творчо орієнтованих дисциплін, професійна практика (музейна, фольклорно-етнографічна, педагогічна).

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

Кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова  16
07.101 Історія України 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням  3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
30.120 Вступ до спеціальності 4
26.135 Методологія гуманітарного пізнання 3
07.149  Історія філософії 6
09.105 Антропологічні студії  3
26.120 Соціокультурний розвиток людства 4
09.110 Філософська пропедевтика  4
26.168 Релігія та культура 3
26.162 Масова культура 4
19.112 Основи гендеру 3
17.108 Культурні інституції 3
26.107 Історія української культури

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.

11
26.108 Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західноєвропейського Середньовіччя 

Культура народів Сходу 

Культура Відродження 

Культура Європи Нового часу 

24
26.110 Традиційна культура українців

Народна художня творчість

Народно-обрядовий комплекс

8
26.111 Теорія культури

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури 

Social and cultural theory

Performative Studies

14
26.134 Медіакультура 3
26.119 Урбаністика 3
26.163 Основи культурної політики 3
10.218 Pиторика 3
26.164 Культурні та креативні індустрії 3
26.165 Культурні комунікації 3
26.112 Етнологія 3
13.101 Методика викладання культурологічних дисциплін 3
30.107 Кваліфікаційна робота 6
31.136 Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна 3
31.137 Практика (соціокультурна) 3
31.102 Практика педагогічна (шкільна) 6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Цикл професійної підготовки
Вибіркові навчальні дисципліни
Загальний обсяг вибіркових компонент 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

Кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова  16
07.101 Історія України 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням  3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
30.120 Вступ до спеціальності 4
26.135 Методологія гуманітарного пізнання 3
07.149  Історія філософії 6
09.105 Антропологічні студії  3
26.120 Соціокультурний розвиток людства 4
09.110 Філософська пропедевтика  4
26.168 Релігія та культура 3
26.162 Масова культура 4
19.112 Основи гендеру 3
17.108 Культурні інституції 3
26.107 Історія української культури

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.

11
26.108 Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західноєвропейського Середньовіччя 

Культура народів Сходу 

Культура Відродження 

Культура Європи Нового часу 

24
26.110 Традиційна культура українців

Народна художня творчість

Народно-обрядовий комплекс

8
26.111 Теорія культури

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури 

Social and cultural theory

Performative Studies

14
26.134 Медіакультура 3
26.119 Урбаністика 3
26.163 Основи культурної політики 3
10.218 Pиторика 3
26.164 Культурні та креативні індустрії 3
26.165 Культурні комунікації 3
26.112 Етнологія 3
13.101 Методика викладання культурологічних дисциплін 3
30.107 Кваліфікаційна робота 6
31.136 Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна 3
31.137 Практика (соціокультурна) 3
31.102 Практика педагогічна (шкільна) 6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Цикл професійної підготовки
Вибіркові навчальні дисципліни
Загальний обсяг вибіркових компонент 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова  16
07.101 Історія України 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням  3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
30.120 Вступ до спеціальності 4
26.135 Методологія гуманітарного пізнання  3
07.149  Історія філософії 6
09.105 Антропологічні студії  3
26.120 Соціокультурний розвиток людства 4
09.110 Філософська пропедевтика  4
26.168 Релігія та культура 3
26.162 Масова культура 4
19.112 Основи гендеру 3
17.108 Культурні інституції 3
26.107 Історія української культури

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.

11
26.108 Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західноєвропейського Середньовіччя 

Культура народів Сходу 

Культура Відродження 

Культура Європи Нового часу 

25
26.110 Традиційна культура українців

Народна художня творчість

Народно-обрядовий комплекс

8
26.111 Теорія культури

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури 

Social and cultural theory

Performative Studies

17
26.134 Медіакультура 3
26.119 Урбаністика 3
26.163 Основи культурної політики 3
10.218 Pиторика 3
26.164 Культурні та креативні індустрії 3
26.165 Культурні комунікації 3
26.112 Етнологія 3
13.101 Методика викладання культурологічних дисциплін 3
30.107 Кваліфікаційна робота 6
31.136 Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна 3
31.137 Практика (соціокультурна) 3
31.102 Практика педагогічна (шкільна) 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент  180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Цикл професійної підготовки
Загальний обсяг вибіркових компонент  60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  240
Назва ОПП «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 «Культурологія»
Мета освітньо-професійної програми Підготовка спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх в практичній діяльності, здатних до критичного аналізу, систематизації та вирішення сучасних світових і українських соціокультурних проблем.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна.

Практично зорієнтована, академічна. 

Практична орієнтація – реалізація знань і навичок із метою аналізу, систематизації та вирішення сучасних соціокультурних процесів і явищ, зважаючи на український та світовий контекст.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна – культурологія.

Загальний фокус на вивченні історичних та теоретичних аспектів культури в її ціннісних, художньо-естетичних, повсякденних експлікаціях. Освітня програма спрямована на критичне осмислення сучасних культурних феноменів, процесів та інститутів. Орієнтована на підготовку вчителів, культурних критиків та експертів з можливістю творення нових ідей та проектів у культурній сфері.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія, сучасна культура, українська культура, історія культури.
Програмні результати навчання ПРН1. Обґрунтовувати роль культурології в системі наукового та гуманітарного знання.

ПНР2. Розуміти закономірності історичного поступу світової та української культури, виявляти специфіку феноменів культури зважаючи на унікальні особливості кожного етапу.

ПРН3. Застосовувати теоретичні та історичні знання при аналізі світової та української художньої культури.

ПРН4. Формувати повагу до української національної ідентичності, традиції та художньої культури.

ПРН5. Знати та застосовувати загальні та спеціальні методи культурології для аналізу соціокультурних процесів, виявлення матеріальної та духовної цінності об’єктів культурної спадщини.

ПРН6. Знати основні аспекти традиційної культури українців із метою збереження та відтворення культурної пам'яті.

ПРН7. Демонструвати основні поняття та концепції категоріального апарату культурології для аналізу та вирішення проблем культурного характеру.

ПРН8. Застосовувати фундаментальні методи й підходи культурологічних теорій для аналізу соціокультурних процесів та викликів сучасності.

ПРН9. Аналізувати та інтерпретувати антропологічні виклики в культурі на основі релігійних, гендерних, політичних та інших аспектів.

ПРН10 Упроваджувати практику групової роботи для формування інноваційних проектів соціокультурного змісту.

ПРН11. Формувати толерантне ставлення до представників різних соціокультурних угрупувань і меншин.

ПРН12. Застосовувати культурологічне знання для аналізу й практичного вирішення сучасних соціокультурних проблем в контексті національної ідентичності, збереження культурної спадщини, функціонування культурних інституцій; для ефективного управління людськими ресурсами.

ПРН13. Володіти сучасними інформаційними технологіями та навичками для пошуку, осмислення і продукування культурологічної інформації.

ПРН 14. Застосовувати знання з державної та іноземної мови для фахового спілкування та опанування спеціалізованих джерел.

ПРН 15. Застосовувати культурологічне знання в освітній діяльності з метою формування цілісного бачення світової та української культури.
Форма навчання Денна, заочна.
Термін навчання 2019-2023
Передумови навчання за ОПП Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг i структура освітньої програми Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредити; 

- вибіркові компоненти – 65 кредитів; 

- практична підготовка – 18 кредитів;

Компоненти освітньої програми

Код 

н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

10.301 Англійська мова  16
07.101 Історія України 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням  3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
30.120 Організація навчальної та наукової роботи студентів  4
26.135 Методологія гуманітарного пізнання  3
07.149 Історія філософії 6
09.106 Філософія культури  3
09.110 Філософська пропедевтика  3
07.134 Історія релігії 3
26.129 Давня культура  4
19.112 Основи гендеру  4
17.102 Історія українського мистецтва ХIХ-ХХ ст.  3
09.105 Антропологічні студії  3
26.107 Історія української культури

Культура Київської Русі

Культура України др. пол. ХІІІ — XVІІІ ст.

Культура України пер. ХІХ — поч. ХХІ ст.

11
17.108 Основи музеєзнавства 3
26.108 Історія світової культури

Теорія та історія мистецтва

Культура Античності

Культура Західноєвропейського Середньовіччя 

Культура народів Сходу 

Культура Відродження 

Культура Європи Нового часу 

22
26.110 Традиційна культура українців

Народно-обрядовий комплекс

Народна художня творчість

8
26.111 Теорія культури

Вступ до теорії культури 

Теоретичний аналіз культури 

Social and cultural theory

13
26.151 Mіфологія  3
26.109 Культура української діаспори  3
10.218 Pиторика 3
08.228 Менеджмент у культурній сфері 3
17.101 Cучасне мистецтво 3
26.112 Українська етнологія  3
13.101 Mетодика викладання культурологічних дисциплін 3
30.102 Курсова робота 6
31.135 Практика (ознайомча) музейна 3
31.136 Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна 3
31.101 Практика (соціокультурна) 6
31.102 Практика (педагогічна) шкільна 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 175
Загальний обсяг вибіркових компонент 65
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240