Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА. АНГЛІЙСЬКА МОВА. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА / ФРАНЦУЗЬКА)". 035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація 035.10 прикладна лінгвістика)

Гарант освітньої програми: Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей у галузі прикладної та комп’ютерної лінгвістики. Вона включає навички спілкування державною, англійською та німецькою/французькою мовами, розв’язання практичних задач у мовознавчій галузі з використанням фундаментальних та спеціальних математичних методів, комп’ютерних та інформаційних технологій. Програма передбачає формування у здобувачів базових лінгвістичних знань, перекладацьких умінь, компетенцій у розробці моделей функціонування мови, активного використання відповідного програмного забезпечення.

Особливості ОПП:  унікальність полягає у тому, що поряд з вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької/французької) та лінгвістичних дисциплін студенти отримують підготовку в галузі комп’ютерних технологій, що значним чином розширює їх можливості працевлаштування у порівнянні з випускниками інших спеціальностей, як філологічних, так і технічних.

  • Реалізація освітньої програми відбувається англійською, німецькою / французькою мовами.
  • Посилена підготовка з використання інформаційних технологій.
  • Різноманіття практик.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.383 Практичний курс англійської мови 58
10.384 Практичний курс другої іноземної мови (німецька / французька) 45
10.140 Світова література та основи літературознавства 4
10.385 Основи комп’ютерної лінгвістики 4
10.201 Вступ до мовознавства 3
01.122 Теорія ймовірностей та математична статистика 3
10.208 Теорія та практика перекладу 3
10.386 Математичне моделювання в лінгвістиці 4
05.203 Основи програмування 8
10.392 Інтелектуальна обробка текстів 3
10.210 Теоретичний курс англійської мови 6
30.102 Курсова робота 3
31.192 Комунікативна практика 3
31.134 Навчальна практика 3
31.109 Перекладацька практика 6
31.193 Виробнича практика з комп'ютерної лінгвістики 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ