Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних наук, доцент, natalia.konopka@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма передбачає обов’язкове вивчення двох іноземних мов, проходження науково-дослідної практики, навчально-ознайомчої практики зі спеціальності та перекладацької практики, поглиблене вивчення зовнішньої політики держав.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

23

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

16

10.208

Теорія і практика перекладу

8

12.137

Міжнародне право

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

8

10.322

Друга іноземна мова

20

29.176

Світова політика та транснаціональні відносини

3

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

4

29.120

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

4

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студентів

3

29.116

Міжнародні організації

3

29.114

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

3

29.117

ЄС в міжнародних відносинах

3

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

30.102

Курсова робота

6

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Назва ОПП

"Міжнародні відносини"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Мета освітньо-професійної програми

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної,дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Академічна, практично-орієнтована

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Ключові слова: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, міжнародна безпека та конфлікти, геополітика.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

ПРН2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

ПРН3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

ПРН4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

ПРН5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних завдань.

ПРН6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

ПРН7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.

ПРН8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.

ПРН9. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

ПРН10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

ПРН11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.

ПРН12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

ПРН13. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

ПРН14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.

ПРН15. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

ПРН16. Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ПРН17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.

ПРН18. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин.

ПРН19. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин

ПРН20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

ПРН21. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

ПРН22. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу.

ПРН23. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

 Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Повна загальна середня освіта, виконання правил прийому до Національного університету "Острозька академія" в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 180 кредитів;

- вибіркові компоненти - 60 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрамувння

27

Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

27

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

14

10.208

Теорія і практика перекладу

10

12.137

Міжнародне право

3

23.114

Політологія

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

9

10.314

Третя іноземна мова (польська)

12

29.102

Основи світової політики

4

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

11.104

Політична географія сучасного світу

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

6

29.108

Зовнішня політика Росії та країн СНД

3

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

ОНДР

3

07.125

Історія дипломатії

4

23.112

Історія політичних вчень

3

29.116

Дипломатичний протокол та етикет

3

29.113

Міжнародні організації

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

30.102

Курсова робота

6

Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:

180

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

 

 

Назва ОПП

"Міжнародні відносини"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Академічна, практично-орієнтована

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Ключові слова: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, міжнародна безпека та конфлікти, геополітика.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

ПРН2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

ПРН3.Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

ПРН4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

ПРН5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних завдань.

ПРН6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

ПРН7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.

ПРН8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.

ПРН9. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

ПРН10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

ПРН11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.

ПРН12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

ПРН13. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

ПРН14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.

ПРН15. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

ПРН16. Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ПРН17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.

ПРН18. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин.

ПРН19. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин.

ПРН20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

ПРН21. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

ПРН22. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу.

ПРН23. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Повна загальна середня освіта, виконання правил прийому до Національного університету "Острозька академія" в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 180 кредитів;

- вибіркові компоненти – 60 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

21.101

Національна безпека України 

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

27

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

14

10.208

Теорія і практика перекладу

10

12.137

Міжнародне право

3

23.114

Політологія

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

9

10.314

Третя іноземна мова (польська)

12

29.102

Основи світової політики

4

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

11.104

Політична географія сучасного світу

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

6

29.108

Зовнішня політика Росії та країн СНД

3

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

ОНДР

3

07.125

Історія дипломатії

4

23.112

Історія політичних вчень

3

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

29.116

Міжнародії організації

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

30.102

Курсова робота

6

Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:

180

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

 

Назва ОПП

"Міжнародні відносини"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця в галузі міжнародних відносин, який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Академічна, практично-орієнтована.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». ОПП зоорієнтована на потреби та запитинового громадянського суспільства, формування стратегії та тактики зовнішньої політики України та дипломатичної служби з фокусом на формуванні компетентностей, необхідних для аналітичної, дослідницької та перекладацької діяльності. Ключові слова: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, міжнародна безпека та конфлікти, геополітика.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах; використовувати на практиці знання теорії міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів при вирішенні практичних завдань.

ПРН2. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні,економічні, правові та інші ризики у сфері міжнародних відносин, глобальних та регіональних процесів.

ПРН3. Аналізувати діяльність державних та недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових та неурядових організацій.

ПРН4. Розуміти та аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

ПРН5. Демонструвати знання про природу, джерела та особливості зовнішньої політики держав, реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень.

ПРН6. Демонструвати знання про природу та характер узаємодій окремих держав та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

ПРН7. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

ПРН8. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних сферах.

ПРН9. Вести фахову дискусію з проблем міжнародних відносин,зовнішньої політики та міжнародних комунікацій.

ПРН10. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати командну роботу та координувати спільну діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, приймати управлінські рішення.

ПРН11. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності.

ПРН12. Здійснювати самостійні дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики з використанням наукових теорій, концепцій та методів.

ПРН13. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з використанням професійної термінології з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

ПРН14. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих завдань міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативно-правові документи, чинні стандарти і технічні умови тощо.

ПРН15. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами на рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів.

ПРН16. Здійснювати аналітичну діяльність у міжнародних відносинах, проводити наукові дослідження з використанням сучасних технологій.

ПРН17. Визначати та оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Повна загальна середня освіта, виконання правил прийому до Національного університету "Острозька академія" в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 179 кредитів;

- вибіркові компоненти – 61 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ОЗП 1.

Перша іноземна мова (англійська)

14

ОЗП 2.

Історія України

3

ОЗП 3.

Філософія

3

ОЗП 4.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОЗП 5.

Національна безпека України

3

ОЗП 6.

Історія української культури та Острозької академії

3

Цикл професійної підготовки

ОПП 1.

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

27

ОПП 2.

Теорія і практика перекладу

10

ОПП 3.

Міжнародне право

3

ОПП 4.

Політологія

3

ОПП 5.

Основи геополітики та геостратегії

3

ОПП 6.

Історія міжнародних відносин

9

ОПП 7.

Третя іноземна мова (польська)

14

ОПП 8.

Основи світової політики

3

ОПП 9.

Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки

5

ОПП 10.

Політична географія сучасного світу

3

ОПП 11.

Зовнішня політика України

3

ОПП 12.

Вступ до спеціальності

3

ОПП 13.

Теорія міжнародних відносин

3

ОПП 14.

Основи дипломатичної діяльності

6

ОПП 15.

Зовнішня політика Росії та країн СНД

3

ОПП 16.

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

ОПП 17.

Зовнішня політика країн Центрально-Східної Європи та Південно-Східної Європи

3

ОПП 18.

Міжнародні конфлікти

3

ОПП 19.

Організація науково-дослідної роботи

3

ОПП 20.

Історія дипломатії

4

ОПП 21.

Історія політичних вчень

3

ОПП 22.

Дипломатичний протокол та етикет

3

ОПП 23

Міжнародні економічні відносини

3

ОПП 24

Міжнародні організації

3

ОПП 25.

Курсова робота

6

Цикл практичної підготовки

ПП1.

Науково-дослідна практика

3

ПП2.

Науково-дослідна практика

3

ПП3.

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

ПП4.

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

179

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240