*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних наук, доцент, natalia.konopka@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Особливості ОПП: 

Освітня програма передбачає вивчення окремих компонент англійською мовою, академічну мобільність, можливість стажування у дипломатичних установах та міжнародних організаціях, одержання фахових компетентностей перекладача.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

23

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

16

10.208

Теорія і практика перекладу

8

12.137

Міжнародне право

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

8

10.322

Друга іноземна мова

20

29.176

Світова політика та транснаціональні відносини

3

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

4

29.120

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

3

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студентів

3

29.116

Міжнародні організації

3

29.114

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

3

29.117

ЄС в міжнародних відносинах

3

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

30.102

Курсова робота

6

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій з фокусом в рамках освітньої програми на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія

Програмні результати навчання

1. Вміння демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Вміння демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Вміння демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміння процесу опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних завдань.

6. Здатність збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Спроможність визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.

8. Здатність проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.

9. Вміння аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

10. Володіння іноземними мовами на професійному рівні.

11. Здатність аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.

12. Уміння оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Спроможність здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

14. Здатність здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень. 

15. Вміння виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вміння вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Здатність брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.

18. Вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

19. Здатність відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин

20. Вміння демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Спроможність оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність  за  особистий  професійний розвиток.

22. Вміння самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу.

23. Здатність проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 157 кредитів;

- вибіркові компоненти - 65 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:  історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи педагогіки та психології, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:  сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, національна безпека України, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, регіональні системи колективної безпеки, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу, спільна зовнішня і безпекова політика ЄС, політика розширення ЄС, інституційна система ЄС, право ЄС, спільні політики ЄС, європейська політика сусідства, Україна та Європейський Союз.

Практична підготовка: науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія  міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

 

 

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, сфокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису й оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобальних процесів.

8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

9. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні й аналітичні документи, дотримуючись норм і правил їх оформлення.

12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в царині міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва галузях.

14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в царині міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати й оприлюднювати звіти про результати досліджень.

15. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вести ділову бесіду в царині міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

18. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.

19. Обстоювати інтереси України в різних царинах міжнародних відносин.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.

22. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

23. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички й уміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), національна безпека України, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка:науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, фокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні й зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобальних процесів.

8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

9. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні й аналітичні документи, дотримуючись норм і правил їх оформлення.

12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в галузі міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва царинах.

14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.

15. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вести ділову бесіду в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

18. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

19. Обстоювати інтереси України в різних галузях міжнародних відносин.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.

22. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

23. Демонструвати знання основних понять і категорій теорії міжнародних відносин, розуміння еволюції міжнародних відносин, історії світової та української дипломатії.

24. Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати й інтерпретувати інформацію щодо сучасних тенденцій та актуальних проблем міжнародних відносин під час професійної діяльності.

25. Визначати особливості й оцінювати впливи міжнародного середовища на функціювання держав, міжнародних організацій та інших акторів, установлювати зв’язок між їхньою діяльністю.

26. Здійснювати усні й письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування.

27. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 179 кредитів;

- вибіркові компоненти – 61 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОЗП 1.

Англійська мова

14

ОЗП 2.

Історія України

3

ОЗП 3.

Філософія

3

ОЗП 4.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОЗП 5.

Національна безпека України

3

ОЗП 6.

Історія української культури та Острозької академії

3

ОПП 1.

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

27

ОПП 2.

Теорія і практика перекладу

10

ОПП 3.

Міжнародне право

3

ОПП 4.

Політологія

3

ОПП 5.

Основи геополітики та геостратегії

3

ОПП 6.

Історія міжнародних відносин

9

ОПП 7.

Третя іноземна мова (польська)

14

ОПП 8.

Основи світової політики

3

ОПП 9.

Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки

5

ОПП 10.

Політична географія сучасного світу

3

ОПП 11.

Зовнішня політика України

3

ОПП 12.

Вступ до спеціальності

3

ОПП 13.

Теорія міжнародних відносин

3

ОПП 14.

Основи дипломатичної діяльності

6

ОПП 15.

Зовнішня політика Росії та країн СНД

3

ОПП 16.

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

ОПП 17.

Зовнішня політика країн Центрально-Східної Європи та Південно-Східної Європи

3

ОПП 18.

Міжнародні конфлікти

3

ОПП 19.

Організація науково-дослідної роботи

3

ОПП 20.

Історія дипломатії

4

ОПП 21.

Історія політичних вчень

3

ОПП 22.

Дипломатичний протокол та етикет

3

ОПП 23

Міжнародні економічні відносини

3

ОПП 24

Міжнародні організації

3

ОПП 25.

Курсова робота

6

ПП1.

Науково-дослідна практика

3

ПП2.

Науково-дослідна практика

3

ПП3.

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

ПП4.

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

179

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240