Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ". 122 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Гарант освітньої програми: Власюк Анатолій Павлович,  доктор технічних наук, професор, anatoliy.vlasyuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: фундаментальна підготовка фахівців у галузі   інформаційних технологій, що здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та розробляти і тестувати високорівневі програмні продукти, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування у невизначених умовах.

Особливості ОПП: 

Здобуття фахових компетентностей, необхідних для глибокого опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі інформаційних і комп’ютерних технологій та розробки програмного забезпечення у поєднанні із інтелектуальними технологіями аналізу даних та бізнес-аналітики,  з вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми для можливості подальшого інтегрування в IT-сферу.

На першому курсі навчання студенти проходять навчальну практику з “Основ програмування”, а на другому курсі навчання - навчальну практику з “Програмування на С#”, у результаті яких закріплюють  навички програмування на С++ та С#; методи проектування, розробки та супроводження прикладних програм. 

На третьому курсі проходять виробничу практику, у результаті якої набувають навичок роботи в ІТ-сфері.

На четвертому курсі навчання студенти проходять науково-дослідну практику, під час якої набувають навичок академічного письма та представляють результати власних наукових досліджень і розробок. 

Крім того, на цьому ж курсі студенти виконують кваліфікаційну роботу, яка передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне дослідження складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в галузі комп’ютерних наук, яке характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

1.1. Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

Всього за циклом

34

1.2. Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

8

01.112

Математичний аналіз

5

01.103

Дискретна математика

4

05.203

Основи програмування

6

05.229

Web-розробка клієнтської частини

5

05.235

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера

4

01.114

Фізика

3

01.113

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

3

05.113

Операційні системи

4

05.228

Web-розробка серверної частини

4

05.232

Математичні методи оптимізації та дослідження операцій

6

05.230

Програмування на C#

10

05.234

Алгоритми і структури даних

4

05.247

Організація баз даних та знань

6

05.227

Створення додатків за допомогою WCF

3

05.238

Розробка ігрових додатків

5

05.231

Основи комп'ютерної графіки

4

05.233

Тестування програмного забезпечення

3

05.207

Об'єктно-орієнтоване програмування

5

05.246

Технології захисту інформації в комп'ютерних системах

5

08.284

Технології колективної роботи над проектом

3/p>

05.202

Комп’ютерні мережі

5

05.112

Інтелектуальні інформаційні системи

4

08.285

Хмарні технології

3

05.237

Програмування додатків для мобільних пристроїв

4

30.129

Курсова робота/ проєкт

3

Всього за циклом

122

1.3. Практична підготовка

31.134

Навчальна практика з дисципліни Основи програмування

3

31.134

Навчальна практика з дисципліни Програмування на C#

3

31.127

Виробнича практика

6

31.128

Науково-дослідна практика

6

32.103

Кваліфікаційна робота/проєкт

6

Всього за циклом

24

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

Підсумкова атестація

Захист кваліфікаційної роботи

Загальний обсяг освітньо-професійної програми:

240

Назва ОПП

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців у галузі   інформаційних технологій, що здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та розробляти і тестувати високорівневі програмні продукти, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування у невизначених умовах.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, верифікація, тестування, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики з проектування складних інформаційних систем.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері розроблення, проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації.

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні системи,  програмне забезпечення, розроблення, проектування,  верифікація, тестування, архітектура, програмні проекти.

Програмні результати навчання

Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів.

Влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності.

Володіти конкретним матеріалом з історії Острозької академії, біографічними даними діячів.

Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької Академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні.

Володіти основними поняттями етики, бути здатним пояснити і визначити важливість основних стандартів і принципів, якими повинні керуватися працівник.

Виокремлювати роль і значення кодексів етики державних послуг і в стані порівняти їх зміст і значення.

Сприймати, відтворювати редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів.

Вміння аналізувати проблеми щодо створення програмного забезпечення.

 Здатність характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні і соціальні інститути.

Вміння спілкуватися в діалоговому режимі в галузі професійної діяльності з колегами та експертами предметних областей.

Здатність адекватно діяти в умовах фізичних перевантажень, емоційно-негативних явищ, здійснювати  управління стресовими ситуаціями та конфліктами, у тому числі в загрозливих і критичних ситуаціях,  використовувати прийоми психологічної розрядки.

Вміння використовувати інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, обміні, зборі, аналізі, обробці інформації.

Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, розроблюючи презентації, звіти.

Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.

Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об’єкта проектування.

Знати, розуміти і застосовувати ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.

Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання.

Знати, розуміти основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.

Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.

Мотивовано обирати мови програмування для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення.

Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.

Знати, розуміти і застосовувати сучасні підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.

Знати, розуміти і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.

Знати, розуміти, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних відповідно до розв’язуваних прикладних завдань та створюваних інформаційних систем.

Знати, розуміти і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.

Мати навички участі у командній розробці, погодженні, оформленні і випуску всіх видів програмної документації.

Знати, розуміти і застосовувати на практиці фундаментальні концепції і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів .

Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.

Аналізувати, оцінювати і вибирати інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні рішення для розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.

Знати і уміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних.

Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами.

Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення, виділяючи інтерфейси і реалізації та взаємодію між модулями, підсистемами і компонентами.

Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення.

Знати та мати навички реалізації основних алгоритмів та структур даних програмування.

Знати та вміти застосовувати технології та методи проектування та програмування.

Знати основи захисту виробничого персоналу і населення від аварій, катастроф, здійснювати моніторинг за відповідністю виробничих процесів вимогам систем охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності.

Знання сучасних методів побудови та аналізу  ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях.

 Знання загально-методологічних принципів побудови операцій моделей, основних етапів  і сутності операційних досліджень та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу інформаційних різного призначення та призначення та в завданнях організаційно-економічного управління.

 Знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміння їх застосовувати  під час проектування складних програмних систем.

 Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх засовувати на всіх етапах життєвого циклу.

Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх роз розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них.

Знання серверних технологій створення веб-застосування, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування.

Знання архітектури та стандартів компонентних моделей компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміння розв’язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства.

Знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше  не відомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах бізнесу.

Знання методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесів інформаційних систем, уміння застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.

Знання теоретичних основ, процесів і процедур управління ІТ-проектування, стандартів РМВОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління.

Знання основ економічної архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж, уміння їх в процесі професійної обґрунтування технічного забезпечення ІС.

Форма навчання

Денна, умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

1.1. Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

21.101

Національна безпека України

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

Всього за циклом

34

1.2. Цикл професійної підготовки

10.356

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

05.227

Створення додатків за допомогою WCF

3

01.112

Математичний аналіз

5

01.103

Дискретна математика

4

01.114

Фізика

3

01.113

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

3

05.228

Web-розробка серверної частини

4

05.203

Основи програмування

8

05.230

Програмування на C#

10

05.247

Організація баз даних та знань

4

05.231

Основи комп'ютерної графіки

4

05.232

Математичні методи оптимізації та дослідження операцій

5

05.229

Web-розробка клієнтської частини

5

05.202

Комп’ютерні мережі

3

05.233

Тестування програмного забезпечення

3

05.234

Алгоритми і структури даних

4

05.246

Технології захисту інформації в комп'ютерних системах

5

05.113

Операційні системи

4

05.235

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера

4

05.236

Проектування інформаційних систем

4

08.286

Проектний менеджмент в ІТ-бізнесі

3

05.237

Програмування додатків для мобільних пристроїв

4

05.207

Об'єктно-орієнтоване програмування

4

05.238

Розробка ігрових додатків

5

30.129

Курсова робота/ проєкт

3

Всього за циклом

115

1.3. Практична підготовка

31.134

Навчальна практика з дисципліни Основи програмування

3

31.134

Навчальна практика з дисципліни Програмування на C#

3

31.127

Виробнича практика

6

31.128

Науково-дослідна практика

6

32.103

Кваліфікаційний проєкт

6

Всього за циклом

24

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

173

ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

Підсумкова атестація

Захист кваліфікаційної роботи/проєкту

Загальний обсяг освітньо-професійної програми:

240

Назва ОПП

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Спеціалізація: «Комп’ютерні технології в менеджменті»

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців у галузі   інформаційних технологій, що здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та розробляти і тестувати високорівневі програмні продукти, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування у невизначених умовах.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, верифікація, тестування, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики з проектування складних інформаційних систем.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері розроблення, проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації.

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні системи,  програмне забезпечення, розроблення, проектування,  верифікація, тестування, архітектура, програмні проекти.

Програмні результати навчання

Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів.

Влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності.

Володіти конкретним матеріалом з історії Острозької академії, біографічними даними діячів.

Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької Академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні.

Володіти основними поняттями етики, бути здатним пояснити і визначити важливість основних стандартів і принципів, якими повинні керуватися працівник.

Виокремлювати роль і значення кодексів етики державних послуг і в стані порівняти їх зміст і значення.

Сприймати, відтворювати редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів.

Вміння аналізувати проблеми щодо створення програмного забезпечення.

 Здатність характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні і соціальні інститути.

Вміння спілкуватися в діалоговому режимі в галузі професійної діяльності з колегами та експертами предметних областей.

Здатність адекватно діяти в умовах фізичних перевантажень, емоційно-негативних явищ, здійснювати  управління стресовими ситуаціями та конфліктами, у тому числі в загрозливих і критичних ситуаціях,  використовувати прийоми психологічної розрядки.

Вміння використовувати інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, обміні, зборі, аналізі, обробці інформації.

Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, розроблюючи презентації, звіти.

Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.

Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об’єкта проектування.

Знати, розуміти і застосовувати ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.

Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання.

Знати, розуміти основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.

Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.

Мотивовано обирати мови програмування для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення.

Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.

Знати, розуміти і застосовувати сучасні підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.

Знати, розуміти і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.

Знати, розуміти, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних відповідно до розв’язуваних прикладних завдань та створюваних інформаційних систем.

Знати, розуміти і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.

Мати навички участі у командній розробці, погодженні, оформленні і випуску всіх видів програмної документації.

Знати, розуміти і застосовувати на практиці фундаментальні концепції і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів.

Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.

Аналізувати, оцінювати і вибирати інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні рішення для розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.

Знати і уміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних.

Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами.

Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення, виділяючи інтерфейси і реалізації та взаємодію між модулями, підсистемами і компонентами.

Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення.

Знати та мати навички реалізації основних алгоритмів та структур даних програмування.

Знати та вміти застосовувати технології та методи проектування та програмування.

Знати основи захисту виробничого персоналу і населення від аварій, катастроф, здійснювати моніторинг за відповідністю виробничих процесів вимогам систем охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності.

Знання сучасних методів побудови та аналізу  ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях.

 Знання загально-методологічних принципів побудови операцій моделей, основних етапів  і сутності операційних досліджень та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу інформаційних різного призначення та призначення та в завданнях організаційно-економічного управління.

 Знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміння їх застосовувати  під час проектування складних програмних систем.

 Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх засовувати на всіх етапах життєвого циклу.

Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх роз розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них.

Знання серверних технологій створення веб-застосування, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування.

Знання архітектури та стандартів компонентних моделей компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміння розв’язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства.

Знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше  не відомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах бізнесу.

Знання методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесів інформаційних систем, уміння застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.

Знання теоретичних основ, процесів і процедур управління ІТ-проектування, стандартів РМВОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління.

Знання основ економічної архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж, уміння їх в процесі професійної обґрунтування технічного забезпечення ІС.

Форма навчання

Денна, умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка -  18 кредитів.

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

1.1. Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Англійська мова

8

ОЗП 2

Історія України

3

ОЗП 3

Філософія

3

ОЗП 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОЗП 5

Національна безпека України

3

ОЗП 6

Основи педагогіки та психології

3

ОЗП 7

Історія української культури та Острозької академії

3

Всього за циклом

26

1.1. Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Ділова англійська мова

9

ОПП 2

Створення Web-сервісів за допомогою WCF

3

ОПП 3

Математичний аналіз

5

ОПП 4

Дискретна математика

4

ОПП 5

Фізика

3

ОПП 6

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

3

ОПП 7

Web-розробка серверної частини

4

ОПП 8

Основи програмування

8

ОПП 9

Програмування на C#

10

ОПП 10

Організація баз даних та знань

6

ОПП 11

Основи комп'ютерної графіки

4

ОПП 12

Математичні методи оптимізації та дослідження операцій

6

ОПП 13

Web-розробка клієнтської частини

5

ОПП 14

Комп'ютерні мережі

6

ОПП 15

Тестування програмного забезпечення

3

ОПП 16

Інтелектуальні інформаційні системи

3

ОПП 17

Алгоритми і структури даних

4

ОПП 18

Технології захисту інформації в комп'ютерних системах

5

ОПП 19

Операційні системи

2

ОПП 20

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера

2

ОПП 21

Проектування інформаційних систем

8

ОПП 22

Технології колективної роботи над проектом

7

ОПП 23

Технології інформаційного менеджменту

8

ОПП 24

Проектний менеджмент в ІТ-бізнесі

3

ОПП 25

Програмування додатків для мобільних пристроїв

4

ОПП 26

Об'єктно-орієнтоване програмування

5

ОПП 27

Розробка ігрових додатків

5

ОПП 28

Курсовий проект

3

Всього за циклом

129

1.3. Практична підготовка

ОПП 29

Практика навчальна

3

ОПП 30

Практика навчальна

3

ОПП 31

Практика виробнича

6

ОПП 32

Практика виробнича

6

Всього за циклом

18

ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

Загальний обсяг освітньо-професійної програми:

240