Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП “ФІНАНСИ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА”. 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця у сфері фінансів та бізнес-аналітики з достатньою базою теоретико-методологічних знань, спроможного розв'язувати практичні завдання, здійснювати фінансовий аналіз, проєктну діяльність, застосовувати методику бізнес-аналітики для прийняття рішень суб'єктами господарювання, враховуючи невизначеність умов та ринкову кон'юнктуру.

Особливості ОПП: 

Програма спрямована на підготовку фахівця-практика здатного якісно працювати у сфері фінансів та бізнес-аналітики, з практичними компетентностями здійснення комплексного фінансового аналізу на основі обробки масиву статистичних даних за допомогою інформаційних технологій та моделей у всіх секторах фінансів та бізнесу.

Програма передбачає практичну спрямованість (домінування практичних занять та наявність щорічної практики), поєднання науки та практики (освітній процес передбачає проведення власних наукових досліджень з підготовкою наукових праць: есе, курсових робіт, статей, доповідей), поглиблене вивчення англійської мови професійного спрямування.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів
Обов'язкові компоненти ОПП
1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології  3
07.101 Історія України 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
09.101 Філософія 3
Всього за циклом 34
2. Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
01.101 Вища математика 10
08.106 Макроекономіка 4
08.301 Гроші і кредит 6
01.104 Статистика 5
08.105 Мікроекономіка 5
08.209 Економіка підприємства 4
08.732 Вступ до програмування для Data Science 3
08.435 Аналіз даних 3
08.718 Економіко-математичні методи та моделі 4
08.302 Фінанси  8
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг  3
08.310 Страхування  4
08.306 Фінанси підприємств 4
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.329 Інвестування 3
08.305 Податкова система 4
30.102 Курсова робота 3
08.340 Фінанси суб'єктів господарювання 3
08.303 Банківська система 4
08.240 Проектний менеджмент  3
08.719 Фінансова звітність та аналіз 4
08.330 Фінансовий ринок 4
08.720 Інвестиційний аналіз 3
08.721 Інформаційні системи у бізнес-аналітиці  3
08.304 Бюджетна система 4
08.326 Міжнародні фінанси 4
Всього за циклом 128
3. Цикл практичної підготовки
31.134 Навчальна практика 3
31.161 Навчальна (аналітична) практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6
Всього за циклом 18
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
2. Вибіркові компоненти ОПП
1. Цикл загальної підготовки
  Вибіркові дисципліни загального циклу 20
Всього за циклом 20
2. Цикл професійної підготовки 
  Вибіркові дисципліни професійного циклу 40
Всього за циклом 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми 240

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість
кредитів
Обов'язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології  3
07.101 Історія України 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
09.101 Філософія 3
Всього за циклом 34
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
01.101 Вища математика 10
08.106 Макроекономіка 4
08.301 Гроші і кредит 6
01.104 Статистика 5
08.105 Мікроекономіка 5
01.122 Теорія ймовірності та математична статистика 4
05.250 Вступ до прикладного програмування 3
08.435 Аналіз даних 3
08.718 Економіко-математичні методи та моделі 4
08.302 Фінанси  8
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг  3
08.310 Страхування  4
08.306 Фінанси підприємств 4
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.329 Інвестування 3
08.305 Податкова система 4
30.102 Курсова робота 3
08.340 Фінанси суб'єктів господарювання 3
08.303 Банківська система 4
08.240 Проектний менеджмент  3
08.719 Фінансова звітність та аналіз 4
08.330 Фінансовий ринок 4
08.720 Інвестиційний аналіз 3
08.721 Інформаційні системи у бізнес-аналітиці  3
08.304 Бюджетна система 4
08.326 Міжнародні фінанси 4
Всього за циклом 128
Цикл практичної підготовки
31.184 Навчальна практика з основ наукових досліджень та аналізу 3
31.161 Навчальна (аналітична) практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6
Всього за циклом 18
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
  Вибіркові дисципліни загального циклу 20
Всього за циклом 20
Цикл професійної підготовки 
  Вибіркові дисципліни професійного циклу 40
Всього за циклом 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми 240