Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ". 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072  Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Кривицька Ольга Романівна, доктор економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування з достатньою базою теоретико-методологічних знань та практичних навичок для оперативного вирішення поточних та стратегічних завдань відповідно до функціональних обов'язків в частині організації  фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності суб'єктів господарювання на різних етапах їх життєвого циклу, зважаючи на ймовірність ризику невизначеності та нестабільності ринкової кон'юнктури.     

Особливості ОПП: 

Опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з поглибленим вивченням англійської мови. 

Застосування комплексного підходу у формуванні фахівця-практика з акцентом на практичну спрямованість (домінування практичних занять та наявність щорічної практики); поєднання науки та практики (освітній процес передбачає проведення власних наукових досліджень з підготовкою наукових праць: есе, курсових робіт, статей, доповідей), поглиблене вивчення англійської мови професійного спрямування.

Освітньою програмою передбачено такі види практик: 

  • навчальна практика з основ наукових досліджень (1 курс) - здобувачі набувають навичок проведення наукових досліджень;
  • навчальна (аналітична) практика (2 курс) - здобувачі набувають навичок обробки, систематизації великих масивів інформації з використанням сучасних ІТ-технологій та інструментів економіко-математичного моделювання;
  • виробнича практика (3 курс) - здобувачі набувають навичок економічної діагностики діяльності суб’єктів господарювання та їхньої облікової політики;
  • науково-дослідна практика (4 курс) - здобувачі набувають навичок академічного письма та представляють результати власних наукових досліджень і розробок.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

6

08.106

Макроекономіка

4

01.101

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

01.104

Статистика

6

08.501

Економіко-математичне моделювання

4

08.290

Основи підприємництва

3

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.301

Гроші і кредит

4

08.302

Фінанси 

10

08.401

Бухгалтерський облік

5

08.303

Банківська система

4

08.304

Бюджетна система

4

08.305

Податкова система 

4

08.329

Інвестування

3

08.340

Фінанси суб'єктів господарювання 

4

08.310

Страхування

5

08.431

Аналіз господарської діяльності підприємств

5

08.403

Аудит

3

12.124

Фінансове право

3

08.240

Проектний менеджмент

3

08.330

Фінансовий ринок

5

05.210

Інформаційні системи у фінансах

4

31.160

Навчальна практика з основ наукових досліджень

3

31.161

Навчальна (аналітична) практика 

3

31.105

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика 

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:   

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

Загальний обсяг освітньої програми

240

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 6
08.105 Мікроекономіка 6
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
08.501 Економіко-математичне моделювання 4
08.290 Основи підприємництва 3
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг 4
08.301 Гроші і кредит 4
08.302 Фінанси  10
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.303 Банківська система 4
08.304 Бюджетна система 4
08.305 Податкова система  4
08.329 Інвестування 3
08.340 Фінанси суб'єктів господарювання  4
08.310 Страхування 5
08.431 Аналіз господарської діяльності підприємств 5
08.403 Аудит 3
12.124 Фінансове право 3
08.240 Проектний менеджмент 3
08.330 Фінансовий ринок 5
05.210 Інформаційні системи у фінансах 4
31.160 Навчальна практика з основ наукових досліджень 3
31.161 Навчальна (аналітична) практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6
Загальний обсяг обов'язкових компонент:    180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми 240

 

Назва ОПП

Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності суб’єктів господарювання; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, накопичують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків. 

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері фінансів, податків, страхування та бюджетної системи,  фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, застосування сучасних інструментів бізнес-аналітики та проектного менеджменту на практиці та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію бізнес-аналітики та проектного менеджменту

Ключові слова: управління та адміністрування, фінанси, банківська справа, страхування, бізнес-аналітика, проектний менеджмент, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

Форма навчання

 Денна, заочна,   умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 6
08.105 Мікроекономіка 5
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
01.104 Статистика 5
07.138 Історія економічних вчень 3
08.209 Економіка підприємства 4
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг 4
08.301 Гроші і кредит 10
08.302 Фінанси + курсова 10
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.303 Банківська система 3
08.304 Бюджетна система 4
08.305 Податкова система  4
08.306 Фінанси підприємств + курсова 5
08.310 Страхування 4
08.402 Економічна діагностика підприємства 3
08.403 Аудит 4
08.331 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 3
08.213 Основи проектного менеджменту 3
08.307 Оцінка фінансового ринку  5
31.134 Навчальна практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 177
Загальний обсяг вибіркових компонент: 63
Загальний обсяг освітньої програми 240
Назва ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: «Бізнес-аналітика», «Проектний менеджмент».

Мета освітньо-професійної програми Підготувати фахівців в галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності суб’єктів господарювання; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків.
Орієнтація освітньої програми Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень у царині фінансів, податків, страхування та бюджетної системи, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, застосування сучасних інструментів бізнес-аналітики та проектного менеджменту на практиці, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію бізнес-аналітики та проектного менеджменту.

Ключові слова: управління та адміністрування, фінанси, банківська справа, страхування, бізнес-аналітика, проектний менеджмент, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Розуміти та застосовувати математичні та числові методи, використовувані в професійній діяльності.

ПРН2. Складати термінологічний глосарій із навчальних дисциплін за всіма циклами компонентів освітньо-професійної програми.

ПРН3. Установлювати міжпредметні зв’язки під час обґрунтування та пояснення основних тенденцій розвитку у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН4. Відтворювати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної діяльності.

ПРН5. Демонструвати навички роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних завдань в усіх секторах фінансів.

ПРН6. Установлювати зв’язок між сферами фінансової системи України та визначати основні засади у формуванні грошово-кредитної, бюджетної, податкової, боргової, зовнішньоекономічної політики країни.

ПРН7. Створювати структуру проекту, визначати склад учасників проекту, налагоджувати комунікації в команді.

ПРН8. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.

ПРН9. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління грошово-кредитною, фінансовою та банківською системами, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між їх складниками.

ПРН10. Складати статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання.

ПРН11. Пропонувати методи, обробляти й аналізувати статистичні дані для вирішення актуальних соціально-економічних завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН12. Обговорювати та генерувати ідеї щодо ухвалення ефективних управлінських рішень у галузі фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

ПРН13. Використовувати різні методи розроблення проектів із розвитку територій та бізнесу.

ПРН14. Демонструвати управлінські навички в царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН15. Використовувати сучасні методи діагностики і моделювання результатів фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПРН16. Застосовувати положення міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

ПРН17. Демонструвати навички самостійно ухвалювати рішення та відповідати за їх реалізацію.

ПРН18. Показувати вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН19. Оцінювати чинники внутрішнього та зовнішнього середовища суб’єктів господарювання з використанням сучасних інструментів бізнес-аналітики.

ПРН20. Оцінювати й аналізувати макроекономічну динаміку та кон’юнктуру міжнародних ринків товарів і послуг.

ПРН21. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у царині фінансів, банківської справи та страхування.

Форма навчання Денна, заочна.
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.
Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
21.101 Національна безпека України 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 6
08.105 Мікроекономіка 5
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
01.104 Статистика 5
07.138 Історія економічних вчень 3
08.209 Економіка підприємства 4
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг 4
08.301 Гроші і кредит 10
08.302 Фінанси + курсова 10
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.303 Банківська система 3
08.304 Бюджетна система 4
08.305 Податкова система  4
08.306 Фінанси підприємств + курсова 5
08.310 Страхування 4
08.402 Економічна діагностика підприємства 3
08.403 Аудит 4
08.331 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 3
08.213 Основи проектного менеджменту 3
08.307 Оцінка фінансового ринку  5
31.134 Навчальна практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 173
Загальний обсяг вибіркових компонент: 67
Загальний обсяг освітньої програми 240