Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ". 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Кривицька Ольга Романівна, доктор економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування з достатньою базою теоретико-методологічних знань спроможного розв'язувати практичні завдання, здійснювати фінансовий аналіз, проектну діяльність, застосовувати методику економічної діагностики для прийняття рішень суб'єктами господарювання, враховуючи невизначеність умов та ринкову кон'юнктуру.

Особливості ОПП: 

Застосування комплексного підходу у формуванні фахівця-практика з акцентом на практичну спрямованість (домінування практичних занять та наявність щорічної практики); поєднання науки та практики (освітній процес передбачає проведення власних наукових та аналітичних досліджень з підготовкою різних видів праць: есе, курсових робіт, статей, аналітичних звітів, проектів, доповідей), поглиблене вивчення англійської мови професійного спрямування.

Освітньою програмою передбачено такі види практик: 

  • навчальна практика з основ наукових досліджень (1 курс) - здобувачі набувають навичок проведення наукових досліджень;
  • навчальна (аналітична) практика (2 курс) - здобувачі набувають навичок обробки, систематизації великих масивів інформації з використанням сучасних ІТ-технологій;
  • виробнича практика (3 курс) - здобувачі набувають навичок економічної діагностики та фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання;
  • науково-дослідна практика (4 курс) - здобувачі набувають навичок академічного письма та представляють результати власних наукових досліджень і розробок.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 6
08.105 Мікроекономіка 6
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
08.501 Економіко-математичне моделювання 4
08.290 Основи підприємництва 3
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг  4
08.301 Гроші і кредит 4
08.302 Фінанси 11
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.303 Банківська система 4
08.304 Бюджетна система 4
08.305 Податкова система 4
08.340 Фінанси суб'єктів господарювання  5
08.310 Страхування 5
08.431 Аналіз господарської діяльності  3
08.403 Аудит 4
08.329 Інвестування 3
08.240 Проєктний менеджмент 3
12.124 Фінансове право 3
05.210 Інформаційні системи у фінансах 3
08.330 Фінансовий ринок 5
31.160 Навчальна практика з основ наукових досліджень 3
31.161 Навчальна (аналітична) практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 6
08.105 Мікроекономіка 6
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
08.501 Економіко-математичне моделювання 4
08.290 Основи підприємництва 3
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг  4
08.301 Гроші і кредит 4
08.302 Фінанси 11
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.303 Банківська система 4
08.304 Бюджетна система 4
08.305 Податкова система 4
08.340 Фінанси суб'єктів господарювання  5
08.310 Страхування 5
08.431 Аналіз господарської діяльності  3
08.403 Аудит 4
08.329 Інвестування 3
08.240 Проєктний менеджмент 3
12.124 Фінансове право 3
05.210 Інформаційні системи у фінансах 3
08.330 Фінансовий ринок 5
31.160 Навчальна практика з основ наукових досліджень 3
31.161 Навчальна (аналітична) практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6
Назва ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми Підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування з достатньою базою теоретико-методологічних знань спроможного розв'язувати практичні завдання, здійснювати фінансовий аналіз, проектну діяльність, застосовувати методику економічної діагностики для прийняття рішень суб'єктами господарювання, враховуючи невизначеність умов та ринкову кон'юнктуру. 
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма, практично орієнтована на підготовку сучасного фахівця-практика сфери фінансів, банківської справи та страхування.
Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації Програма спрямована на підготовку фахівця-практика здатного якісно працювати в різних секторах фінансового ринку, здійснювати економічний та фінансовий аналіз стану суб’єктів господарювання різних організаційних форм власності для прийняття фінансових та управлінських рішень.

Ключові слова: фінанси, банківська справа, страхування, управління, адміністрування, проектний підхід.

Програмні результати навчання ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН24. Застосовувати економічний та фінансовий аналіз стану суб’єктів господарювання різних організаційних форм власності у сфері фінансів, банківської справи та страхування для прийняття управлінських та фінансових рішень. 

ПРН25. Розробляти проекти розвитку суб’єктів господарювання різних організаційних форм власності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Форма навчання Денна, заочна
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.
Загальний обсяг та структура освітньої програми Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 6
08.105 Мікроекономіка 5
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
01.104 Статистика 5
07.138 Історія економічних вчень 3
08.209 Економіка підприємства 4
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг  4
08.301 Гроші і кредит 10
08.302 Фінанси 10
08.401 Бухгалтерський облік 5
08.303 Банківська система 3
08.304 Бюджетна система 4
08.305 Податкова система 4
08.306 Фінанси підприємств 5
08.310 Страхування 4
08.402 Економічна діагностика підприємства 3
08.403 Аудит 4
08.331 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 3
08.213 Основи проектного менеджменту 3
08.307 Оцінка фінансового ринку  5
31.134 Навчальна практика 3
31.134 Навчальна практика  3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика  6