Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ". 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071  Облік і оподаткування

Гарант освітньої програми: Харчук Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, julia.kharchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Особливості ОПП: 

На першому та другому курсах навчання студенти проходять навчальну практику, в результаті якої набувають навичок обробки та систематизації великих масивів інформації з використання сучасних інформаційних систем та ІТ-технологій. На третьому курсі відбувається проходження виробничої практики, результатом якої є набуття навичок економічної діагностики діяльності суб’єктів господарювання та їхньої облікової політики. На четвертому курсі навчання студенти проходять науково-дослідну практику, під час якої набувають навичок академічного письма та представлення результатів власних наукових досліджень та розробок у сфері обліку і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

6

08.106

Макроекономіка

4

01.101

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

01.104

Статистика

6

08.501

Економіко-математичне моделювання

4

08.290

Основи підприємництва

3

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.408

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

5

08.409

Фінансовий облік І 

6

08.411

Фінансовий облік ІІ

5

08.302

Фінанси

5

08.412

Облік у банках

4

08.413

Звітність підприємств

4

08.305

Податкова система 

4

08.306

Фінанси підприємств

3

08.310

Страхування

4

08.431

Аналіз господарської діяльності

4

08.403

Аудит

5

08.410

Облік у бюджетних установах 

3

05.116

Інформаційні системи в обліку, аналізі і контролі

3

05.206

Господарське право

3

05.210

Фінансовий контролінг

4

08.307

Управлінський облік

4

31.160

Навчальна практика з дисципліни «Основи наукових досліджень»

3

31.161

Навчальна (аналітична) практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Загальний обсяг освітньої програми:

180

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

60

Загальний обсяг освітньої програми

240

 

Назва ОПП

"Облік і оподаткування"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями та практичними навичками щодо організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем тощо. Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення у галузі економіки, враховує специфіку організації бухгалтерсько-аналітичної та контрольної роботи підприємств й організацій за галузевою приналежністю та формами власності

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

ПРН01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПРН03.Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПРН04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПРН05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПРН06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПРН07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПРН08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково аналітичної інформації.

ПРН09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПРН10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури. 

ПРН11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.  

ПРН12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.  

ПРН13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПРН14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.  

ПРН15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

ПРН16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

ПРН17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПРН18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  

ПРН19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища. 

ПРН20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.  

ПРН22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ПРН23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН24. Проводити моніторинг і визначати шляхи підвищення ефективності організації та здійснення обліку і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у контексті гармонізації національних й міжнародних стандартів.

Форма навчання

 Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 177 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи),практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл Загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України;

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

09.101

Історія української культури та Острозької академії

3

Всього за циклом:

31

1.2 Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

5

08.106

Макроекономіка

4

01.101

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

5

01.104

Статистика

5

07.138

Історія економічних вчень

3

08.209

Статистика

4

01.104

Економіка підприємства

4

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.408

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

10

08.302

Фінанси

5

08.409

Фінансовий облік І

5

08.410

Облік у бюджетних установах

5

08.301

Гроші і кредит

3

08.411

Фінансовий облік ІІ

3

08.304

Бюджетна система

4

08.305

Податкова система

4

08.306

Фінанси підприємств

4

08.310

Страхування

4

08.402

Економічна діагностика підприємства

3

08.403

Аудит

6

08.213

Основи проектного менеджменту

3

08.307

Оцінка фінансового ринку

4

Всього за циклом:

128

1.3 Цикл практичної підготовки

31.134

Навчальна практика

3

31.134

Навчальна практика

3

08.307

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Всього за циклом:

18

Всього обов'язкових дисциплін:

177

2. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1 Цикл загальної підготовки

Вибір дисциплін загального циклу

15

Всього за циклом:

15

2.2 Цикл професійної підготовки

Вибір дисциплін професійного циклу

48

Загальний обсяг вибіркових компонент:

63

Загальний обсяг освітньої програми:

240

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями та практичними навичками щодо організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем тощо. Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення у галузі економіки, враховує специфіку організації бухгалтерсько-аналітичної та контрольної роботи підприємств й організацій за галузевою приналежністю та формами власності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

ПРН 01.Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПРН 03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПРН 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПРН 05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПРН 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПРН 07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПРН 08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково аналітичної інформації.

ПРН 09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПРН 10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

ПРН 11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПРН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

ПРН 13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПРН 14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

ПРН 15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

ПРН 16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПРН 17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

ПРН 18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

ПРН 19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.

ПРН 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

ПРН 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави

ПРН 22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН 24. Проводити моніторинг і визначати шляхи підвищення ефективності організації та здійснення обліку і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у контексті гармонізації національних й міжнародних стандартів.

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 177 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи),практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл Загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України;

3

09.101

Філософія;

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням);

3

21.101

Національна безпека України ;

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії;

3

Всього за циклом:

31

1.2 Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

5

08.106

Макроекономіка

4

08.105

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

5

01.104

Статистика

5

07.138

Історія економічних вчень

3

08.209

Економіка підприємства

4

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.408

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

10

08.302

Фінанси

5

08.409

Фінансовий облік І

5

08.410

Облік у бюджетних установах

5

08.301

Гроші і кредит

3

08.411

Фінансовий облік ІІ

3

08.304

Бюджетна система

4

08.305

Податкова система

4

08.306

Фінанси підприємств

4

08.310

Страхування

4

08.402

Економічна діагностика підприємства

3

08.403

Аудит

6

08.213

Основи проектного менеджменту

3

08.307

Оцінка фінансового ринку

4

Всього за циклом:

128

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін.

1.3 Цикл практичної підготовки

31.134

Навчальна практика

3

31.134

Навчальна практика

3

08.307

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Всього за циклом:

18

Загальний обсяг обов'язкових компонент

177

2. Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОПП

63

Загальний обсяг освітньої програми

240

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій.

Орієнтація освітньої програми

Академічна та практично-орієнтована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку й інформаційних систем; використання сучасних методів контролю; складання всіх видів звітності: фінансової, податкової, управлінської; проведення аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання тощо. Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, ураховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових і функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 2. Розуміти сутність та знати роль обліково-аналітичної інформації у сфері обліку і оподаткування з метою вирішення проблем соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій.

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності підприємств, установ і організацій.

ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств, установ і організацій.

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПРН 7. Знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем України, враховувати їх особливості з метою організації обліку та формування звітності підприємств, установ, організацій.

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством, установою, організацією.

ПРН 9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.

ПРН 10. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм та форм власності.

ПРН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування діяльності підприємства.

ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств, установ і організацій у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПРН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування економіко-математичних методів у обраній професійній діяльності.

ПРН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів у діяльності підприємств, установ і організацій.

ПРН 15. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мов для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПРН 16. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття.

ПРН 17. Вміти аналізувати розвиток систем і моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.

ПРН 18. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища.

ПРН 19. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та управління часом.

ПРН 20. Працювати у вітчизняному та міжнародному обліково-аналітичному просторі, організовувати та здійснювати процес ведення обліку на підприємствах та в банках, застосовувати методи внутрішньо-групової взаємодії при вирішенні складних облікових завдань з використанням прийомів візуалізації для презентації отриманих результатів.

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Право на вступ мають особи, які здобули повну загальну середню освіту, мають диплом молодшого спеціаліста та виконали умови Правил прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 161 кредит;

- вибіркові компоненти – 61 кредит;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1. Обов'язкові компоненти ОПП
 1.1. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Англійська мова

8

ОЗП2

Історія України

3

ОЗП3

Філософія

3

ОЗП4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОЗП5

Національна безпека України

3

ОЗП6

Основи педагогіки та психології

3

ОЗП7

Історія української культури та Острозької академії

3

Всього за циклом

26
 1.2 Цикл професійної підготовки

ОПП1

Англійська мова-2

6

ОПП2

Політекономія

6

ОПП3

Мікроекономіка

5

ОПП4

Макроекономіка

4

ОПП5

Вища математика

9

ОПП6

Основи інформатики та обчислювальної техніки

5

ОПП7

Статистика

5

ОПП8

Історія економічних вчень

4

ОПП9

Економіка праці та соціально-трудові відносини

3

ОПП10

Економіка підприємства

4

ОПП11

Менеджмент

4

ОПП12

Маркетинг

4

ОПП13

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

10

ОПП14

Аудит

6

ОПП15

Фінанси

5

ОПП16

Облік у банках

3

ОПП17

Бюджетна система

4

ОПП18

Податкова система

4

ОПП19

Фінанси підприємств

4

ОПП20

Звітність підприємств

3

ОПП21

Страхування

3

ОПП22

Аналіз господарської діяльності

3

ОПП23

Фінансовий облік І

5

ОПП24

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

4

ОПП25

Проектний менеджмент

3

ОПП26

Фінансовий облік ІІ

4

ОПП27

Гроші і кредит

3

ОПП28

Економіко-математичне моделювання

6

ОПП29

Курсова робота

6

Всього за циклом

135

1.3. Цикл практичної підготовки

ПП1

Практика навчальна

3

ПП2

Практика навчальна

3

ПП3

Практика виробнича

6

ПП4

Практика науково-дослідна

6

Всього за циклом

18

 Загальний обсяг обов’язкових компонентів

179

2. Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОПП

61

Загальний обсяг освітньої програми

240