Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА". 051 Економіка

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Гарант освітньої програми: Данилюк Наталя Миколаївна, кандидат економічних наук, старший викладач, nataliia.danyliuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: фундаментальна підготовка фахівців з економіки, що здатні розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проєкти.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі комп’ютерних технологій та економічного аналізу у поєднанні з глибоким вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми.

На першому та другому курсах навчання студенти проходять навчальну практику, в результаті якої набувають навички обробки та систематизації великих масивів інформації з використання сучасних інформаційних систем. Для закріплення набутих навичок на третьому курсі відбувається проходження виробничої практики в ІТ-компаніях, на підприємствах, установах, банках, державних установах та ін. На четвертому курсі студенти проходять науково-дослідну практику для здобуття навичок академічного письма та розробки власних досліджень.

Компоненти освітньої програми

Код п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

5

08.105

Мікроекономіка

4

08.106

Макроекономіка

4

01.101

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

01.104

Статистика

6

05.101

Сучасні інформаційні технології

5

08.209

Економіка підприємства

3

08.505

Економіко-математичне моделювання

 10

08.435

Аналіз даних

4

05.216

Економічна кібернетика

6,5

08.502

Моделювання економіки

7

05.205

Методи та системи штучного інтелекту (Аrtificial Іntelligence)

4

08.215

Big Data аналітика

3

05.201

Управління проектами інформатизації

3

05.106

Інформаційні системи і технології в управлінні

4

08.224

Системи прийняття рішень

3

05.250

Вступ до прикладного програмування

4

05.251

Алгоритми та структури даних

4

08.517

Прикладне математичне моделювання в програмуванні

3

08.210

Менеджмент

4

08.115

Економічний аналіз

3

08.211

Маркетинг

4

08.302

Фінанси суб’єктів господарювання

3,5

08.220

Ризикологія

3

12.206

Господарське право

3

30.102

Курсова робота

3

31.134

Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології

3

31.134

Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання

3

31.105

Практика виробнича

6

31.106

Практика науково-дослідна

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

Загальний обсяг освітньої програми:

240Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців з економіки, що здатні розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмуванні, проектуванні та розробці інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, орієнтується на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розробки інформаційних систем, систем захисту інформації.

 Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

Показувати розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем та технологій. 

Демонструвати навички здійснення пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел та проводити на цій основі дослідження.

Вибирати та використовувати необхідний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.

Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності. 

Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.

Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.

Проводити пошук, систематизацію, узагальнення інформації, формувати висновки та пропозиції з її аналізу,  здійснювати комп’ютерну обробку даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.

Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовуються для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.

Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміння застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.

Визначати та критично оцінювати стан та тенденції розвитку соціально-економічних систем та процесів.

Обґрунтовувати та управляти інвестиційними та ІТ-проектами.

Розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні продукти.

Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів 

Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.

Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність

Форма навчання

Денна, умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;

- вибіркові компоненти - 65 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів;

Код п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

4

08.106

Макроекономіка

4

07.138

Історія економічних вчень

3

01.101

Вища математика

10

01.102

Теорія ймовірностей та математична статистика

3

08.501

Економіко-математичне моделювання

 6

05.101

Сучасні інформаційні технології

6

08.209

Економіка підприємства

4

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.301

Гроші і кредит

3

08.302

Фінанси

3,5

08.401

Бухгалтерський облік

3,5

01.104

Статистика

5

05.216

Економічна кібернетика

6

05.217

Дослідження операцій

6

08.502

Моделювання економіки

4

08.503

Прогнозування соціально-економічних процесів

3

08.224

Системи прийняття рішень

4

05.106

Інформаційні системи і технології в управлінні

4

08.504

Прикладні моделі економічних процесів

4

05.201

Управління проектами інформатизації

4

01.105

Математична логіка

3

05.218

Економетричний аналіз

4

30.102

Курсова робота

3

31.134

Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології

3

31.134

Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання

3

31.105

Практика виробнича загальна

6

31.105

Практика виробнича професійно орієнтована

6

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

175

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

65

 

Загальний обсяг освітньої програми:

240

 

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань:

Спеціальність:

Спеціалізації:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

«Економічна кібернетика», «Цифровий маркетинг»

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій і сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.Уміти ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових і аналітичних текстів з економіки.Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні й дослідницькі технології в царині економіки.Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

               Код п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

21.101

Національна безпека України 

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

4

08.106

Макроекономіка

4

07.138

Історія економічних вчень

3

01.101

Вища математика

10

01.102

Теорія ймовірностей та математична статистика

3

08.501

Економіко-математичне моделювання

 6

05.101

Сучасні інформаційні технології

6

08.209

Економіка підприємства

3

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.301

Гроші і кредит

3

08.302

Фінанси

3,5

08.401

Бухгалтерський облік

3,5

01.104

Статистика

5

05.216

Економічна кібернетика

7

05.217

Дослідження операцій

3

08.502

Моделювання економіки

4

08.503

Прогнозування соціально-економічних процесів

3

08.224

Системи прийняття рішень

4

05.106

Інформаційні системи і технології в управлінні

4

08.504

Прикладні моделі економічних процесів

4

05.201

Управління проектами інформатизації

4

01.105

Математична логіка

3

05.218

Економетричний аналіз

4

30.102

Курсова робота

6

31.134

Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології

3

31.134

Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання

3

31.105

Практика виробнича загальна

6

31.105

Практика виробнича професійно орієнтована

6

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

175

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

65

 

Загальний обсяг освітньої програми:

240

 

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань:

Спеціальність:

Спеціалізація:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

«Економічна кібернетика»

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології в царині економіки.Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Код п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОЗП 1

Англійська мова

8

ОЗП 2

Історія України

3

ОЗП 3

Філософія

3

ОЗП 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОЗП 5

Національна безпека України 

3

ОЗП 6

Основи педагогіки та психології

3

ОЗП 7

Історія української культури та Острозької академії

3

ОПП 1

Ділова англійська мова

9

ОПП 2

Політекономія

5

ОПП 3

Мікроекономіка

4

ОПП 4

Макроекономіка

4

ОПП 5

Історія економічних вчень

4

ОПП 6

Вища математика

9

ОПП 7

Теорія ймовірностей та мат.статистика

3

ОПП 8

Економіко-математичне моделювання

6

ОПП 9

Основи інформатики та обчислювальної техніки

6

ОПП 10

Економіка підприємства

3

ОПП 11

Менеджмент

4

ОПП 12

Маркетинг

4

ОПП 13

Гроші і кредит

3

ОПП 14

Фінанси

4

ОПП 15

Бухгалтерський облік

4

ОПП 16

Статистика

6

ОПП 17

Економічна кібернетика

6

ОПП 18

Дослідження операцій

3

ОПП 19

Курсова робота з дисципліни "Дослідження операцій"

3

ОПП 20

Моделювання економіки

4

ОПП 21

Прогнозування соціально-економічних процесів

3

ОПП 22

Системи прийняття рішень

5

ОПП 23

Інформаційні системи і технології в управлінні

5

ОПП 24

Управління проектами інформатизації

4

ОПП 25

Моделі економічної динаміки

4

ОПП 26

Логіка

3

ОПП 27

Економетричний аналіз

5

ОПП 28

Дискретна математика

3

ОПП 29

Курсова робота

3

ПН1

Практика навчальна

3

ПН2

Практика навчальна

3

ПВ1

Практика виробнича

6

ПВ2

Практика виробнича

6

ККЕ

Кваліфікаційний комплексний екзамен зі спеціальності

 
 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

173

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

 

Загальний обсяг освітньої програми:

240