Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри і лабораторії

Керівник: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент
e-mail: mykola.blyzniak@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 (деканат факультету міжнародних відносин)

Центр досліджень історії Волині створено рішенням Вченої ради НаУОА у 2017 р. як окремий структурний підрозділ на базі кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського. Основною метою діяльності Центру є здійснення поглиблених наукових досліджень минувшини історичної Волині з XVI ст. – до середини ХХ ст. Отримані наукові результати, як правило, широкого використовуються під час читання лекційних курсів та проведення семінарських занять як в університеті, так і поза його межами. Співробітники Центру значну увагу приділяють аналізу історичних джерел з історії Волинського краю, соціально-економічним процесам, питанням освіти, релігії та церкви, підпільно-повстанського руху, проблемам історіографії тощо. Усі штатні викладачі кафедри є співробітниками Центру, їх наукові інтереси прямо чи опосередковано пов’язані з проблематикою історії Волині. 

Низка публікацій та наукових заходів Центру присвячені спадщині, науковій та громадській діяльності одного із видатних українських істориків – Миколі Павловичу Ковальському (1929 – 2006). Учений став одним із натхненників та ініціаторів відродження Острозької академії у 90-х роках минулого століття, а значна частина його наукових текстів прямо пов’язані з історією Волині. 19 березня 2019 р. спільно з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара було проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячену пам’яті професора Миколи Ковальського (до 90-річчя з дня народження). Під час проведення наукового заходу учасникам було презентовано книгу, упорядковану керівником Центру – «Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Упоряд. М. Б. Близняк. Острог : Вид-во НаУОА, 2019. 296 с.».  

Значна увага у роботі Центру приділена підготовці навчально-методичної літератури. У 2020 р. вийшов у світ навчальний посібник «Воєнно-політична історія України»

Співробітники Центру активно працюють над виданням монографічної літератури. У 2020 р. вийшла монографія В.В. Трофимовича та Я.М. Антонюка («Антонюк Я., Трофимович В. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія. Острог, 2020. 404 с.»)    

У 2021 р. заплановано підготовку та видання навчального посібника «Нариси з історії Волині», у якому має бути представлена історія регіону з найдавніших часів до сьогодення.

Видання «Наукових записок Національного університету «Острозька академія» серія «Історичні науки» відноситься до пріоритетних завдань співробітників Центру, котрі входять до складу його редколегії (фаховий науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства, історії Волині. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших освітніх і наукових установ. URL: https://histj.oa.edu.ua/). Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Slavic Humanities Index, має фахову реєстрацію у МОН України: наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188 (категорія “Б”).

***

Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Упоряд. М. Б. Близняк. Острог : Вид-во НаУОА, 2019. 296 с. 

У книзі вміщено нариси відомого українського історика доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського (1929–2006) про острозьких освітян ХХ ст. Крізь наратив ученого червоною ниткою проходить ідея історичної тяглості кращих українських освітянських традицій на Волині, які започаткував у XVI ст. меценат національної освіти та науки В.-К. Острозький. На першому плані – біографії та долі освітян краю, обставини їхньої праці та внесок у розбудову вітчизняної педагогічної думки. У праці висвітлено історію навчальних закладів міста, представлено колективний портрет українського освітянина ХХ ст. 

***

Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Острог, 2020. 570 с.

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з скіфських часів до сучасності, простежено головні етапи державотворення, проаналізовано збройну агресію Російської Федерації проти України.

Окремо з’ясовано внесок у становлення і поступ вітчизняної воєнної справи видатних військових діячів.

***

Антонюк Я., Трофимович В. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія. Острог, 2020. 404 с.

Монографія є першим комплексним дослідженням драматичного життєпису діяча українського націоналістичного підпілля та повстанського руху Степана Янішевського (керівника Крайового проводу «Одеса», що охоплював значну частину Волині та Західного Полісся). У книзі представлено героїчні і водночас драматичні, суперечливі та дражливі сторінки переважно післявоєнної історії українського національно-визвольного руху, в тому числі конфлікти серед керівництва ОУН та УПА, а також методи радянських спецслужб у протиборстві із ним у ході «війни після війни». Видання доповнене світлинами з ГДА СБУ, переважна частина яких публікується вперше.

Керівник: Шишкін Іван Геннадійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства
e-mail: ivan.shyshkin@oa.edu.ua  
Офісні години: вівторок, четвер: 11.00 - 14.00

Заступник: Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор кафедри країнознавства
e-mail: petro.kulakovskyi@oa.edu.ua 
Офісні години: середа, четвер: 11.00 - 14.00

Методист: Волинчук Ірина Олександрівна, викладач кафедри країнознавства
e-mail: iryna.volynchuk@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00- 18.00, обідня перерва: 12.30 - 13.30

Співробітники:

Подворна Олена Геннадіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства
Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, професор кафедри країнознавства;
Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри країнознавства.

Коротка історія створення

Лабораторія створена при кафедрі країнознавства Національного університету «Острозька академія» у 2010 році.

Метою роботи лабораторії є визначення ролі України у формуванні системи міжнародних відносин у Центральній і Східній Європі  X–XХІ ст., а також встановлення впливу цієї системи відносин на внутрішньополітичний і етнонаціональний розвиток українських земель.

Основні завдання

 • простежити динаміку співвідношення сил в регіоні Центральної і Східної Європи протягом досліджуваного періоду;
 • встановити фактори вивищення тих чи інших держав – економічні, політичні, ресурсні, цивілізаційні;
 • визначити ініціаторів, мету й зміст геополітичних проектів «великих» держав, об’єктом яких виступала Україна;
 • дослідити ступінь зіткнення інтересів різних геополітичних проектів в ході їх реалізації щодо України;
 • проаналізувати ступінь реалізації тих чи інших геополітичних проектів;
 • встановити значення «шахової» гри «великих» держав для України, їх негативну чи позитивну роль;
 • простежити процес пошуку українською політичною елітою своєї ніші у великій геополітичній грі в Східній Європі, продемонструвати наявність/відсутність єдності в ній (еліті), визначити її конструктивну чи деструктивну роль;
 • дослідити, який варіант системи міжнародних відносин у Центральній і Східній Європі був більш корисний Україні – «малий концерт» (рівновеликий вплив декількох країн) чи домінація однієї «великої» країни.

Плани та напрями діяльності

У планах роботи лабораторії видання індивідуальних монографій та наукових статей, проведення студентських наукових конференцій та круглих столів.

Напрями діяльності: міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ, зовнішня політика країн ЦСЄ, зовнішня політика України, Історія ЦСЄ.

Значимість проекту полягає в істотному розширенні інформаційно-аналітичних знань щодо інтеграційних та інкорпораційних процесів, які відбувалися в регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому.

Реалізовані проекти (заходи)

Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки такі, як: «Інституційна система, політика, економіка, право ЄС», «Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період», «Політична історія країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст.» (керівник – канд. іст. наук, доц. Рудько С.О.); «Історія України: Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.)» (керівник – канд. іст. наук, проф. Павлюк В.В.); «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика країн світу» (керівник – канд. пол. наук, доц. Подворна О.Г.). Слухачі вказаних навчальних програм отримують знання у сфері міжнародних відносин у регіоні Центрально-Східної Європи, вивчають історію, політичні системи, зовнішню і внутрішню політику, особливості розвитку країн регіону, проблеми національної та регіональної безпеки.

За період роботи лабораторії видано два випуски «Наукових записок. Серія «Міжнародні відносини», вісім випусків студентських «Наукових записок. Серія «Країнознавство», проведено десять студентських наукових конференцій «Міжнародні відносини та туризм: сучасність та ретроспектива», за результатами яких видруковано збірники матеріалів.

Монографії:

Кулаковський П. М. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595-1654). Львів: Вид-во УКУ, 2019. 504 с.
Кулаковський П. М. Розділ IV. З ради інструкцію від нас взявши: козацькі парламентські практики (С. 227–296, 313–314, 372–376) колективної монографії Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386–1648 роках. Польське королівство тв. Річ Посполита / В. Михайловський, О. Вінниченко, І. Тесленко, П. Кулаковський. Київ: Темпора, 2018. 384 с.
Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства та відносини Україна-ЄС. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. 210 с.
Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія. Львів : ПАІС, 2012. 444 с.

Керівник: Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор  
e-mail:  tetiana.sydoruk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 

Центр європейських досліджень створено у 2017 р. як окремий структурний підрозділ НаУОА на базі кафедри міжнародних відносин. Основною метою діяльності Центру у Національному університеті «Острозька академія» є проведення сучасних досліджень у галузі європеїстики, оприлюднення їх результатів та впровадження у практичну діяльність в освітній процес. Робота Центру зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів у Європейському Союзі та Україні, генеруванні ідей, створенні майданчиків для суспільної комунікації та сприянні підготовці науково-педагогічних кадрів.

Протягом 2017-2020 рр. Центр європейських досліджень організував такі заходи:

 •  Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих учених «Оновлення Східного партнерства у контексті рішень Брюссельського саміту та перспективи України», 12 грудня 2017 р.,
 •  Круглий стіл «Об'єднана Європа в умовах сучасних викликів: присмерк чи шлях до нової моделі інтеграції?», 16 травня 2019 р.,
 •  Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих учених «Європейська політика сусідства у західній науковій літературі», 18 листопада 2019 р.

Науковці Центру підготували низку наукових публікацій у провідних фахових журналах України та інших держав, зокрема й включних до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Пріоритетні напрямки діяльності Центру на 2020-2024 рр.:

 • дослідження сучасних євроінтеграційних процесів, актуальних проблем розвитку Європейського Союзу та його відносин з іншими державами і міжнародними організаціями;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях;
 • промоція європейської та євроатлантичної інтеграції України як стратегічних цілей зовнішньої політики України.

Перспективні види діяльності Центру на 2020-2024 рр.:

 • аналітичні та наукові дослідження у сфері європейських студій;
 • організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків (круглі столи, конференції);
 • навчання (лекції, семінари);
 • залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт та проведення заходів Центру.

Центр європейських досліджень приділятиме увагу вивченню актуальних питань та сучасних тенденцій розвитку європейської інтеграції, зокрема проблем, пов’язаних із поширенням популізму, євроскептицизму та націоналізму в ЄС, нових ініціатив та проектів у сфері зовнішньої і безпекової політики ЄС, проблем його розширення, відносин із головними світовими потугами, зокрема США та Китаєм, актуальних питань відносин Україна-ЄС, зокрема імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та проблем і перспектив європейської інтеграції України.

Центр сприятиме розвитку кадрового потенціалу в Національному університеті «Острозька академія»: у перспективі 2-3 років передбачається захист 2-х дисертацій аспірантів НаУОА в галузі європейських студій, які виконуються під керівництвом керівника Центру проф. Сидорук Т. В. Центр продовжуватиме успішний досвід залучення студентів ОПП «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня та аспірантів ОНП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» до організації наукових заходів (круглих столів), присвячених актуальним питанням європеїстики.

 

Керівник: Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, професор кафедри національної безпеки та політології
e-mail: cpr@oa.edu.ua
Сайт: https://cpr.oa.edu.ua/

Історія та місія

Центр політичних досліджень (CPR) був створений у жовтні 2010 р. з ініціативи викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного Університету «Острозька академія».

Місія Центру полягає у посиленні статусу політичних досліджень в Україні, налагодженні професійного діалогу з вітчизняними і закордонними партнерами. У фокусі уваги Центру мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій, що тривають в Україні від здобуття незалежності.

Напрями діяльності

 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, презентація їх результатів у формі конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших послуг структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам;
 • співпраця з українськими та міжнародними виданнями з метою посилення наукової комунікації і поповнення публічної сфери якісним науковим та аналітичним продуктом;
 • залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання теоретичних та прикладних досліджень;
 • організація і проведення наукових заходів, присвячених аналізу політичного процесу в Україні;
 • громадянська освіта – проведення публічних заходів експертами Центру в НаУОА, Україні та за кордоном;
 • популяризація наукових та аналітичних досліджень з політичної проблематики у вітчизняних та міжнародних медіа;
 • участь експертів Центру у міжнародних проєктах, мережах і професійних асоціаціях з метою проведення індивідуальних і колективних досліджень.

Керівник: Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки та політології

e-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 097 887-04-87
Офісні години: Чт. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00
Сайт: polis.oa.edu.ua

Коротка історія створення

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію і громадську організацію «Школа політичної аналітики «Поліс». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2013 року ШПА «Поліс» приєднується до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів». За фінансової підтримки Європейського Союзу, «Школа політичної аналітики «Поліс», бере участь у проекті «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України».

З 2019 року «Школа політичної аналітики “Поліс”» – це аналітичний центр Національного університету «Острозька академія», діяльність якого спрямована на те, щоб інтегрувати науковий та експертний потенціал університету з метою продукування якісних досліджень. Аналітичний центр проводить дослідження, результати яких сприяють впровадженню рішень на основі доказів (evidence-based decision-making) та даних (data-based decision-making) в процесі вироблення та реалізації публічної політики.

Наша візія – суттєво покращений рівень вироблення рішень через підвищення ролі аналітичного центру в процесі вироблення та реалізації публічної політики.

Напрями досліджень:

 • громадський моніторинг стратегії регіонального розвитку Рівненської області;
 • доброчесність та інклюзивність демократичних процесів в Україні;
 • реформа державного управління в контексті впровадження політики відкритих даних;
 • ґендерна рівність та аналіз політик через інструмент ґендерно-орієнтованого бюджетування;
 • моніторинг проєвропейських реформ у сферах демократизації, прав людини, належного врядування та верховенства права;
 • дослідження результатів виборів до органів публічної влади та діяльності політичних партій на регіональному рівні;
 • вивчення політичних процесів в регіонах України;
 • вивчення громадської думки та електоральних преференцій.

Участь у проектах

Керівник: Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук за спеціальністю «Національна безпека держави», доцент кафедри політології та національної безпеки
Е-mail: Taras.Zhovtenko@oa.edu.ua

Лабораторію було створено у 2021 році на базі кафедри національної безпеки та політології як аналітичний та науковий осередок, який спеціалізується на проблематиці аналізу, досліджень тп протидії гібридним загрозам в рамках міжнародного проекту «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.

Аналітична діяльність експертів Лабораторії регулярно висвітлюється в публікаціях провідних українських ЗМІ.

З моменту створення Лабораторія в якості партнера бере активну участь у роботі Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.