Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: 8 (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua, pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30 – 16.30

 

 

Методист кафедри: Максимчук Оксана Олексіївна
Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua, pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30 – 16.30  

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005 р.).

Її діяльність спрямована на здійснення навчальної і навчально-методичної роботи з кримінально-правових дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує фундаментальні правові знання в галузі кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого права, адвокатури, криміналістики, кримінології. Кафедрою правосуддя та кримінально-правових дисциплін забезпечується викладання 18 навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».  

При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діє Сектор криміналістики (керуючий сектором – д.ю.н., проф. Попелюшко В. О.), на засіданнях якого обговорюються криміналістичні особливості дослідження документів, проблеми криміналістичного забезпечення процесу розслідування злочинів та особливості експертно-криміналістичного дослідження окремих об’єктів. Засідання відбуваються щомісяця, проводить засідання викладач кафедри Гонгало С. Й.

Партнерами кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін є Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Одеська юридична академія», Академія адвокатури України та ін. 

На кафедрі працюють 13 викладачів (в тому числі – 6 в штаті), з них 7– з науковими ступенями.

Завданнями кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін є:

  1. Реалізація навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань: 0304 Право, напряму підготовки: 6.030401 Правознавство та спеціальності: 081 Право
  2. Здійснення науково-дослідної роботи згідно із затвердженими планами та впровадження її результатів у навчальний процес.
  3. Розробка та забезпечення виконання перспективних науково-дослідних тем у галузі кримінального права та процесу.
  4. Проведення заходів щодо спільної діяльності з іншими ВНЗ, організаціями, підприємствами.
  5. Формування високих патріотичних якостей, всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи із загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців. 

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється в рамках дослідження актуальних проблем кримінального права: ґенези, тенденцій розвитку, зв’язків з іншими галузями права, науки, якості кримінального закону.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри знаходить своє вираження в публікаціях у  фахових наукових виданнях «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична Україна», Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» та інших.

Спільно зі студентами Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін активно приймають участь в організації щорічних науково-практичних конференцій, засідань «круглих столів» на різноманітну тематику юридичного спрямування.

Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

  • Вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов'язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві, забезпечення зідйснення справедливого судочинства та доступу до нього.
  • Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконаленян кримінального законодавства на основі проведених розробок.

Навчально-методична діяльність (кафедри)

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 08 Право, спеціальності: 081 Право: Судові та правоохоронні органи, Основи оперативно-розшукової діяльності, Кримінальне право, Цивільний процес, Виконавче провадження, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Актуальні проблеми кримінального права та процесу, Теорія доказів, Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, український контекст, Судова експертологія, Проблеми профілактики злочинів, Прокуратура України, Методика складання юридичних документів, Теорія кваліфікації, Судове почеркознавство, Судова медицина.

Наукові гуртки

При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін функціонує студентський науковий гурток «Криміналістика в правоохоронній діяльності», засідання якого проводяться кожної третьої середи місяця — науковий керівник к.ю.н., доц. Гонгало Сергій Йосипович. Науковими інтересами гуртка є : Ознайомлення студентів-правників з останніми досягненнями в галузі криміналістики; отримання теоретичних та практичних навичок щодо огляду місця події, особливостей виявлення, фіксації та вилучення доказової інформації; ознайомленні зі структурою експертних установ України та їх можливостями щодо експертно-криміналістичного дослідження різноманітних об’єктів; отримання практичних навичок роботи з засобами «польової криміналістики».