Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра кримінально-правових дисциплін імені Василя Попелюшка

Керівництво

Завідувач кафедри: Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, співорганізатор антикорупційних курсів за програмою USAID, член Міжнародної асоціації істориків права (МАІП)

Контактна інформація: новоакадемічний корпус НаУОА
e-mail: oleh.herasymchuk@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок-четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00-14.00


Методист кафедри: Заєва Ніна Миколаївна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус НаУОА
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005 р.) З 1 вересня 2023 року рішенням вченої ради університету переіменована на кафедру кримінально-правових дисциплін імені Василя Попелюшка, в пам'ять про завідувача кафедри (2003-2023), доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, видатного дослідника проблем кримінального процесу, кримінального права, адвокатури та судоустрою.

Завданнями діяльності кафедри є: реалізація навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань: 08 Право, спеціальності: 081 Право; здійснення науково-дослідної роботи згідно із затвердженими планами та впровадження її результатів у навчальний процес; розробка та забезпечення виконання перспективних науково-дослідних тем у галузі кримінального права та процесу; проведення заходів щодо спільної діяльності з іншими ЗВО, організаціями, підприємствами; формування високих патріотичних якостей, всебічно розвинутої особистості здобувачів вищої освіти, виходячи із загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців.

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання наступних навчальних курсів:

 1. Адвокатура України
 2. Запобігання корупції
 3. Заходи забезпечення кримінального провадження
 4. Криміналістика
 5. Криміналістична експертиза документів
 6. Кримінальне право: Загальна частина
 7. Кримінальне право: Особлива частина
 8. Кримінальний процес
 9. Кримінально-виконавче право
 10. Кримінологія
 11. Методологічні основи доказування
 12. Методологія судового пізнання
 13. Мистецтво доведення і спростування як мистецтво спору
 14. Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
 15. Міжнародний захист прав людини
 16. Нотаріальний процес
 17. Основи міжнародного кримінального права
 18. Правове забезпечення боротьби з корупційними кримінальними правопорушеннями
 19. Проблемні питання судового провадження у кримінальному процесі
 20. Прокуратура України
 21. Професійна етика
 22. Процес доказування у кримінальному провадженні
 23. Романо-германська та українська системи кримінального процесу
 24. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному процесі України
 25. Судова трасологія
 26. Судові та правоохоронні органи
 27. Цивільний позов у кримінальному процесі
 28. Юридична риторика і мовна культура юриста
 29. Professional Ethics and Prevention of Corruption

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється в рамках дослідження актуальних проблем кримінального права: ґенези, тенденцій розвитку, зв’язків з іншими галузями права, науки, якості кримінального закону та знаходить своє вираження в публікаціях у фахових наукових виданнях «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична Україна», Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» та інших.

Загалом на кафедрі працюють 7 викладачів, з яких 6 із науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію шляхом систематичної участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах та семінарах.

Теми наукових досліджень кафедри:

 • «Актуальні проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука», реєстраційний номер: 0123U103636, науковий керівник д.ю.н., професор кафедри Колос М.І.
 • «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи в судочинстві; зарубіжний досвід», реєстраційний номер: 0123U103598, науковий керівник к.ю.н., доц. Герасимчук О.П.
 • «Суд, прокуратура, адвокатура в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти», реєстраційний номер: 0123U103597, науковий керівник к.ю.н., доц. Герасимчук О.П.

Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

 • Вирішення теоретичних, практичних, правових проблем, пов'язаних із реалізацією і захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві, забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього.
 • Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконалення кримінального законодавства на основі проведених розробок.

При кафедрі постійно діють:

 1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського. Керівник – доктор філософії за спеціальністю 081 Право, доцент Матвійчук Марія Анатоліївна;
 2. Лабораторія дослідження документів і почерку. Керівник - кандидат юридичних наук, доцент кафедри Гонгало Сергій Йосипович;
 3. Студентський науковий гурток “Кваліфікація кримінальних правопорушень: теорія та практика”. Керівник — викл. Хомич Тетяна Миколаївна.

Партнерами кафедри кримінально-правових дисциплін є відповідні профільні кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Академії адвокатури України.