*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Наукові центри та лабораторії

Керівник: Алла Атаманенко, доктор історичних наук, професор
Е-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua, diaspora@oa.edu.ua
Сайт: https://idud.oa.edu.ua/
Сторінка Інституту:  https://www.oa.edu.ua/ua/institutes/diaspora/

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Створений за ініціативи видатного американського вченого українського походження професора Любомира Романа Винара. У 2017 р. Інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара». 

Діяльність Інституту спрямована на вивчення різних аспектів функціонування української еміграції та закордонного українства, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Напрями досліджень:

 • історія еміграції з України; 
 • діяльність українців та їх об’єднань у країнах світу;
 • культурна, публічна, наукова, освітня дипломатія закордонних українців (діаспорна дипломатія);
 • історія української закордонної гуманітаристики, інтелектуальної спадщини закордонних українців;
 • літературознавчі, мистецтвознавчі, театро- та музикознавчі дослідження закордонного українства;
 • біографістика - дослідження життя та діяльності видатних громадських та культурних діячів і вчених українського закордоння;
 • архіви, бібліотеки, музеї закордонних українців.

Керівник: Марія Шугай, кандидат психологічних наук, професор
Е-mail: mariia.shuhai@oa.edu.ua
Сайт: https://psychology.oa.edu.ua/

НЦ Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”.   Розпочав свою діяльність у 2015 році. Створений з метою  підготовки психологів,  як практиків що вміють здійснювати допомогу у вирішенні психологічних проблем. Особлива увага приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять психосоціальну реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію.

Напрями досліджень:

 • розробка та впровадження навчальних,  навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної психології та психотерапії, навичками психологічного консультування; 
 • проведення наукових досліджень у відповідних галузях, інтервізійних груп практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій; вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, експертизи, розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. 

Наукові  дослідження  в науковому центрі виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками кафедр університету, аспірантами та докторантами, студентами.

Керівник: Юрій Лях, доктор біологічних наук, професор
Е-mail: yurii.liakh@oa.edu.ua

Науково-дослідний центр інноваційних і неінвазійних технологій в охороні здоров’я є науковим, діагностичним, профілактичним і навчальним підрозділом Національного університету «Острозька академія».

Метою створення Центру  є:

 • Забезпечення навчального,  реабілітаційно-діагностичного  процесу,  підготовки,  перепідготовки і підвищення  кваліфікації   науково-педагогічних   кадрів   та   проведення   і впровадження  у  практику  охорони  здоров'я  результатів наукових досліджень. Проведення науково-дослідної роботи,  апробація та впровадження нових інноваційних і неінвазівних технологій в охороні здоров’я; 
 • підготовка здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб для роботи у профілактичному, реабілітаційному, рекреативному, охоронно-захисному та соціально-побутовому напрямах;
 • Діяльність Центру передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами міністерств та відомств України, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями. 

Основними функціями Центру є:

 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам. 
 • Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти НаУОА до виконання науково-дослідних робіт.  
 • Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності Центру. 
 • Розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Основними завданнями і напрямками діяльності Центру є:

 • Організація і надання діагностичної, профілактичної, реабілітаційної допомоги здобувачам вищої освіти, співробітникам НУОА і  населенню;
 • Розробка, апробація і впровадження інноваційних неінвазівних  діагностичних технологій, клінічних рекомендацій, стандартів (клінічних протоколів), надання діагностичної,  реабілітаційної допомоги населенню та забезпечення умов для оволодіння здобувачами вищої освіти та викладачами практичними навичками; 
 • Підвищення якості освіти і виховання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та медичних працівників за стандартами освіти в галузі охорони здоров’я, забезпечення їх практичної підготовки;
 • Запровадження гнучких освітніх програм, дистанційного навчання, максимальне використання в лікувально-діагностичному, навчальному процесах телемедицини і сучасних інформаційних технологій;
 • Забезпечення умов для клінічної підготовки здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та медичних працівників у межах відповідних освітніх програм; удосконалення і реалізація програм навчання у магістратурі; участь у розробці і реалізації програм підвищення кваліфікації медичних працівників;
 • Участь у підготовці науково-педагогічних працівників в аспірантурі  та підвищення їх кваліфікації;
 • Здійснення наукової та науково-технічної діяльності з орієнтацією на пріоритетні напрями наукових досліджень шляхом спрямування фундаментальних і прикладних наукових досліджень на створення і впровадження конкурентоспроможних діагностичних та реабілітаційних технологій, розвиток міждисциплінарних наукових напрямів;
 • Проведення аналітичної і дослідницької роботи для удосконалення освітнього процесу підготовки працівників у галузі охорони здоров’я відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової медичної науки, органічного поєднання освіти, науки та медичної практики;
 • Організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення та формування здорового способу життя;
 • Проведення статистичного обліку та звітності із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи. 
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик. 
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах. 
 • Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших закладів вищої освіти. 
 • Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

Керівник: Ігор Гущук, кандидат медичних наук, доцент
Е-mail: ihor.hushchuk@oa.edu.ua

Метою створення та організація діяльності Центру є сприяння розбудові системи охорони громадського здоров’я України через запровадження, на національному рівні принципу «Охорона здоров’я - в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, вивчення  та оцінка впливу негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення соціально-демографічних та медико-екологічних ризиків на індивідуальному та популяційному рівні. 

Основні напрями діяльності діяльності Центру:

 • розробка, затвердження та впровадження методології з оцінки  ризиків для життя і здоров’я людини;
 • організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню факторів середовища життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, соціальних), які можуть негативно впливати на життя та здоров’я людини;
 • вивчення та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та національному рівні;
 • аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні;
 • вивчення соціально-економічних умов проживання людей в міській та сільській місцевості на основі вибіркового анкетного опитування;
 • дослідження рівнів негативного впливу факторів середовища життєдіяльності людини на захворюваність, виникнення тривоги та фобій серед людей в т.ч. молодого віку (молоді та/або підлітків);
 • дослідження особливостей переживання українськими громадянами (учасники військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені та інші особи), соціально-екологічної кризи, що виникла внаслідок військового конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією відповідної комплексної моделі психосоціальної реабілітації та просвіти;
 • вивчення особливостей саногенного (екологічного) мислення та психологічних механізмів його формування у громадян. Участь в обґрунтуванні, розробці та впровадженні ефективних методів щодо його формування на індивідуальному та популяційному рівні;
 • розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та смертності серед населення.

Керівник: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки. 
Е-mail: halyna.handzilevska@oa.edu.ua 
Заступник: Кондратюк Вікторія Владиславівна, практичний психолог НауОА, аспірантка кафедри психології та педагогіки
Е-mail: viktoriia.v.kondratiuk@oa.edu.ua

НЦ «Саногенна педагогіка та психологія» є структурним підрозділом  політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія».   Розпочав свою діяльність 29 листопада 2019 році. Створений з метою  напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері саногенної (оздоровчої), транскультурної, корекційної педагогіки, психології та психолого-педагогічної терапії.

Напрями досліджень:

 • конструктивні життєві стратегії та стилі поведінки  особистості в стресових та кризових ситуаціях та в умовах інфодемії; 
 • психологічні потреби та дидактичні запити освітян та осіб третього віку;
 • розвиток саногенного мислення та рефлексії, емоційного інтелекту та саморегуляції дітей, підлітків та дорослих; 
 • стимулювання акмерозвитку особистості; 
 • інноваційні технології у сферах само-менеджменту, управління персоналом, клієнтінгу та коучінгу; педагогічні техніки по відновленню позитивного ставлення дітей до навчання, методів емоційного навчання та виховання, комплексного розвитку здібностей (когнітивної (здатністю до пізнання) і емоційної (здатністю до любові) дітей, підлітків та дорослих;
 • специфіка інклюзивної освіти; 
 • методи психотерапії у сфері освіти;
 • психологічна, медіа- та кібер- безпека вчителів та учнів.

Науковий Центр підтримує дослідження наукових тем:

 • «Педагогічні умови формування психологічного імунітету до кібербулінгу у дітей молодшого шкільного віку» (аспірант кафедри психології та педагогіки О. Ратінська);
 • «Особливості саморегуляції молодших школярів в умовах Нової української школи» (аспірант та викладач кафедри психології та педагогіки Є. Тимощук);
 • «Особливості формування психологічної безпеки вчителів початкової школи в умовах інфодемії» (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки, практичний психолог НауОА В.Кондратюк) та ін. Співпрацює з Школою освітніх інновацій університету.
 • Психоемоційний вплив засобів Орф-педагогіки на розвиток емоційного інтелекту студентів (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки Т. Черноус)

Розроблено та впроваджується тренінгові  програма  для освітян:«Перезавантаження плюс» (керівник – д. психол. наук, професор кафедри психології та педагогіки Гандзілевська Г. Б.), «Школа для батьків та вихователів», «Емоційна аптечка першої допомоги» − програма для дітей 8-12 років  (тренерка –Вікторія Кондратюк, фахівець у галузі дитячої та родинної психології).

Керівник: Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, професор кафедри політології та національної безпеки. 
Е-mail: cpr@oa.edu.ua
Сайт: https://cpr.oa.edu.ua/

Центр політичних досліджень (CPR) був створений у жовтні 2010 р. як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного Університету «Острозька академія». Місія Центру полягає у посиленні статуту політичних досліджень в Україні, налагодженні професійного діалогу з вітчизняними і закордонними партнерами. У фокусі  уваги Центру мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій,  що тривають в Україні від здобуття незалежності.

Напрями діяльності 

 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, презентація їх результатів у формі конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших послуг структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам;
 • співпраця з українськими та міжнародними виданнями з метою посилення наукової комунікації і поповнення публічної сфери якісним науковим та аналітичним продуктом.
 • залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання теоретичних та прикладних досліджень;
 • організація і проведення наукових заходів, присвячених аналізу політичного процесу в Україні;
 • громадянська освіта - проведення публічних заходів експертами Центру в НаУОА,  Україні та за кордоном. 
 • популяризація наукових та аналітичних досліджень з політичної проблематики у вітчизняних та міжнародних медіа.
 • участь експертів Центру у міжнародних проектах, мережах і професійних асоціаціях з метою проведення індивідуальних і колективних досліджень.

Керівник: Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент
Е-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
Сайт: https://polis.oa.edu.ua/

Аналітичний центр «Школа політичної аналітики “Поліс”» – це аналітичний центр НаУОА, діяльність якого спрямована на те, щоб інтегрувати науковий та експертний потенціал університету з метою продукування якісних досліджень. Аналітичний центр проводить дослідження, результати яких сприяють впровадженню рішень на основі доказів (evidence-based decision-making) та даних (data-based decision-making) в процесі вироблення та реалізації публічної політики.

Напрями досліджень:

 • громадський моніторинг стратегії регіонального розвитку Рівненської області; 
 • доброчесність та інклюзивність демократичних процесів в Україні; 
 • реформа державного управління в контексті впровадження політики відкритих даних;
 • ґендерна рівність та аналіз політик через інструмент ґендерно-орієнтованого бюджетування;
 • моніторинг проєвропейських реформ у сферах демократизації, прав людини, належного врядування та верховенства права; 
 • дослідження результатів виборів до органів публічної влади та діяльності політичних партій на регіональному рівні;
 • вивчення політичних процесів в регіонах України.

Керівник: Наталія Малиновська, кандидатка політичних наук, старша викладачка 
Е-mail: nataliia.malynovska@oa.edu.ua

Центр соціальних досліджень (ЦСД) –  науково-дослідний підрозділ факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». ЦСД проводить соціальні дослідження на забезпечення потреб стейкхолдерів у вироблені маркетингових та політичних рішень на локальному та регіональному рівнях. 

Напрями досліджень:

 • Вивчення громадської думки територіальних громад регіонів України.
 • Дослідження електоральних преференцій мешканців територіальних громад Рівненської області та сусідніх регіонів.
 • Проведення публічних заходів з метою поширення соціологічних знань серед молоді та мешканців регіону.
 • Моніторинг настроїв мешканців регіону в межах соціологічного дослідження «Барометр громадських настроїв».
 • Проведення особистих (face-to-face) інтерв’ю, експертних, телефонних та Інтернет опитувань та фокус-груп.

Керівник: Тетяна Сидорук, доктор політичних наук, професор
Е-mail: tetiana.sydoruk@oa.edu.ua

Основною метою діяльності Центру є проведення сучасних досліджень у галузі європеїстики, спрямованих на вивчення зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу, його відносин з третіми країнами та міжнародними організаціями, а також євроінтеграційної політики України, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність в освітній процес.

Напрями досліджень:

 • Європейський Союз у міжнародних відносинах; 
 • Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС; 
 • Спільна європейська політика безпеки і оборони; 
 • Дипломатія ЄС; 
 • Розширення ЄС; 
 • Європейська політика сусідства; 
 • Східне партнерство; 
 • Відносини між Україною та ЄС.

Керівник: Василь Попелюшко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Е-mail: vasyl.popeliushko@oa.edu.ua
Сайт: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/law/sci_centres

Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського – структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». Метою діяльності Центру є дослідження та популяризація багатоаспектної спадщини видатного острожанина-правника, історика права кінця XIX – початку XX ст. академіка І. О. Малиновського, зокрема його наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини.  

Напрями досліджень:

 • дослідження біографії І. Малиновського;
 • пошук рідкісних примірників творів академіка І. Малиновського;   
 • переклад робіт академіка І. Малиновського на сучасну мову, перевидання цих робіт;
 • актуалізація студентських досліджень спадщини І. Малиновського;
 • проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), присвячених пам’яті І. Малиновського, дослідження його робіт;
 • встановлення контактів та налагодження співпраці із національними й закордонними вищими навчальними та науковими установами, в яких працював академік І. Малиновський, іншими навчальними і науково-дослідними закладами, науковці яких здійснюють дослідження праць І. Малиновського. 

Керівник: Віталій Максимчук, кандидат філологічних наук, доцент
Е-mail: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» – це структурний підрозділ катедри української мови і літератури гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія», який провадить наукові дослідження в царині української індивідуально-авторської неології та неографії ХХ–ХХІ сторіч. Результати досліджень поглиблюють і розвивають освітній процес, сприяють активному залученню студентів до наукової діяльности. 

Напрями досліджень:

 • вивчення еволюції індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХХ–ХХІ ст.; 
 • аналіз лексико-семантичних особливостей авторських новотворів як специфічних репрезентантів національної мовно-поетичної картини світу; 
 • дослідження психолінгвістичних основ конструювання індивідуально-авторських інновацій та їхньої ролі в самореалізації української мовної креативної особистості; 
 • обґрунтування теоретичних засад створення різножанрових словників авторської неологічної лексики; 
 • укладання й публікація загальних і персональних словників авторських новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.; 
 • формування електронної емпіричної бази для створення загального словника лексичних новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.;
 • вивчення та лексикографічна репрезентація динамічних процесів у лексико-семантичній системі українського футбольного дискурсу.

Керівник: Сергій Гонгало, кандидат юридичних наук
Е-mail: serhij.gongalo@oa.edu.ua 

Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та почерку утворена як окремий структурний підрозділ НаУОА, на базі Навчально-наукового інституту ту права ім. І. Малиновського. Діяльність Лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами міністерств та відомств України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики Лабораторії.

Основними функціями Лабораторії є: надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам у питаннях пов’язаних з обігом документів; залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії; розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

Напрями роботи:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі судового документознавства.
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
 • Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.
 • Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

Керівниця: Марія Петрушкевич, докторка філософських наук, доцентка
Е-mail: mariia.petrushkevych@oa.edu.ua

Лабораторія гендерних досліджень – науковий підрозділ, що діє при кафедрі культурології та філософії НаУОА, діяльність якої спрямована на впровадженням гендерного підходу в освітній процес університету; підтримку науково-дослідної діяльності студентів; наукові дослідження на гендерну тематику; висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, запровадження гендерної паритетності у навчальний процес.

Напрями досліджень:

 • можливості впровадження нових наукових гендерних підходів до аналізу сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі;
 • апробація різнопланових методик роботи з конкретною проблемною темою;
 • аналітичний контроль, моніторингові обстеження реалізації рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільному розвитку;
 • проблеми гендерної ідентичності у різних соціокультурних системах в діахронії та синхронії;
 • ревізія діяльності мас-медіа та використання гендерних стереотипів в українській та світовій культурі;
 • гендерні аспекти у дослідженні традиційної культури та феноменів сучасної масової культури;
 • філософська, релігієзнавча та культурологічна проблематика у дослідженні місця і ролі жінок та чоловіків у різних соціокультурних системах.

Керівник: Василь Жуковський, доктор педагогічнх наук, професор
Е-mail: vasyl.zhukovskyi@oa.edu.ua

Лабораторія християнської етики, психології та педагогіки – це науково-дослідницький, навчально-просвітницький осередок НаУОА, діяльність якого спрямована на забезпечення духовно-морального виховання у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах нашої держави шляхом програмного, навчально-методичного та кадрового забезпечення цього процесу.

Напрями роботи:

 • теоретико-методологічні засади навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки; 
 • координація, рецензування, та впровадження навчальних програм, спецкурсів, навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, методичних рекомендацій для навчально-виховних закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, здійснення викладання дисциплін духовно-морального спрямування; 
 • наукові конференції та наукові дослідження, соціологічні дослідження для перевірки ефективності духовно-морального виховання.

Керівник: Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук за спеціальністю «Національна безпека держави», доцент кафедри політології та національної безпеки
Е-mail: Taras.Zhovtenko@oa.edu.ua

Центр було створено у 2018 році на базі кафедри політології та національної безпеки як аналітичний та науковий осередок, який спеціалізується на безпековій проблематиці.

Аналітична діяльність експертів Центру регулярно висвітлюється в публікаціях провідних українських ЗМІ.

З травня 2019 року Центр в якості партнера бере активну участь у роботі Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України.

Основними завданнями діяльності Центру є:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Керівник: Микола Близняк, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського
Е-mail: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Центр досліджень історії Волині здійснює наукові дослідження у галузі волинезнавства, спрямовані на всебічне наукове вивчення минулого регіону, опублікування його результатів та впровадження у практичну діяльність та освітній процес.

Напрямки досліджень:

 • джерела вивчення історії Волині XVI – XVII ст.;
 • соціально-економічні та культурно-освітні процеси на теренах Волинського воєводства у XVIII ст.;
 • економіка міст Волині в 1921 – 1939 рр.;
 • національно-визвольний рух на Волині у 1920-х – 1950-х рр.;
 • православна Церква на Волині у ХХ ст.;
 • політика історіописання в Україні;
 • музейний практикум.

Керівник: Іван Шишкін, кандидат історичних наук, доцент
Е-mail: ivan.shyshkin@oa.edu.ua
Сайт: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/mizhn/sci_centres

Основними завданнями діяльності Наукової лабораторії кафедри країнознавства «Дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ ст.» є: розширення інформаційно-аналітичних знань щодо інтеграційних та інкорпораційних процесів, які відбувалися в регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик, виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального процесу в Університеті, оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах, забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

Напрями досліджень:

 • Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ;
 • Зовнішня політика країн ЦСЄ;
 • Зовнішня політика України;
 • Історія ЦСЄ.

Е-mail: nauka@oa.edu.ua
Сайт: https://heritage.oa.edu.ua

Василь-Костянтин Острозький вже більше 200 років приваблює особливий науковий інтерес вчених-гуманітаріїв. Однак навіть у цих популярних темах залишається чимало важливих, проте нез’ясованих або малодосліджених питань. Ще більше їх буде, коли пригадати, що Острозьке князівство існувало значно довше, ніж тривало життя князя Василя-Костянтина. Від моменту створення князівства в XIV столітті і до остаточного розпаду у XVIII-му цими землями володіли десятки осіб, що безпосередньо належали до фамілії, а також їхні нащадки, які були пов’язані з Острозькими кровними узами й носили титул «князів на Острозі». Їхні освітні й економічні ініціативи, меценатство, політична та військова кар’єра, а також широке коло питань, пов’язаних з функціонуванням князівства і його інститутів потребує всебічного ретельного вивчення.

Створення в стінах НаУОА спеціального центру вивчення спадщини князів Острозьких має надзвичайно важливе значення, в першу чергу, для самого університету, оскільки ця ініціатива стимулюватиме дослідження традицій Острозької академії. Окрім суто наукової вартості такі дослідження матимуть і важливу практичну цінність, адже вони сприятимуть зростанню іміджу університету в Україні та закордоном, глибшому пізнанню історії нашого народу і, з рештою, патріотичному вихованню молоді.

Мета і завдання

Основна мета діяльності Центру полягає у всебічному дослідженні і популяризації історії Острозького князівства XIV-XVIII ст. Завданнями Центру є:

 • здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх результатів;
 • пошук, збір і публікація джерел з історії князівства;
 • налагодження зв’язків і співпраця з українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси перетинаються зі сферою діяльності Центру.