Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри та лабораторії

Керівник: Алла Атаманенко, доктор історичних наук, професор
Е-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua, diaspora@oa.edu.ua
Сайт: https://idud.oa.edu.ua/
Сторінка Інституту:  https://www.oa.edu.ua/ua/institutes/diaspora/

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Створений за ініціативи видатного американського вченого українського походження професора Любомира Романа Винара. У 2017 р. Інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара». 

Діяльність Інституту спрямована на вивчення різних аспектів функціонування української еміграції та закордонного українства, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Напрями досліджень:

 • історія еміграції з України; 
 • діяльність українців та їх об’єднань у країнах світу;
 • культурна, публічна, наукова, освітня дипломатія закордонних українців (діаспорна дипломатія);
 • історія української закордонної гуманітаристики, інтелектуальної спадщини закордонних українців;
 • літературознавчі, мистецтвознавчі, театро- та музикознавчі дослідження закордонного українства;
 • біографістика - дослідження життя та діяльності видатних громадських та культурних діячів і вчених українського закордоння;
 • архіви, бібліотеки, музеї закордонних українців.

Керівник: Марія Шугай, кандидат психологічних наук, професор
Е-mail: mariia.shuhai@oa.edu.ua
Сайт: https://psychology.oa.edu.ua/

НЦ Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”.   Розпочав свою діяльність у 2015 році. Створений з метою  підготовки психологів,  як практиків що вміють здійснювати допомогу у вирішенні психологічних проблем. Особлива увага приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять психосоціальну реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію.

Напрями досліджень:

 • розробка та впровадження навчальних,  навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної психології та психотерапії, навичками психологічного консультування; 
 • проведення наукових досліджень у відповідних галузях, інтервізійних груп практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій; вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, експертизи, розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. 

Наукові  дослідження  в науковому центрі виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками кафедр університету, аспірантами та докторантами, студентами.

Керівник: Волошина-Нарожна Вікторія Олександрівна, к.психол.н, ст.викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: viktoriia.voloshyna@oa.edu.ua
Тел.: +38 097 800-75-53

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (НДЛ КП) заснована у 2009 році. Основна мета та завдання НДЛ КП спрямовані на системне та ґрунтовне вивчення психологічних особливостей функціонування когнітивних процесів особистості в умовах навчальної діяльності та соціальної взаємодії, а також проведення експериментальних досліджень у руслі вирішення проблемних питань когнітивної психології та вдосконалення теоретико-методологічної бази такого виду досліджень. На базі НДЛ КП функціонує науково-дослідний гурток когнітивної психології, який був створений з метою розвитку наукового інтересу студентства до проблематики експериментальних досліджень з когнітивної психології. Керівник (координатор) гуртка: к.психол.н, ст.викладач кафедри психології та педагогіки, Ткачук Ольга Володимирівна.

Напрями досліджень

 • вивчення специфіки та динаміки когнітивних процесів людини, а саме процесів пам’яті, сприйманняя, уваги, мислення в умовах навчального процесу;
 • вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку та формування когнітивних функцій особистості (проблематика дослідження когнітивних стилів, інтелекту та ментальних презентацій);
 • вивчення метапроцесів (метамислення, метапам’яті, метапізнання) в умовах навчальної діяльності та соціальних сферах взаємодії особистості;
 • вивчення особливостей тактильного сприймання у розрізі метакогнітивних процесів особистості;
 • вивчення процесів забування (інтерференції) та проблема формування неправдивих спогадів (віковий аспект);
 • розробка, апробація та стандартизація тестів і опитувальників для діагностики когнітивної сфери особистості;
 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт та участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах.

Реалізовані науково-дослідні проєкти:

 1. Науково-дослідна робота, що фінансувалася із коштів державного бюджету «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (Номер державної реєстрації теми: 0112U000994). Керівник проєкту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2012-2013 рр.).
 2. Науково-дослідна робота, що фінансувалася із коштів державного бюджету «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» (№ державної реєстрації НДР: 0114U000574). Керівник проєкту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2014-2016 рр.).
 3. Науково-дослідна робота, що фінансувалася із коштів державного бюджету «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації» (№ державної реєстрації НДР: 0117U000683). Керівник проєкту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2017-2019 рр.).

Керівник: Юрій Лях, доктор біологічних наук, професор
Е-mail: yurii.liakh@oa.edu.ua

Науково-дослідний центр «Інноваційних та неінвазивних технологій в охороні здоров’я» є науковим, діагностичним, профілактичним і навчальним підрозділом Національного університету «Острозька академія».

Метою створення Центру  є:

 • Забезпечення навчального,  реабілітаційно-діагностичного  процесу,  підготовки,  перепідготовки і підвищення  кваліфікації   науково-педагогічних   кадрів   та   проведення   і впровадження  у  практику  охорони  здоров'я  результатів наукових досліджень. Проведення науково-дослідної роботи,  апробація та впровадження нових інноваційних та неінвазивних технологій в охороні здоров’я; 
 • підготовка здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб для роботи у профілактичному, реабілітаційному, рекреативному, охоронно-захисному та соціально-побутовому напрямах;
 • Діяльність Центру передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами міністерств та відомств України, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями. 

Основними функціями Центру є:

 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам. 
 • Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти НаУОА до виконання науково-дослідних робіт.  
 • Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності Центру. 
 • Розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Основними завданнями і напрямками діяльності Центру є:

 • Організація і надання діагностичної, профілактичної, реабілітаційної допомоги здобувачам вищої освіти, співробітникам НУОА і  населенню;
 • Розробка, апробація і впровадження інноваційних та неінвазивних діагностичних технологій, клінічних рекомендацій, стандартів (клінічних протоколів), надання діагностичної,  реабілітаційної допомоги населенню та забезпечення умов для оволодіння здобувачами вищої освіти та викладачами практичними навичками; 
 • Підвищення якості освіти і виховання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та медичних працівників за стандартами освіти в галузі охорони здоров’я, забезпечення їх практичної підготовки;
 • Запровадження гнучких освітніх програм, дистанційного навчання, максимальне використання в лікувально-діагностичному, навчальному процесах телемедицини і сучасних інформаційних технологій;
 • Забезпечення умов для клінічної підготовки здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та медичних працівників у межах відповідних освітніх програм; удосконалення і реалізація програм навчання у магістратурі; участь у розробці і реалізації програм підвищення кваліфікації медичних працівників;
 • Участь у підготовці науково-педагогічних працівників в аспірантурі  та підвищення їх кваліфікації;
 • Здійснення наукової та науково-технічної діяльності з орієнтацією на пріоритетні напрями наукових досліджень шляхом спрямування фундаментальних і прикладних наукових досліджень на створення і впровадження конкурентоспроможних діагностичних та реабілітаційних технологій, розвиток міждисциплінарних наукових напрямів;
 • Проведення аналітичної і дослідницької роботи для удосконалення освітнього процесу підготовки працівників у галузі охорони здоров’я відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової медичної науки, органічного поєднання освіти, науки та медичної практики;
 • Організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення та формування здорового способу життя;
 • Проведення статистичного обліку та звітності із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи. 
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик. 
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах. 
 • Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших закладів вищої освіти. 
 • Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

Керівник: Гущук Ігор Віталійович, лікар-гігієніст, з практичним стажем роботи понад 25 років; доктор медичних наук, доцент; експерт за напрямками громадське здоров’я, профілактична медицина, гігієна та професійна патологія, медична екологія, охорона довкілля; заступник Голови правління ГО «Українська асоціація громадського здоров'я», член Української Медичної Експертної Спільноти; має дві вищі кваліфікаційні лікарські категорії зі спеціальностей: комунальна гігієна (з 2000р.) та організації і управління охороною здоров`я (з 2006р.).
Е-mail: ihor.hushchuk@oa.edu.ua
моб. тел.: +380 50 771 02 99

Коротка історія створення

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (далі − Центр) є науково-дослідним підрозділом, що створений в складі Національного університету “Острозька академія” (далі-Університет) для сприяння розбудови вітчизняної системи охорони громадського здоров’я України, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.

Центр створений за інціативою Гущука І.В. в рамках виконання НДР 2013-2015 рр. «Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді». Розпочав свою діяльність у жовтні 2013 року як НДЦ «Екології людини» Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт і розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань: щодо вивчення та оцінки ризиків впливу факторів середовища життєдіяльності людини, а також фобій соціально-психологічного та психолого-екологічного характеру, які впливають або можуть негативно впливати на життя та здоров’я людей.

З березня 2016 року, у зв’язку з призначенням Гущука І.В. радником Голови Держсанепідслужби України з питань громадського здоров'я, перейменований у НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров’я».

Основною метою є сприяння розбудові системи охорони громадського здоров’я України через запровадження, на загальнонаціональному рівні принципу «Охорона здоров’я - в усіх політиках держави», зміцнення пріоритетності профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, розробка та впровадження державної системи моніторингу за детермінантами здоров’я, паспортизація населених пунктів для визначення та оцінки впливу негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення соціально-демографічних та медико-екологічні ризиків і фобій серед населенн на індивідуальному та популяційному рівні.

Основні завдання, плани та напрями:

 1. Розвиток міжнародного, міжгалузевого та міжсекторального партнерства у сфері охорони громадського здоров’я.
 2. Розробка, затвердження та впровадження методології з оцінки ризиків для життя і здоров’я людини.
 3. Організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню факторів середовища життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, соціальних), які можуть негативно впливати на життя та здоров’я людини відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Університету, в т.ч. згідно з договорами Університету з іншими вітчизняними та зарубіжними установами.
 4. Вивчення та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та національному рівні.
 5. Аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні.
 6. Вивчення соціально-економічних умов проживання людей в сільській місцевості на основі вибіркового анкетного опитування.
 7. Дослідження рівнів негативного впливу факторів середовища життєдіяльності людини на захворюваність та виникнення фобій серед людей в т.ч. молодого віку (молоді та/або підлітків).
 8. Дослідження особливостей переживання українськими громадянами (учасники військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені та інші особи), соціально-екологічної кризи, що виникла внаслідок військового конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією відповідної комплексної моделі психосоціальної реабілітації та просвіти.
 9. Вивчення особливостей екологічного мислення та психологічних механізмів його формування у громадян.
 10. Участь в обґрунтуванні, розробці та впровадженні ефективних методів щодо формування екологічного мислення на індивідуальному та популяційному рівні.
 11. Розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та смертності серед населення.
 12. Обґрунтування економічної ефективності профілактичних заходів у сфері охорони громадського здоров’я.
 13. Участь в розробці нормативно-методичного забезпечення процедури по відшкодуванню нанесених збитків здоров’ю та життю людини на індивідуальному та популяційному рівні.
 14. Участь в розробці та обговоренні проектів законодавчих актів та інших нормативних документів в сфері охорони громадського здоров’я та охорони довкілля.
 15. Популяризація і сприяння розповсюдженню знань щодо здорового способу життя.
 16. Вивчення потреби у спеціалістах в регіонах та сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я.
 17. Сприяння в організації цільової перепідготовки та стажування спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я;
 18. Участь в розробці та вдосконаленні навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я;
 19. Сприяння публікації наукових здобутків викладачів та студентів Університету в спеціальних виданнях, які пропагують досягнення української та зарубіжної науки і практики у сфері охорони громадського здоров’я та охорони довкілля на засадах збалансованого розвитку.
 20. Організація та проведення науково – практичних конференцій та семінарів; проведення тематичних виставок та інших громадських заходів.
 21. Підготовка підручників, книг, монографій, фільмів, телепередач, довідників, плакатів та інших посібників у сфері охорони громадського здоров’я.
 22. Підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих та формування нових наукових шкіл Університету.
 23. Вступ до Асоціації шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), формування мережі шкіл громадського здоров’я.
 24. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.
 25. Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення Центру.

Керівник: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки.
Е-mail: halyna.handzilevska@oa.edu.ua

Заступник: Кондратюк Вікторія Владиславівна, практичний психолог НауОА, аспірантка кафедри психології та педагогіки
Е-mail: viktoriia.v.kondratiuk@oa.edu.ua

НЦ «Саногенна педагогіка та психологія» є структурним підрозділом навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія». Розпочав свою діяльність 29 листопада 2019 році. Створений з метою напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері саногенної (оздоровчої), транскультурної, корекційної педагогіки, психології та психолого-педагогічної терапії.

Напрями досліджень:

 • конструктивні життєві стратегії та стилі поведінки особистості в стресових та кризових ситуаціях та в умовах інфодемії;
 • психологічні потреби та дидактичні запити освітян та осіб третього віку;
 • розвиток саногенного мислення та рефлексії, емоційного інтелекту та саморегуляції дітей, підлітків та дорослих;
 • стимулювання акмерозвитку особистості;
 • інноваційні технології у сферах само-менеджменту, управління персоналом, клієнтінгу та коучінгу; педагогічні техніки по відновленню позитивного ставлення дітей до навчання, методів емоційного навчання та виховання, комплексного розвитку здібностей (когнітивної (здатністю до пізнання) і емоційної (здатністю до любові) дітей, підлітків та дорослих;
 • специфіка інклюзивної освіти та білінгвального навчання;
 • методи психотерапії у сфері освіти;
 • психологічна, медіа- та кібер- безпека журналістів, психологів, вчителів та учнів.

Науковий Центр підтримує дослідження наукових тем:

 • «Педагогічні умови формування психологічного імунітету до кібербулінгу у дітей молодшого шкільного віку» (аспірант кафедри психології та педагогіки О. Ратінська);
 • «Особливості саморегуляції молодших школярів в умовах Нової української школи» (аспірант та викладач кафедри психології та педагогіки Є. Тимощук);
 • «Особливості формування психологічної безпеки вчителів початкової школи в умовах інфодемії» (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки, практичний психолог НауОА В.Кондратюк) та ін. 
 • Психоемоційний вплив засобів Орф-педагогіки на розвиток емоційного інтелекту студентів (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки Т. Черноус)

Розроблено та впроваджується тренінгові програми: «Перезавантаження плюс» («Професійне вигорання: ресурси відновлення»), «Резилієнс в освіті: виклики та перспективи», онлайн-курс «Як досягнути успіху: прикладна акмеологія для освітян», «Психологічні ресурси ефективної самопрезентації» (керівник – д. психол. наук, професор кафедри психології та педагогіки Гандзілевська Г. Б.), «Школа для батьків та вихователів», «Емоційна аптечка першої допомоги» − навчальна програма для майбутніх педагогів та психологів, (тренерка –Вікторія Кондратюк, фахівець у галузі дитячої та родинної психології).

Науковий Центр співпрацює з Школою освітніх інновацій університету, реалізовує дослідницькі проєкти «Медіапсихологічна едукація дітей, батьків та вчителі початкової школи: орф-підхід» та «Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries», та творчі проєкти (орф-оркестр).

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/sanogennaOA

Керівник: Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, професор кафедри національної безпеки та політології.
Е-mail: cpr@oa.edu.ua
Сайт: https://cpr.oa.edu.ua/

Центр політичних досліджень (CPR) був створений у жовтні 2010 р. як громадська ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного Університету «Острозька академія». Місія Центру полягає у посиленні статусу політичних досліджень в Україні, налагодженні професійного діалогу з вітчизняними і закордонними партнерами. У фокусі уваги Центру мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій, що тривають в Україні від здобуття незалежності.

Напрями діяльності

 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, презентація їх результатів у формі конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • надання наукових, експертних та інших послуг структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам;
 • громадянська освіта - проведення публічних заходів експертами Центру в НаУОА, Україні та за кордоном;
 • популяризація наукових та аналітичних матеріалів експертів Центру у вітчизняних та міжнародних медіа;
 • залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання теоретичних та прикладних досліджень;
 • участь експертів Центру у міжнародних проектах, мережах і асоціаціях з метою підвищення професійної кваліфікації.

Керівник: Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки та політології
Е-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
Тел.: +38 097 887-04-87
Офісні години: Чт. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00
Сайт: https://polis.oa.edu.ua/

Коротка історія створення:

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію і громадську організацію «Школа політичної аналітики «Поліс». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2013 року ШПА «Поліс» приєднується до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів». За фінансової підтримки Європейського Союзу, «Школа політичної аналітики «Поліс», бере участь у проекті «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України».

З 2019 року «Школа політичної аналітики “Поліс”» – це аналітичний центр Національного університету «Острозька академія», діяльність якого спрямована на те, щоб інтегрувати науковий та експертний потенціал університету з метою продукування якісних досліджень. Аналітичний центр проводить дослідження, результати яких сприяють впровадженню рішень на основі доказів (evidence-based decision-making) та даних (data-based decision-making) в процесі вироблення та реалізації публічної політики.

Наша візія – суттєво покращений рівень вироблення рішень через підвищення ролі аналітичного центру в процесі вироблення та реалізації публічної політики.

Напрями досліджень:

 • громадський моніторинг стратегії регіонального розвитку Рівненської області;
 • доброчесність та інклюзивність демократичних процесів в Україні;
 • реформа державного управління в контексті впровадження політики відкритих даних;
 • ґендерна рівність та аналіз політик через інструмент ґендерно-орієнтованого бюджетування;
 • моніторинг проєвропейських реформ у сферах демократизації, прав людини, належного врядування та верховенства права;
 • дослідження результатів виборів до органів публічної влади та діяльності політичних партій на регіональному рівні;
 • вивчення політичних процесів в регіонах України;
 • вивчення громадської думки та електоральних преференцій.

Участь у проектах

Центр соціальних досліджень (ЦСД) –  науково-дослідний підрозділ навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки Національного університету «Острозька академія». Першопочатково створений як Інститут соціальних досліджень, відповідно до Наказу ректора НаУОА від 1 червня 1997 року. Наказом ректора від 27 квітня 2018 року перейменовано на Центр соціальних досліджень. ЦСД проводить соціальні дослідження на забезпечення потреб стейкхолдерів у вироблені маркетингових та політичних рішень на локальному та регіональному рівнях.

Напрями досліджень:

 • Вивчення громадської думки територіальних громад регіонів України.
 • Дослідження електоральних преференцій мешканців територіальних громад Рівненської області та сусідніх регіонів.
 • Проведення публічних заходів з метою поширення соціологічних знань серед молоді та мешканців регіону.
 • Моніторинг настроїв мешканців регіону в межах соціологічного дослідження «Барометр громадських настроїв».
 • Проведення особистих (face-to-face) інтерв’ю, експертних, телефонних та Інтернет опитувань та фокус-груп.

Під час реалізації дослідницьких проектів ЦСД використовує низку методів отримання якісної та кількісної соціологічної інформації, зокрема: вибіркові соціологічні опитування (анкетування та інтерв’ю); фокусовані групові опитування; опитування експертів; контент-аналіз друкованої преси та онлайн-видань; невключене спостереження.   

Центр готує аналітичні доповіді, статті, соціологічні дослідження, коментарі з актуальних проблем політик та моніторингу громадської думки. Результати досліджень розміщуються в медіа регіону.

Участь у проектах

 • 2019, червень-липень – разом із ГО «Школа політичної аналітики «Поліс» проведено соціологічне дослідження «Політичні орієнтації виборців 153, 154 та 190 виборчого округу на передодні парламентських виборів 2019 року» в межах наукового дослідження «Соціологічний барометр населення України»; 
 • 2018, грудень – 2019, січень – опитування «Соціальний профіль трудового мігранта з України». Дослідження було ініційоване компанією Foreign Personnel Service й Польсько-українською господарчою палатою в рамках соціальної кампанії «Партнерство та працевлаштування»; 
 • 2016, квітень – опитування щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг Миляцької об’єднаної територіальної громади Дубровицького району Рівненської області; 
 • 2016, березень-квітень – дослідження щодо оцінки мешканцями Хмельницької області соціально-економічного становища регіону; 
 • 2015, жовтень – дослідження електоральних вподобань мешканців м. Нетішин (Хмельницька область) під час місцевих виборів в Україні 2015 року; 
 • 2015, вересень-жовтень – досліджень електоральних вподобань мешканців м. Острог та Острозького району напередодні місцевих виборів; 
 • 2014, жовтень – дослідження електоральних вподобань мешканців 153 виборчого округу під час позачергових виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року; 
 • 2014, травень – дослідження електоральних вподобань мешканців м. Нетішин (Хмельницька область) під час виборчої кампанії до Верховної Ради України 2014 року; 
 • 2012, жовтень – проведено опитування електоральних вподобань мешканців Рівненської області напередодні парламентських виборів; 
 • 2012, липень – проведено опитування щодо використання мешканцями м. Рівне енергозберігаючих ламп; 
 • 2012, травень – проведено опитування електоральних вподобань мешканців м. Тернопіль; 
 • 2011, травень-червень – проведено ІІ етап опитування щодо моніторингу громадської думки мешканців 30-км зони спостереження ХАЕС щодо будівництва нових енергоблоків;
 • 2010, жовтень – проведено опитування щодо електоральних вподобань мешканців м. Острог напередодні виборів до органів місцевого самоврядування; 
 • 2009, лютий – проведено І етап опитування щодо ставлення мешканців Рівненської та Хмельницької області до побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС; 
 • 2008, жовтень – проведено опитування електоральних вподобань мешканців м. Рівне напередодні виборів міського голови. 

ЦСД входить до Консорціуму українських інститутів соціальних досліджень.

Керівник: Тетяна Сидорук, доктор політичних наук, професор
Е-mail: tetiana.sydoruk@oa.edu.ua

Основною метою діяльності Центру є проведення сучасних досліджень у галузі європеїстики, спрямованих на вивчення зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу, його відносин з третіми країнами та міжнародними організаціями, а також євроінтеграційної політики України, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність в освітній процес.

Напрями досліджень:

 • Європейський Союз у міжнародних відносинах; 
 • Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС; 
 • Спільна європейська політика безпеки і оборони; 
 • Дипломатія ЄС; 
 • Розширення ЄС; 
 • Європейська політика сусідства; 
 • Східне партнерство; 
 • Відносини між Україною та ЄС.

Керівник: Марія Матвійчук, доктор філософії у галузі права, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін імені Василя Попелюшка
Е-mail: mariia.matviichuk@oa.edu.ua
Сайт: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/law/sci_centres

Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського – структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». Метою діяльності Центру є дослідження та популяризація багатоаспектної спадщини видатного острожанина-правника, історика права кінця XIX – початку XX ст. академіка І. О. Малиновського, зокрема його наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини.

Напрями досліджень:

 • дослідження біографії І. Малиновського;
 • пошук рідкісних примірників творів академіка І. Малиновського;
 • переклад робіт академіка І. Малиновського на сучасну мову, перевидання цих робіт;
 • актуалізація студентських досліджень спадщини І. Малиновського;
 • проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), присвячених пам’яті І. Малиновського, дослідження його робіт;
 • встановлення контактів та налагодження співпраці із національними й закордонними вищими навчальними та науковими установами, в яких працював академік І. Малиновський, іншими навчальними і науково-дослідними закладами, науковці яких здійснюють дослідження праць І. Малиновського;
 • здійснення дисертаційних досліджень наукової спадщини І. Малиновського.

Керівник: Віталій Максимчук, кандидат філологічних наук, доцент
Е-mail: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» – це структурний підрозділ катедри української мови і літератури Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія», який провадить наукові дослідження в царині української індивідуально-авторської неології та неографії ХХ–ХХІ сторіч. Результати досліджень поглиблюють і розвивають освітній процес, сприяють активному залученню студентства до наукової діяльности.

Напрями досліджень:

 • вивчення еволюції індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХХ–ХХІ ст.;
 • аналіз лексико-семантичних особливостей авторських новотворів як специфічних репрезентантів національної мовно-поетичної картини світу;
 • дослідження психолінгвістичних основ конструювання індивідуально-авторських інновацій та їхньої ролі в самореалізації української мовної креативної особистості;
 • обґрунтування теоретичних засад створення різножанрових словників авторської неологічної лексики;
 • укладання й публікація загальних і персональних словників авторських новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.;
 • формування електронної емпіричної бази для створення загального словника лексичних новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.;
 • вивчення та лексикографічна репрезентація динамічних процесів у лексико-семантичній системі українського футбольного дискурсу.

Керівник: Сергій Гонгало, кандидат юридичних наук
Е-mail: serhij.gongalo@oa.edu.ua 

Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та почерку утворена як окремий структурний підрозділ НаУОА, на базі Навчально-наукового інституту ту права ім. І. Малиновського. Діяльність Лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами міністерств та відомств України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики Лабораторії.

Основними функціями Лабораторії є: надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам у питаннях пов’язаних з обігом документів; залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії; розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

Напрями роботи:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі судового документознавства.
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
 • Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.
 • Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

Керівниця: Марія Петрушкевич, докторка філософських наук, доцентка
Е-mail: mariia.petrushkevych@oa.edu.ua

Лабораторія гендерних досліджень – науковий підрозділ, що діє при кафедрі філософії та культурного менеджменту НаУОА, діяльність якої спрямована на впровадженням гендерного підходу в освітній процес університету; підтримку науково-дослідної діяльності студентів; наукові дослідження на гендерну тематику; висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, запровадження гендерної паритетності у навчальний процес; редагування та видання наукової літератури.

Напрями досліджень:

 • можливості впровадження нових наукових гендерних підходів до аналізу сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі;
 • апробація різнопланових методик роботи з конкретною проблемною темою;
 • аналітичний контроль, моніторингові обстеження реалізації рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільному розвитку;
 • проблеми гендерної ідентичності у різних соціокультурних системах в діахронії та синхронії;
 • ревізія діяльності мас-медіа та використання гендерних стереотипів в українській та світовій культурі;
 • гендерні аспекти у дослідженні традиційної культури та феноменів сучасної масової культури;
 • філософська, релігієзнавча та культурологічна проблематика у дослідженні місця і ролі жінок та чоловіків у різних соціокультурних системах.

Керівник: Василь Жуковський, доктор педагогічнх наук, професор
Е-mail: vasyl.zhukovskyi@oa.edu.ua

Лабораторія християнської етики, психології та педагогіки – це науково-дослідницький, навчально-просвітницький осередок НаУОА, діяльність якого спрямована на забезпечення духовно-морального виховання на християнських цінностях у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах нашої держави шляхом програмного, навчально-методичного та кадрового забезпечення цього процесу.

Напрями роботи:

 • теоретико-методологічні засади навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки;
 • розробка, координація, рецензування, та впровадження навчальних програм, спецкурсів, навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, методичних рекомендацій для навчально-виховних закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, здійснення викладання дисциплін духовно-морального спрямування;
 • наукові конференції та наукові дослідження для перевірки ефективності духовно-морального виховання;
 • спільно з іншими вченими розробка і презентація національної ідеї на християнських цінностях;
 • проведення Всеукраїнських заходів духовно-морального спрямування: Різдвяні піснеспіви, Юні знавці Біблії, Учитель року з предметів духовно-морального спрямування.

Керівник: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин.
Е-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua

Лабораторію було створено у 2021 році на базі кафедри національної безпеки та політології як аналітичний та науковий осередок, який спеціалізується на проблематиці аналізу, досліджень та протидії гібридним загрозам в рамках міжнародного проекту «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.

Аналітична діяльність експертів Лабораторії регулярно висвітлюється в публікаціях провідних українських ЗМІ.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Положення про Лабораторію досліджень гібридних загроз національній безпеці

Керівник: Микола Близняк, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського
Е-mail: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Центр досліджень історії Волині здійснює наукові дослідження у галузі волинезнавства, спрямовані на всебічне наукове вивчення минулого регіону, опублікування його результатів та впровадження у практичну діяльність та освітній процес.

Напрямки досліджень:

 • джерела вивчення історії Волині XVI – XVII ст.;
 • соціально-економічні та культурно-освітні процеси на теренах Волинського воєводства у XVIII ст.;
 • економіка міст Волині в 1921 – 1939 рр.;
 • національно-визвольний рух на Волині у 1920-х – 1950-х рр.;
 • православна Церква на Волині у ХХ ст.;
 • політика історіописання в Україні;
 • музейний практикум.

Керівник: Іван Шишкін, кандидат історичних наук, доцент
Е-mail: ivan.shyshkin@oa.edu.ua
Сайт: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/mizhn/sci_centres

Основними завданнями діяльності Наукової лабораторії кафедри регіональних студій «Дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ ст.» є: розширення інформаційно-аналітичних знань щодо інтеграційних та інкорпораційних процесів, які відбувалися в регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик, виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального процесу в Університеті, оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах, забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

Напрями досліджень:

 • Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ;
 • Зовнішня політика країн ЦСЄ;
 • Зовнішня політика України;
 • Історія ЦСЄ.

Е-mail: nauka@oa.edu.ua
Сайт: https://heritage.oa.edu.ua

Василь-Костянтин Острозький вже більше 200 років приваблює особливий науковий інтерес вчених-гуманітаріїв. Однак навіть у цих популярних темах залишається чимало важливих, проте нез’ясованих або малодосліджених питань. Ще більше їх буде, коли пригадати, що Острозьке князівство існувало значно довше, ніж тривало життя князя Василя-Костянтина. Від моменту створення князівства в XIV столітті і до остаточного розпаду у XVIII-му цими землями володіли десятки осіб, що безпосередньо належали до фамілії, а також їхні нащадки, які були пов’язані з Острозькими кровними узами й носили титул «князів на Острозі». Їхні освітні й економічні ініціативи, меценатство, політична та військова кар’єра, а також широке коло питань, пов’язаних з функціонуванням князівства і його інститутів потребує всебічного ретельного вивчення.

Створення в стінах НаУОА спеціального центру вивчення спадщини князів Острозьких має надзвичайно важливе значення, в першу чергу, для самого університету, оскільки ця ініціатива стимулюватиме дослідження традицій Острозької академії. Окрім суто наукової вартості такі дослідження матимуть і важливу практичну цінність, адже вони сприятимуть зростанню іміджу університету в Україні та закордоном, глибшому пізнанню історії нашого народу і, з рештою, патріотичному вихованню молоді.

Мета і завдання

Основна мета діяльності Центру полягає у всебічному дослідженні і популяризації історії Острозького князівства XIV-XVIII ст. Завданнями Центру є:

 • здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх результатів;
 • пошук, збір і публікація джерел з історії князівства;
 • налагодження зв’язків і співпраця з українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси перетинаються зі сферою діяльності Центру.

Керівник: Ковальчук Інна В’ячеславівна, декан факультету романо-германських мов, кандидат психологічних наук, доцент
Е-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Сайт: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/filologist/sci_centres

Загальною метою діяльності науково-практичної лабораторії «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» є проведення наукових досліджень у межах теми лабораторії, а також досліджень, пов’язаних з удосконаленням системи освіти та підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців з іноземних мов.

Напрями досліджень:

 • пошук, вивчення та апробація новітніх наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції;
 • організація науково-дослідної роботи з питань формування іншомовної мовленнєвої компетенції, впровадження наукових досліджень у навчальний процес;
 • забезпечення умов та методичних матеріалів для проведення тематичних лекцій, практичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, кваліфікаційних робіт;
 • забезпечення умов для набуття студентами вмінь та навичок науково-дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці;
 • налагодження співпраці з науковими закладами відповідної спрямованості як в Україні, так в і інших країнах;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у наукових виданнях, які індексуються наукометричними базами даних.
 • розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;
 • проведення науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»;
 • організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов;
 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;
 • розробка концепції стандартизованого контролю за якістю знань студентів.

Керівник: Охріменко Ганна Валеріївна, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри інформаційно-документних комунікацій.

Заступник керівника: Федорук Олеся Михайлівна, доктор філософії (PhD з педагогічних наук), старша викладачка кафедри інформаційно-документних комунікацій. 

Е-mail: anna.okhrimenko@oa.eau.ua

Науково-практична лабораторія “Студія стратегічних комунікацій” (ССК) була створена у 2010 р. на базі факультету політико-інформаційного менеджменту Національного Університету “Острозька академія”, завдяки ініціативі кандидатки філософських наук, доцентки, завідувачки кафедри документознавства та інформаційної діяльності Лариси Володимирівни Квасюк. 

Місія ССК — це планомірне, комплексне формування наукового ком’юніті, з метою дослідження теоретичних та прикладних аспектів соціальних комунікацій та соціокультурних систем.

Основні завдання ССК:

 1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Національного університету “Острозька академія” та планів кафедри інформаційно-документних комунікацій.
 2. Організація впровадження результатів досліджень і розробок лабораторії у навчальний процес.
 3. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів освітніх програм за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
 4. Організація і проведення науково-освітніх виставок, семінарів, нарад, конференцій, що забезпечує пропагування досягнень кафедри інформаційно-документних комунікацій.

Основні напрями та форми діяльності ССК:

 1. Проведення тренінгів та майстер-класів для формування навичок практичної роботи майбутніх фахівців інформаційно-аналітичного профілю.
 2. Розгляд та аналіз прикладів реалізації успішних інформаційних кампаній (кейсова методика) у сфері культури.
 3. Розробка та реалізація соціокультурних науково-практичних проектів, проведення соціальних досліджень.
 4. Консультативна допомога у підготовці до написання наукових досліджень та аналітичних матеріалів для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти до наукових видань.
 5. Інформування та координація роботи із залучення учасників лабораторії до участі в міжнародних, всеукраїнських наукових конкурсів, конференцій, круглих столів, воркшопів тощо.