Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові дослідження

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра української мови і літератури «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі», (номер державної реєстрації: 0123U102640)
06.2023–06.2028
25 тис. грн.
д. пед. н., проф.

Хом'як Іван Миколайович

Цілісно проаналізувати лексико-стилістичні особливості сучасного українського слова, дослідити семантичне наповнення лексики з погляду неології і когнітивної лінгвістики, з'ясувати основні причини мовних і мовленнєвих відхилень й окреслити шляхи їх вирішення, вивчити роль слова в процесі формування комунікативної компетентності
Кафедра української мови і літератури «Проблематика ідентичности, пам'яті й етосу в українській літературі» (номер державної реєстрації: 0123U104643)
12.2023 – 12.2028
25 тис. грн.
д. філол. н., проф.

Кочерга Світлана Олексіївна
д. філол. н., доц.

Пухонська Оксана Ярославівна

Комплексно дослідити процеси ідентичнісних самопошуків в українській літературі різних періодів, проаналізувати особливості літературної рецепції проблем національної пам'яті та культури, з'ясувати значення традиційних, нових та інтердисциплінарних підходів до літературознавчої інтерпретації зазначених проблем у художніх текстах.
Кафедра філософії та культурного менеджменту «Соціокультурні виклики в умовах сучасності» (номер державної реєстрації: 0121U109151)
03.03.2021-12.03.2025 рр.
25 тис. грн
д. філос. н., доц.

Петрушкевич Марія Стефанівна

Осмислення та аналіз соціокультурних викликів в українській та світовій культурі, філософії, релігії, їх зміни в умовах
сучасності.
Кафедра психології та педагогіки «Розвиток суб'єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору» (номер державної реєстрації: 0121U112964) 
09.2021-12.2026; 
50 тис. грн.
д. психол. н., доц. 

Матласевич Оксана Володимирівна

окреслити шляхи їх вирішення, вивчити роль слова в процесі формування комунікативної компетентності.
Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання «Соціально-гігієнічний моніторинг та оцінка ризиків в контексті розбудови системи громадського здоров’я України» (номер державної реєстрації: 0117U007510)
2018-2022 рр.

25 тис. грн.

д. мед. н., доц.

Гущук Ігор Віталійович

Розробка методологічних підходів та наукових обгрунтувань з питань розбудови вітчизняної системи охорони громадського здоров`я на засадах загальнонаціонального принципу "охорона здоров`я в усіх політиках держави", організація та впровадження державної системи соціально-гігієнічного моніторингу за детермінантами здоров`я, оцінки медико-екологічних ризиків (індивідуальних та популяційних) на різних рівнях управління.

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби»

(номер державної реєстрації: 0121U108030)
02.2021- 12.2025
25 тис. грн. 
к. і. н., доц. Близняк Микола Богданович Проаналізувати актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби: український національно-
визвольний рух в ХХ ст., урбанізаційні процеси на Волині, етноконфесійні трансформації в Україні, український
історіографічний мікроренесанс, українська зарубіжна історіографія.
Кафедра міжнародних відносин «Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку» (номер державної реєстрації: 0121U109142)
03.2021-12.2025,

25 тис. грн
д. політ. н., проф. 

Сидорук Тетяна Віталіївна
Метою роботи є аналіз міжнародного співробітництва та інтеграційних процесів у світі в умовах трансформації системи міжнародних відносин і формування нового світового порядку.
Кафедра регіональних студій «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі у ХVІ – ХХІ ст.» (номер державної реєстрації: 0116U005531) 
10.2016-10.2021 рр. 
25 тис. грн.
к. і. н., доц.

Рудько Сергій Олексійович
Ключовими проблемами в межах наукової теми над якими працюють викладачі та студенти є: Україна в системі регіональних міжнародних відносин, міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ, співпраця між країнами регіону, політичні та соціально-економічні процеси в регіоні ЦСЄ та ПСЄ.
Кафедра національної безпеки та політології «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз» (номер державної реєстрації: 0119U103085). 
10.2019 - 12.2024
25 тис. грн. 
д. політ. н., проф.

Мацієвський Юрій Володимирович
Виробити новий погляд на процеси політичних змін в Україні шляхом проведення теоретичних і прикладних досліджень,
участі у міжнародних проектах і поширення результатів власних досліджень у вітчизняному і міжнародному
академічному середовищі.
Кафедра інформаційно-документних комунікацій «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» 

(номер державної реєстрації: РК 0109U001581)
2019-2024 рр.
5 тис. грн.
канд. мист. н, доц. Бондарчук Ярослава Віталіївна Проаналізувати теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра теорії та історії держави і права «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (номер державної реєстрації: 0119U001221)
03.2019 - 03.2023 рр.
25 тис. грн
д. ю. н., доц. Іщук Сергій Іванович Виявлення проблем конституціоналізму в європейській та вітчизняній політико-правовій думці
Кафедра державно-правових дисциплін «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890)
03.2019 - 03.2023
25 тис. грн
д. ю. н., проф. Дробуш Ірина Вікторівна  Дослідження актуальних проблем реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина в Україні, удосконалення механізму їх захисту; реформування органів публічної влади в контексті євроінтеграційного процесу
Кафедра цивільно-правових дисциплін «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації: 012U112615)
09.2021 - 12.2025

 
25 тис грн.

к. ю. н., доц. Блащук Тетяна Володимирівна Дослідження проблеми здійснення та захисту прав сторін у зобов’язальних правовідносинах
Кафедра кримінально-правових дисциплін «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи в судочинстві: зарубіжний досвід»
(номер державної реєстрації: 0119 U 001223) 

03.2019-03.2023 рр.

50 тис. грн

д. ю. н., проф. Попелюшко Василь Олександрович Вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов'язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи в судочинстві, забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього; зарубіжний досвід
Кафедра кримінально-правових дисциплін «Суд, прокуратура, адвокатура в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер державної реєстрації: 0119 U 001224) 
03.2019-03.2023 рр.

50 тис. грн

д. ю. н., проф. Попелюшко Василь Олександрович Вирішення теоретичних та практичних аспектів щодо місця та ролі судових органів, прокуратури та адвокатури в правовій системі України щодо захисту прав та реалізації законних інтересів особи
Кафедра кримінально-правових дисциплін «Актуальні проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука»

(номер державної реєстрації: 0119 U 001225) 
03.2019-03.2023;

50 тис. грн

д. ю. н., проф. Попелюшко Василь Олександрович Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального та кримінально-виконавчого права в контексті дослідження генези і сучасного стану кримінального та кримінально-виконавчого права як галузей права та науки, вдосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства на основі проведених розробок

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», (номер державної реєстрації: 0120U103937), 
10.2020 - 10.2025 
25 тис. грн.
к. пед. н., доц. 

Костюк Оксана Юріївна
Аналіз та впровадження сучасних технологій викладання англійської мови та літератури, а також інтерпретації текстів світової літератури
Кафедра індоєвропейських мов «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації»
(номер державної реєстрації: 0120U105118)
2021-2025 р.р., 
25 тис.грн.
к. психол. н., доцент Ковальчук Інна В’ячеславівна Аналіз та систематизація прикладних лінгвістичних досліджень в умовах міжкультурної комунікації та їх впровадження у навчальний процес
Кафедра англійської філології «Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз» (номер державної реєстрації: 0120U105117)
2021-2025 рр.
25 тис. грн.
д. політ. н., проф. Худолій Анатолій Олексійович Аналіз семантичних особливостей лексичних і фразеологічних одиниць в
англомовному дискурсі
Кафедра міжнародної мовної комунікації «Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО» (Specialized English for Non-Linguist Students in Higher Educational Institutions) 

(номер державної реєстрації: 0120U105113)
01.2021 - 12.2025 рр. 
25 тис. грн.
к. психол. н., доц. Белявська Олена Олександрівна Вивчити та проаналізувати особливості та нові підходи у теорії й практиці викладання англійської мови професійного
спрямування студентам немовних спеціальностей, вивчити питання оцінки потреб студентів та розробки відповідних
курсів, проаналізувати особливості засвоєння й вживання спеціалізованої лексики, застосування адаптованих і
автентичних ресурсів та спеціалізованих форм і методів викладання професійної англійської мови майбутнім фахівцям
немовних спеціальностей та формування у них іншомовної мовленнєвої компетенції.

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра фінансів, обліку і аудиту «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України у сучасних умовах», (номер державної реєстрації: 0121U112619)
2021-2025 рр.
50 тис. грн.
д. екон. н., проф. Мамонтова Наталія Анатоліївна Основна проблематика досліджень за цією темою орієнтована на вивчення тенденції розвитку та функціонування фінансової системи України в період поглиблення світової фінансової кризи
Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та організаціями», (номер державної реєстрації: 0120U105285)
2021-2025 рр. 
5 тис. грн.
д. екон. н., доц. Козак Людмила Василівна Проблематика досліджень орієнтована на вивчення теоретико-методологічних аспектів та оцінки якості системи управління підприємствами та організаціями, а також визначення напрямів її підвищення
Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в освіті, науці, бізнесі» (номер державної реєстрації: 0123U103522)
09.2023 - 08.2028 рр.,
25 тис. грн.
д. фіз-мат. н., професор Нікітін Анатолій Володимирович Проведення фундаментального наукового дослідження щодо розробки, впровадження та практичного застосування математичних методів, моделей та інформаційних технологій в освіті, науці та бізнесі.
Назва науково-дослідної роботи Наказ МОНУ та номер держреєстрації Науковий керівник роботи Категорія роботи Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. Строки виконання
Соціально-психологічна реабілітація ветеранів та осіб постраждалих від військових дій шляхом формування метакогнітивного моніторингу Наказ МОНУ від 03.03.2023 № 232 Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор фундаментальна 1650,181 2023- 2025 роки
Метапізнання в умовах індивідуально- психологічної та соціально- ситуативної детермінації № 198 від 10.02.2017 р. та № 199 від 10.02.2017 р. Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор фундаментальна 988,1 2017- 2019 роки
Проблема інтеграції мусульманських громад в український соціум в умовах сучасних суспільно- політичних трансформацій № 198 від 10.02.2017 р. та № 199 від 10.02.2017 р. Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор фундаментальна 810,0 2017- 2019 роки
Суспільно-культурологічні аспекти інтеграції мусульманських громад в українське суспільство в умовах військово-політичної кризи № 973 від 15.08.2016 р.
0116U005533
Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, доцент наукова робота 500,0 2016-2018 роки
Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі N1243 від 31.10.2014 р.
0115U002307
Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор фундаментальна 770,0 2015-2017 роки
Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті N1611 від 22.11.2013
0114U000574
Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор фундаментальна 141,0 2014-2016 роки
Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді № 1193 від 25.10.2012р.
0113U000501
Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор фундаментальна 60,0 2013-2015 роки
Взаємовпливи східних і західних інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та ранньомодерної України N1611 від 22.11.2013р.
0114U000575
Кралюк Петро Михайлович доктор філософських наук, професор фундаментальна 141 2014-2016 роки
Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології № 1193 від 25.10.2012р.
0112U008600
Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор прикладна 165 2013-2014 роки