Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові дослідження

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра української мови і літератури
«Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі», (номер державної реєстрації: 0123U102640)
06.2023–06.2028
25 тис. грн.
д. пед. н., проф.

Хом'як Іван Миколайович

Цілісно проаналізувати лексико-стилістичні особливості сучасного українського слова, дослідити семантичне наповнення лексики з погляду неології і когнітивної лінгвістики, з'ясувати основні причини мовних і мовленнєвих відхилень й окреслити шляхи їх вирішення, вивчити роль слова в процесі формування комунікативної компетентності
Кафедра української мови та літератури «Проблематика ідентичності, пам'яті й етосу в українській літературі» (номер державної реєстрації: 0119U103385)
11.2019 – 11.2023
25 тис. грн.
д. філолог. н., проф.

Кочерга Світлана Олексіївна
д. філолог. н., доц.

Пухонська Оксана Ярославівна

Комплексно дослідити процеси ідентичнісних самопошуків українською літературою різних періодів, проаналізувати особливості літературної рецепції проблем національної пам'яті та культури, з'ясувати значення традиційних, нових та інтердисциплінарних підходів до літературознавчої інтерпретації зазначених проблем у художніх текстах.
Кафедра філософії та культурного менеджменту «Соціокультурні виклики в умовах сучасності» (номер державної реєстрації: 0121U109151)
03.03.2021-12.03.2025 рр.
25 тис. грн
д. філос. н., доц.

Петрушкевич Марія Стефанівна

Осмислення та аналіз соціокультурних викликів в українській та світовій культурі, філософії, релігії, їх зміни в умовах
сучасності.
Кафедра психології та педагогіки «Розвиток суб'єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору» (номер державної реєстрації: 0121U112964) 
09.2021-12.2026; 
50 тис. грн.
д. психол. н., доц. 

Матласевич Оксана Володимирівна

окреслити шляхи їх вирішення, вивчити роль слова в процесі формування комунікативної компетентності.
Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання «Соціально-гігієнічний моніторинг та оцінка ризиків в контексті розбудови системи громадського здоров’я України» (номер державної реєстрації: 0117U007510)
2018-2022 рр.

25 тис. грн.

д. мед. н., доц.

Гущук Ігор Віталійович

Розробка методологічних підходів та наукових обгрунтувань з питань розбудови вітчизняної системи охорони громадського здоров`я на засадах загальнонаціонального принципу "охорона здоров`я в усіх політиках держави", організація та впровадження державної системи соціально-гігієнічного моніторингу за детермінантами здоров`я, оцінки медико-екологічних ризиків (індивідуальних та популяційних) на різних рівнях управління.

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби»

(номер державної реєстрації: 0121U108030)
02.2021- 12.2025
25 тис. грн. 
к. і. н., доц. Близняк Микола Богданович Проаналізувати актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби: український національно-
визвольний рух в ХХ ст., урбанізаційні процеси на Волині, етноконфесійні трансформації в Україні, український
історіографічний мікроренесанс, українська зарубіжна історіографія.
Кафедра міжнародних відносин «Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку» (номер державної реєстрації: 0121U109142)
03.2021-12.2025,

25 тис. грн
д. політ. н., проф. 

Сидорук Тетяна Віталіївна
Метою роботи є аналіз міжнародного співробітництва та інтеграційних процесів у світі в умовах трансформації системи міжнародних відносин і формування нового світового порядку.
Кафедра регіональних студій «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі у ХVІ – ХХІ ст.» (номер державної реєстрації: 0116U005531) 
10.2016-10.2021 рр. 
25 тис. грн.
к. і. н., доц.

Рудько Сергій Олексійович
Ключовими проблемами в межах наукової теми над якими працюють викладачі та студенти є: Україна в системі регіональних міжнародних відносин, міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ, співпраця між країнами регіону, політичні та соціально-економічні процеси в регіоні ЦСЄ та ПСЄ.
Кафедра національної безпеки та політології «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз» (номер державної реєстрації: 0119U103085). 
10.2019 - 12.2024
25 тис. грн. 
д. політ. н., проф.

Мацієвський Юрій Володимирович
Виробити новий погляд на процеси політичних змін в Україні шляхом проведення теоретичних і прикладних досліджень,
участі у міжнародних проектах і поширення результатів власних досліджень у вітчизняному і міжнародному
академічному середовищі.
Кафедра інформаційно-документних комунікацій «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» 

(номер державної реєстрації: РК 0109U001581)
2019-2024 рр.
5 тис. грн.
канд. мист. н, доц. Бондарчук Ярослава Віталіївна Проаналізувати теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра теорії та історії держави і права «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (номер державної реєстрації: 0119U001221)
03.2019 - 03.2023 рр.
25 тис. грн
д. ю. н., доц. Іщук Сергій Іванович Виявлення проблем конституціоналізму в європейській та вітчизняній політико-правовій думці
Кафедра державно-правових дисциплін «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890)
03.2019 - 03.2023
25 тис. грн
д. ю. н., проф. Дробуш Ірина Вікторівна  Дослідження актуальних проблем реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина в Україні, удосконалення механізму їх захисту; реформування органів публічної влади в контексті євроінтеграційного процесу
Кафедра цивільно-правових дисциплін «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації: 012U112615)
09.2021 - 12.2025

 
25 тис грн.

к. ю. н., доц. Блащук Тетяна Володимирівна Дослідження проблеми здійснення та захисту прав сторін у зобов’язальних правовідносинах
Кафедра кримінально-правових дисциплін «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи в судочинстві: зарубіжний досвід»
(номер державної реєстрації: 0119 U 001223) 

03.2019-03.2023 рр.

50 тис. грн

д. ю. н., проф. Попелюшко Василь Олександрович Вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов'язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи в судочинстві, забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього; зарубіжний досвід
Кафедра кримінально-правових дисциплін «Суд, прокуратура, адвокатура в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер державної реєстрації: 0119 U 001224) 
03.2019-03.2023 рр.

50 тис. грн

д. ю. н., проф. Попелюшко Василь Олександрович Вирішення теоретичних та практичних аспектів щодо місця та ролі судових органів, прокуратури та адвокатури в правовій системі України щодо захисту прав та реалізації законних інтересів особи
Кафедра кримінально-правових дисциплін «Актуальні проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука»

(номер державної реєстрації: 0119 U 001225) 
03.2019-03.2023;

50 тис. грн

д. ю. н., проф. Попелюшко Василь Олександрович Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального та кримінально-виконавчого права в контексті дослідження генези і сучасного стану кримінального та кримінально-виконавчого права як галузей права та науки, вдосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства на основі проведених розробок

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», (номер державної реєстрації: 0120U103937), 
10.2020 - 10.2025 
25 тис. грн.
к. пед. н., доц. 

Костюк Оксана Юріївна
Аналіз та впровадження сучасних технологій викладання англійської мови та літератури, а також інтерпретації текстів світової літератури
Кафедра індоєвропейських мов «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації»
(номер державної реєстрації: 0120U105118)
2021-2025 р.р., 
25 тис.грн.
к. психол. н., доцент Ковальчук Інна В’ячеславівна Аналіз та систематизація прикладних лінгвістичних досліджень в умовах міжкультурної комунікації та їх впровадження у навчальний процес
Кафедра англійської філології «Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз» (номер державної реєстрації: 0120U105117)
2021-2025 рр.
25 тис. грн.
д. політ. н., проф. Худолій Анатолій Олексійович Аналіз семантичних особливостей лексичних і фразеологічних одиниць в
англомовному дискурсі
Кафедра міжнародної мовної комунікації «Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО» (Specialized English for Non-Linguist Students in Higher Educational Institutions) 

(номер державної реєстрації: 0120U105113)
01.2021 - 12.2025 рр. 
25 тис. грн.
к. психол. н., доц. Белявська Олена Олександрівна Вивчити та проаналізувати особливості та нові підходи у теорії й практиці викладання англійської мови професійного
спрямування студентам немовних спеціальностей, вивчити питання оцінки потреб студентів та розробки відповідних
курсів, проаналізувати особливості засвоєння й вживання спеціалізованої лексики, застосування адаптованих і
автентичних ресурсів та спеціалізованих форм і методів викладання професійної англійської мови майбутнім фахівцям
немовних спеціальностей та формування у них іншомовної мовленнєвої компетенції.

Кафедра / науковий структурний підрозділ Тема, № держреєстрації, термін виконання, Обсяг фінансування Керівник Коротка анотація
Кафедра фінансів, обліку і аудиту «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України у сучасних умовах», (номер державної реєстрації: 0121U112619)
2021-2025 рр.
50 тис. грн.
д. екон. н., проф. Мамонтова Наталія Анатоліївна Основна проблематика досліджень за цією темою орієнтована на вивчення тенденції розвитку та функціонування фінансової системи України в період поглиблення світової фінансової кризи
Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та організаціями», (номер державної реєстрації: 0120U105285)
2021-2025 рр. 
5 тис. грн.
д. екон. н., доц. Козак Людмила Василівна Проблематика досліджень орієнтована на вивчення теоретико-методологічних аспектів та оцінки якості системи управління підприємствами та організаціями, а також визначення напрямів її підвищення
Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в освіті, науці, бізнесі» (номер державної реєстрації: 0123U103522)
09.2023 - 08.2028 рр.,
25 тис. грн.
д. фіз-мат. н., професор Нікітін Анатолій Володимирович Проведення фундаментального наукового дослідження щодо розробки, впровадження та практичного застосування математичних методів, моделей та інформаційних технологій в освіті, науці та бізнесі.
Назва науково-дослідної роботи Наказ МОНУ та номер держреєстрації Науковий керівник роботи Категорія роботи Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. Строки виконання
Метапізнання в умовах індивідуально- психологічної та соціально- ситуативної детермінації № 198 від 10.02.2017 р. та № 199 від 10.02.2017 р. Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічни х наук, професор фундаментальна 988,1 2017- 2019 роки
Проблема інтеграції мусульманськи х громад в український соціум в умовах сучасних суспільно- політичних трансформацій № 198 від 10.02.2017 р. та № 199 від 10.02.2017 р. Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор фундаментальна 810,0 2017- 2019 роки
Суспільно-культурологічні аспекти інтеграції мусульманських громад в українське суспільство в умовах військово-політичної кризи № 973 від 15.08.2016 р.
0116U005533
Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, доцент наукова робота 500,0 2016-2018 роки
Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі N1243 від 31.10.2014 р.
0115U002307
Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор фундаментальна 770,0 2015-2017 роки
Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті N1611 від 22.11.2013
0114U000574
Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор фундаментальна 141,0 2014-2016 роки
Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді № 1193 від 25.10.2012р.
0113U000501
Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор фундаментальна 60,0 2013-2015 роки
Взаємовпливи східних і західних інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та ранньомодерної України N1611 від 22.11.2013р.
0114U000575
Кралюк Петро Михайлович доктор філософських наук, професор фундаментальна 141 2014-2016 роки
Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології № 1193 від 25.10.2012р.
0112U008600
Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор прикладна 165 2013-2014 роки