Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

В Острозькій академії відбудеться міжнародна конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»

26 September 2023

Кафедра індоєвропейських мов НаУОА, а також Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» запрошують долучитись до міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». Конференція відбудеться 26 жовтня. Учасники матимуть можливість пройти професійне стажування.

 

Тематичні напрямки:

 1. Лінгводидактика та соціолінгвістика.
 2. Когнітивна лінгвістика та прагматика.
 3. Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу.
 4. Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень.
 5. Стилістика та інтерпретація тексту.
 6. Мова в діалозі культур.
 7. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
 8. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
 9. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, французька, польська.

Форми участі у конференції:

 1. Публікація статті у науковому, фаховому журналі, категорія Б (Index Copernicus)
 2. Публікація статті у науковому журналі з видачею сертифікату про участь у конференції.
 3. Публікація статті у науковому журналі з видачею сертифікату про участь у конференції+професійне стажування, 30 год. (1 кредит ECTS)
 4. Публікація статті у науковому журналі з видачею сертифікату про професійне стажування, 60 год. (1 кредит ECTS)

Під час надсилання матеріалів у темі повідомлення необхідно зазначити форму участі: стаття, стаття/конференція, стаття/стажування, стаття/конференція/стажування

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До уваги авторів! 

Науковий журнал Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія Філологія в категорії «Б» ( Наказ МОН від 29.06.2021 р. № 735. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 23153-12993Р, видано 23.02.2018 р. Міністерством юстиції України)

Фахове друковане періодичне видання зареєстровано в базі даних Міжнародного Центру ISSN, йому присвоєно ISSN 2519-2558.

Проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2019: 68,68

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Для публікації приймаються матеріали, які не друкувалися раніше та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у відповідних наукових галузях, а також наукові огляди та рецензії.

Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною (двостороннє «сліпе» рецензування). Усі статті проходять перевірку ознак плагіату. Бажана оригінальність статті – 70%. Перевірка статей здійснюється програмою Unicheck. Результати перевірки надсилаються авторам індивідуально.

Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, польська.

До публікації запрошуються доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістранти вищих закладів освіти України та зарубіжжя. Для осіб, що не мають наукового ступеня, додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта. Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

УСІМ СТАТТЯМ ПРИСВОЮЄТЬСЯ ЦИФРОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР DOI.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті – 10-18 сторінок з анотаціями, таблицями, схемами, рисунками та літературою.

Структура статті:

 • e-mail (верхній лівий кут);
 • ORCID (верхній лівий кут); 
 • індекс УДК (верхній правий кут);
 • прізвище, ім'я та по-батькові автора (по центру, шрифт 14 Times New Roman) українською мовою;
 • науковий ступінь, вчене звання українською мовою;
 • назва навчального закладу (по центру) українською мовою;
 • назва статті українською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);
 • анотація та ключові слова (українською мовою) шрифт звичайний 14 Times New Roman, обсяг анотації українською мовою складає не менше 200 слів);
 • прізвище, ім'я та по-батькові автора (по центру, шрифт 14 Times New Roman) англійською мовою;
 • науковий ступінь, вчене звання англійською мовою;
 • назва навчального закладу (по центру) англійською мовою;
 • назва статті англійською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);
 • анотація та ключові слова (англійською мовою), шрифт звичайний 14 Times New Roman, обсяг анотації англійською мовою складає не менше 200 слів);
  *Якщо подана стаття німецькою, польською, французькою мовою, додатково наводяться назва, анотація та ключові слова відповідною мовою.
 • основний текст статті (друкується через 1,5 інтервал без переносів шрифтом 14 Times New Roman. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 8 пт. Файл зберігати у форматах RTF, DOC.

Обов'язкові необхідні елементи наукової статті: 

 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; актуальність теми
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
 • формулювання цілей (мета) статті, постановка завдання; 
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
 • висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА (назва по центру, жирним шрифтом, за абеткою)
 • REFERENCES (назва по центру, жирним шрифтом, за абеткою)

 

ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Цитування та внутрішньотекстове покликання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).

Джерела та література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив у дію 01.07.2016. Розміщення використаних джерел у списку оформлюється за абеткою. 

References оформлюється згідно стандарту APA.

Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант американська).

У референсі, окрім класичної транслітерації, обов’язково подається переклад англійською мовою (назва, видання). Важливо пам’ятати, що в зарубіжних базах даних проста транслітерація назви джерела без її перекладу англійською мовою не має сенсу. 

 

У редакцію необхідно представити:

 • електронний варіант статті у форматі .doc або .rtf; Назва повинна складатися із номера секції і прізвища (наприклад: 1 Попчук)
 • рецензію кандидата чи доктора наук на подану статтю (для авторів без вченого ступеню), засвідчену підписом та печаткою установи, в якій він працює;
 • заповнену реєстраційну форму https://forms.gle/AABtyYPcZxhCcPJo9
 • квитанцію про оплату

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.

 

Усі матеріали подаються в електронному варіанті на е-mail: lingua.lab@oa.edu.ua.

 

Контактний телефон (Viber, Telegram):

 • (098) 90 43 905 - Відповідальний секретар: Попчук Марія Анатоліївна

Копію квитанції про оплату публікації надсилати разом зі статтею.

Електронна версія наукового збірника планується до розміщення у відкритому доступі на сайті видання наприкінці листопада 2023 року. 

За бажанням автор статті може замовити собі друкований збірник. Вартість друкованого примірника – 600 грн.

Дедлайн подачі матеріалів - 15 ЖОВТНЯ 2023 р.

 

КОНТАКТИ:

 • Національний університет «Острозька академія»
  Навчально-науковий інститут лінгвістики
  Адреса редакції: Україна, м. Острог, вул. Семінарська 2,
  Телефон: +38 (098) 90 43 905
  Електронна пошта: lingua.lab@oa.edu.ua

Сторінка збірника: https://lingvj.oa.edu.ua/