Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

ІV міжнародна наукова-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції
«МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ»,
яка відбудеться у Національному університеті «Острозька академія» на факультеті романо-германських мов 22-23 квітня 2010 року.

Тематика секційних засідань:
1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Мовний та мовленнєвий матеріал у його семантичній, структурній та стилістичній інтерпретації.
3. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції.
4. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
5. Лексикографія та терміносистема.
6. Проблеми сучасних інтерпретацій текстів світової літератури.
7. Порівняльне літературознавство і міжкультурна комунікація.
8. Етнічні авто- і гетеростереотипи в літературі.
9. Проблеми сучасної славістики.

Workshops:
1. Англійська мова – мова професійного спілкування.
2. Використання Інтернет ресурсів у TEFL і в лінгвістичній обробці мовного матеріалу.
3. Використання системи Moodle у навчальному процесі.
4. Комп’ютерні технології обробки мовного матеріалу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Форми участі у конференції:
•    Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв).
•    Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
•    Участь у конференції без доповіді.
•    Публікація статті.
•    Workshop (до 20 хв).

Для участі у конференції просимо надіслати до 1 березня 2010 року:
1.    Заявка для участі у конференції (форма додається).
2.    Стаття (1 примірник роздрукованого тексту 5-12 сторінок формату А4, а також електронний варіант).
3.    Рецензія доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня.
Файл створити у редакторі Word і зберегти у форматі doc або rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, Ivaniv_article.doc; Ivaniv_zayavka.doc.

Контактні телефони щодо питань організації конференції:
тел. (03654) 30258 (розширення 160) – деканат факультету романо-германських мов НаУОА, кафедра індоєвропейських мов

Ковальчук Інна В’ячеславівна
e-mail: kovalchuk_iv@mail.ru
моб.тел. (067)304-44-03

Коцюк Леся Миколаївна
моб.тел. (067)740-64-78

Кір’янчук Катерина Федорівна
моб.тел. (096)607-67-04
e-mail: katerina_f@ukr.net

Матеріали на конференцію просимо надсилати на адресу:
Кафедра індоєвропейських мов, факультет романо-германських мов,
Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, 35800

Адреса для грошових переказів та поштової кореспонденції:
Рівненська обл., м. Острог, вул. Шевченка, 23, Кір’янчук Катерина Федорівна
35800
Обов’язково вказати прізвище та ініціали автора статті. Просимо надсилати копії чеків про сплату.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).
Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.
Матеріали подавати у такій послідовності:
1.    Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2.    Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
3.    Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
4.    Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5.    Анотації та ключові слова українською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6.    Текст статті.
7.    Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.
Збірник належить до списку
видань ВАК України


Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції,
 а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

Також незабаром

No documents found.