Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: 8 (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua, pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок – четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00 – 14.00 

 

Методист кафедри: Максимчук Оксана Олексіївна
Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua, pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00 – 14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005 р.).

Її діяльність спрямована на здійснення навчальної і навчально-методичної роботи з кримінально-правових дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує фундаментальні правові знання в галузі кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого права, адвокатури, криміналістики, кримінології. Кафедрою правосуддя та кримінально-правових дисциплін забезпечується викладання 18 навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».  

При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діє Сектор криміналістики (керуючий сектором – д.ю.н., проф. Попелюшко В. О.), на засіданнях якого обговорюються криміналістичні особливості дослідження документів, проблеми криміналістичного забезпечення процесу розслідування злочинів та особливості експертно-криміналістичного дослідження окремих об’єктів. Засідання відбуваються щомісяця, проводить засідання викладач кафедри Гонгало С. Й.

Партнерами кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін є Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Одеська юридична академія», Академія адвокатури України та ін. 

На кафедрі працюють 13 викладачів (в тому числі – 6 в штаті), з них 7– з науковими ступенями.

Завданнями кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін є:

  1. Реалізація навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань: 0304 Право, напряму підготовки: 6.030401 Правознавство та спеціальності: 8.03040101 Правознавство.
  2. Здійснення науково-дослідної роботи згідно із затвердженими планами та впровадження її результатів у навчальний процес.
  3. Розробка та забезпечення виконання перспективних науково-дослідних тем у галузі кримінального права та процесу.
  4. Проведення заходів щодо спільної діяльності з іншими ВНЗ, організаціями, підприємствами.
  5. Формування високих патріотичних якостей, всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи із загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців. 

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється в рамках дослідження актуальних проблем кримінального права: ґенези, тенденцій розвитку, зв’язків з іншими галузями права, науки, якості кримінального закону.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри знаходить своє вираження в публікаціях у  фахових наукових виданнях «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична Україна», Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» та інших.

Спільно зі студентами Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін активно приймають участь в організації щорічних науково-практичних конференцій, засідань «круглих столів» на різноманітну тематику юридичного спрямування.

Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

  • Вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов'язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві, забезпечення зідйснення справедливого судочинства та доступу до нього.
  • Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконаленян кримінального законодавства на основі проведених розробок.

Навчально-методична діяльність (кафедри)

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 08 Право, напряму підготовки: 081 Право: Судові та правоохоронні органи, Кримінальне право, Кримінально-виконавче право, Адвокатура України, Цивільний процес, Виконавче провадження, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Судова риторика, Митне право, Актуальні проблеми кримінального права та процесу, Теорія доказів, Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, український контекст, Юридична експертологія, Проблеми профілактики злочинів, Методика розслідування злочинів проти особи, Прокуратура України, Методика складання юридичних документів, Теорія кваліфікації злочинів, Судове почеркознавство.

Наукові гуртки

При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін функціонує студентський науковий гурток «Криміналістика в правоохоронній діяльності», засідання якого проводяться кожної третьої середи місяця — науковий керівник к.ю.н., доц. Гонгало Сергій Йосипович. Науковими інтересами гуртка є : Ознайомлення студентів-правників з останніми досягненнями в галузі криміналістики; отримання теоретичних та практичних навичок щодо огляду місця події, особливостей виявлення, фіксації та вилучення доказової інформації; ознайомленні зі структурою експертних установ України та їх можливостями щодо експертно-криміналістичного дослідження різноманітних об’єктів; отримання практичних навичок роботи з засобами «польової криміналістики».