Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Вимоги до статей

До друку у  наукових записках приймаються статті, які згідно з вимогами постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. — 2003. —№ 1. — С.2) містять такі необхідні елементи:

УДК: ________

JEL-класифікація: ________

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ автора,
науковий ступінь, посада, ВНЗ

НАЗВА СТАТТІ

Анотація
Ключові слова: 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО автора,
научная степень, должность, ВУЗ

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация
Ключевые слова: 

FULL NAME OF THE AUTHOR,
scientific degree, position, university

TITLE OF THE ARTICLE

Annotation
Keywords: 

Текст статті:

Постановка проблеми. ..........................................
Аналіз останніх досліджень та публікацій. .........
Мета і завдання дослідження. .............................
Виклад основного матеріалу. ...............................
Висновки. ..............................................................
Література (не менше чотирьох джерел, матеріали яких використано в ході дослідження та на які є посилання в тексті).

Вимоги щодо оформлення наукових статей

1. Текст:
— Текстовий редактор Microsoft Word 2003.
— Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням. doc або. rtf).
— Формат A4.
— Шрифт Times New Roman, розмір — 14 кеглів, інтервал 1,5, поле верхнє, нижнє, ліве, праве — 2см, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок, обсяг статті 8-10 сторінок.
— Назви розділів у тексті статті — по центру жирним, назви підрозділів — по центру курсивом. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.
— У правому верхньому кутку — УДК статті.
— Наступний рядок — ініціали і прізвище автора й співавторів (розмір шрифту 14, жирний) ліворуч у називному відмінку.
— Наступний рядок — учений ступінь, учене звання, посада автора (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч (без скорочень).
— Наступний рядок — назва навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч.
— Наступний рядок — назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру.
— Через інтервал анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами.
— Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.
— При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.
— Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.
— Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.
— Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.
— Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.
— Не використовувати дефіс замість тире.
— Слова мають бути розділені одним проміжком.
— Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

2. Ілюстрації:
— Якість ілюстрації повинна забезпечити їх чітке відтворення.
— Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).
— Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).
— Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».
— Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.ін., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Повинні бути доступними для виправлення.
— Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. — Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

3. Таблиці:
— Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.
— Таблиці на кегль менші від основного тексту.
— Ячейки таблиці не заливати кольором.
— Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні мати одні й ті самі стилі оформлення, як у всій статті.

4. Формули:
 Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.
— Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.
— У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці. Напр., I від і та j, I велика від J.
— Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

5. Посилання на використані джерела:
— Посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга — відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою).
— Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

6. Примітки:
— Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.
— Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.
— Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:
Примітки:
1. ...
Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

7. Оформлення списку використаних джерел:
— В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань — вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. В основному тексті посилання на джерела записуються в квадратних дужках.
— Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.
— Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетень ВАК України, № 3, 2008 (Форма 23, С. 9–13).

Зауваження:
— У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.
— Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщення в статті даних, що не є предметом відкритої публікації.
— В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.
— Матеріали оформлені з відхиленням від зазначених вимог розглядатися не будуть.

Для дописувачів без наукового ступеня необхідно подати рецензію наукового керівника або зовнішню рецензію доктора наук.