Політика конфіденційності

Українська версія

1. Загальні положення

Управління даним веб-сайтом та всім сайтами в домені oa.edu.ua (далі – «Веб-сайт») здійснюється юридичною особою «Національний Університет "Острозька академія"», код ЄДРПОУ 22554101, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі - «Університет», «ми» або «нас»)

Університет з повагою ставиться до конфіденційної інформації відвідувачів Веб-сайту, в зв'язку з чим, Університет прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Веб-сайту кожному користувачеві.

Використання Веб-сайту підтверджує вашу згоду з цією Політикою Конфіденційності. У разі відсутності згоди з Політикою конфіденційності, користувач не повинен використовувати даний Веб-сайт. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Із запитаннями щодо цієї Політики, ви можете зв'язатися за адресою електронної пошти: web@oa.edu.ua.

Для зручності користування, Веб-сайт Університету може містити посилання на інші веб-сайти. Університет не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих сайтів. Ця політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на Веб-сайті Університету та веб-додатки, що працюють у межах домену oa.edu.ua. Окремі веб-сайти, мобільні додатки та портали структурних підрозділів Університету можуть мати окрему Політику конфіденційності, у випадку чого дана Політика конфіденційності на них не поширюється.

2. Типи даних, що збираються

На веб-сайті реалізована стандартна технологія підрахунку кількості відвідувачів і переглядів сторінок, оцінки технічних можливостей хост-сервірують, рейтингів, відвідуваності сторонніх організацій. Дана інформація дозволяє нам вести облік активності відвідувачів, актуальності представленого контенту, його затребуваності, складати характеристику відвідуваною аудиторії. Також подібний збір даних допомагає нам мати у своєму розпорядженні сторінки і матеріал найбільш зручним для користувачів чином, забезпечувати ефективну взаємодію і бездоганну роботу з браузерами відвідувачів

Під час відвідування сторінок Веб-сайту здійснюється збір таких даних:

В межах домену oa.edu.ua, в нас реалізована Google авторизація. Ми збираємо такі дані:

Зібрані дані таким чином, можуть використовуватися у випадках прописаних у пункті № 5, цієї політики.

3. Цілі збору та обробки даних

Дані збираються для забезпечення наступних цілей:

4. Процес збору даних

Шляхи отримання даних:

5. Процеси збереження, використання даних та їх надання третім особам

Ми не надаємо будь-яку Вашу особисту інформацію третім сторонам на правах послуги. Ми можемо поширювати особисту інформацію, яку ми збираємо або ви надаєте, відповідно до зазначеного в даному документі:

Ми також можемо розкрити вашу особисту інформацію в наступних випадках:

6. Політика використання Cookies

Файли Cookies - це невеликі текстові файли, які веб-сайти можуть розміщувати на вашому комп’ютері чи мобільному пристрої під час першого відвідування сайту чи сторінки. Файл Cookies допоможе нашому Веб-сайту чи іншому веб-сайту розпізнати ваш пристрій під час наступного відвідування. Наприклад, Cookies-файли можуть допомогти нам запам'ятати ваше ім’я користувача та налаштування, проаналізувати, наскільки добре працює наш Веб-сайт, або навіть дозволити нам запропонувати вміст, на який, на наш погляд, є найбільш відповідним для вас.

Ми використовуємо файли Cookies для таких цілей:

Більшість браузерів дозволяють вимкнути файли Cookies. Це можливо зробити через меню "параметри" або "довідка" у браузері. Вимкнення файлів Cookies може обмежити використання функціоналу Веб-сайту та/або затримати чи іншим чином вплинути на його роботу.

7. Інструменти для відслідковування та аналізу активності користувачів

Для здійснення відслідковування та аналізу відвідуваності Веб-сайту ми використовуємо відповідні можливості наступних сервісів:

8. Зміни до Політики конфіденційності

Університет може вносити зміни до даної Політики конфіденційності на свій розсуд без попередження. Дізнатись, чи відбувались зміни до Політики конфіденційності можливо за допомогою відслідковування дати зміни редакції даного документу.

9. Захист даних

Надана вами Особиста інформація, зберігається на захищеному системою обмеження несанкціонованого доступу сервері, доступному лише адміністратору. Веб-сайт використовує SSL. Ми не можемо гарантувати безпеку вашої особистої інформації під час передачі на наш веб-сайт, оскільки будь-яка передача інформації через Інтернет має притаманні їй ризики. Будь-яка передача особистої інформації відбувається під ваш власний ризик. Ми не несемо відповідальності за обхід будь-яких налаштувань конфіденційності чи заходів безпеки, що містяться на Веб-сайті. Відповідальність за збереження конфіденційних даних для входу, якщо такі є, покладається на користувача.

10. Запит на зміну та знищення персональних даних

Надішліть нам електронний лист на адресу web@oa.edu.ua в разі вимоги виправлення чи видалення будь-якої особистої інформації, яка була вами надана нам, або отримати роз'яснення щодо цієї Політики конфіденційності. Ми залишаємо за собою право відмовити у запиті, якщо вважаємо, що це порушило б будь-який закон чи призвело до спотворення інформації. Не є можливим видалення та отримання даних, які було знищено або змінено в ході роботи алгоритмів Сайту.


English version

  1. General provisions

This website and all websites within domain oa.edu.ua (hereinafter referred to as the “Website”) is managed by the legal entity «National University "Ostroh Academy"», USREOU code 22554101, which is registered and operates in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine (hereinafter - "University", "we" or "us")

The University respects the confidential information of visitors to the Website, in this regard, the University seeks to protect the confidentiality of personal data (information or a set of information about an individual who is identified or can be specifically identified), thereby creating and providing the most comfortable terms of use of the Website services for each user.

Use of the Website confirms your agreement to this Privacy Policy. If you do not agree to the Privacy Policy, the user must not use this Website. The processing of personal data is carried out in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection". If you have any questions about this Policy, you can contact us by e-mail: web@oa.edu.ua.

For ease of use, the University Website may contain links to other websites. The University is not responsible for the privacy policies or content of these sites. This policy applies only to information collected on the University Website and web applications running within the domain oa.edu.ua. Individual websites, mobile applications and portals of the University's departments may have a separate Privacy Policy, in which case this Privacy Policy does not apply to them.

  1. Types of data collected

The website implements a standard technology for counting the number of visitors and page views, assessments of technical capabilities are host-stored, ratings, attendance of third-party organizations. This information allows us to keep track of the activity of visitors, the relevance of the presented content, its demand, to characterize the audience visited. Also, such data collection helps us to have pages and material in the most user-friendly way, to ensure effective interaction and seamless work with visitors' browsers.

The following data is collected when you visit the pages of the Website:

Within the domain oa.edu.ua, we have implemented Google authorization. We collect the following data:

The data collected in this way may be used in the cases prescribed in paragraph № 5 of this policy.

  1. Purposes of data collection and processing

Data are collected to ensure the following purposes:

  1. The process of data collection

Ways to obtain data:

  1. Processes of storage, use of data and their provision to third parties

We do not provide any of your personal information to third parties on a service basis. We may distribute personal information that we collect or that is provided by you in accordance with this document:

We may also disclose your personal information in the following cases:

  1. Cookies Policy

Cookies are small text files that websites may place on your computer or mobile device the first time you visit a website or page. The Cookies will help our Website or another website to recognize your device the next time you visit. For example, cookies may help us remember your username and settings, analyze how well our website works, or even allow us to offer content that we think is most relevant to you.

We use cookies for the following purposes:

Most browsers allow you to disable cookies. This can be done through the "settings" or "help" menu in the browser. Disabling Cookies may restrict the use of the Website's functionality and / or delay or otherwise affect its operation.

  1. Tools for tracking and analyzing user activity

To track and analyze website traffic, we use the appropriate capabilities of the following services:

  1. Changes to the Privacy Policy

The University may make changes to this Privacy Policy at its discretion without notice. It is possible to find out whether there have been any changes to the Privacy Policy by tracking the date of the change in the wording of this document.

  1. Data protection

The Personal Information you provide is stored on a server protected by a system ainst unauthorized access, accessible only to the administrator. The website uses SSL. We cannot guarantee the security of your personal information when it is transmitted to our website, as any transmission of information over the Internet has its inherent risks. Any transfer of personal information is at your own risk. We are not responsible for circumventing any privacy settings or security measures contained on the Website. The responsibility for maintaining confidential login data, if any, rests with the user.

  1. Request for change and deleting of personal data

Send us an e-mail to web@oa.edu.ua in case of a request to correct or delete any personal information that you have provided to us, or to receive an explanation of this Privacy Policy. We reserve the right to refuse a request if we believe that this would violate any law or distort the information. It is not possible to delete and retrieve data that has been destroyed or altered during the operation of the Site's algorithms.