Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПСИХОЛОГІЯ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Гарант освітньої програми: Балашов Едуард Михайлович, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології

Мета освітньо-професійної програми: підготовка магістрів з психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності та викладання у вищому навчальному закладі.

Особливості ОПП:

Програма орієнтована на практично-прикладний та науково-дослідний аспекти діяльності. Частина дисциплін проходить на базі Інституту практичної психології та психотерапії, в «Майстерні практичного психолога», у науково-дослідній лабораторії когнітивної психології.

Освітньою програмою передбачено педагогічну (асистентську) та науково-дослідницьку практики.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
09.118 Герменевтична філософія психології 4
23.115 Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою) 3
10.320 Англійська мова (поглиблений курс) 5
19.150 Психологія культурних відмінностей (англійською мовою) 3
19.208 Професійна «Я-концепція» та мистецтво самопрезентації у професійній діяльності 5
19.209 Організаційна психологія і управління персоналом 5
19.154 Теоретико-методологічні проблеми психології 4
19.210 Когнітивно-поведінкова терапія 3
05.220 Методи комп'ютерного аналізу  даних в психології 3
30.120 Методика та організація наукових досліджень у галузі психології 3
19.181 Практична андрагогіка та акмеологія  4
13.119 Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи 3
19.211 Психологія професійного здоров’я 3
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 6
13.106 Науково-дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент в одному блоці 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90