Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПСИХОЛОГІЯ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Гарант освітньої програми: Балашов Едуард Михайлович, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, eduard.balashov@oa.edu.ua, +380679536068

Мета освітньо-професійної програми: підготовка магістрів психології, які володіють компетентностями, необхідними для ефективної підтримки людського розвитку протягом усього життя з акцентом на пізнанні, саморегуляції, ідентичності та соціальних процесах, проведення проектних досліджень та здійснення інновацій.
Наша мета – підготувати психологів-науковців, викладачів та лідерів, які допоможуть покращити життєдіяльність усіх суб’єктів освітнього процесу протягом усього життя.

Особливості ОПП:

Програма орієнтована на практично-прикладний та науково-дослідний аспекти діяльності та призначена для здобувачів, які цікавляться психологічними принципами в різноманітних контекстах освіти та розвитку. Підготовка фахівців-психологів зосереджена на психологічних принципах, які охоплюють:

  • пізнання/метапізнання;
  • мотивацію та саморегуляцію;
  • людський розвиток, ідентичність і соціальні процеси.
Частина дисциплін проходить на базі Інституту практичної психології та психотерапії та в науково-дослідній лабораторії когнітивної психології.
Глибоке розуміння здобувачами психологічних принципів психології розвитку в поєднанні з їх сильною методологічною підготовкою в лабораторних і польових дослідженнях унікально позиціонує їх на конкурентоспроможні лідерські ролі в освітніх та комерційних установах як викладачів, психологів-практиків і науковців.

Освітньою програмою передбачено психологічну (виробничу) та педагогічну (асистентську) практики.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
19.264 Комунікація, лідерство та зміни 4
19.265 Проєктний менеджмент 3
10.374 Наукова комунікація англійською мовою 5
19.150 Психологія культурних відмінностей  3
19.208 Професійна «Я-концепція» та  мистецтво самопрезентації  4
19.266 Метакогнітивні практики в навчанні та розвитку людини 5
19.154 Теоретико-методологічні проблеми психології 4
19.210 Психологія емоційного інтелекту 3
19.267 Методи комп'ютерного аналізу  даних у    психології 3
19.268 Креативність та критичне мислення 3
19.181 Практична андрагогіка та акмеологія  4
13.119 Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи 3
19.269 Резилієнс та якість життя 4
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 6
13.106 Психологічна (виробнича) практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент  24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
19.264 Комунікація, лідерство та зміни 4
19.265 Проєктний менеджмент 3
10.374 Наукова комунікація англійською мовою 5
19.150 Психологія культурних відмінностей  3
19.208 Професійна «Я-концепція» та  мистецтво самопрезентації  4
19.266 Метакогнітивні практики в навчанні та розвитку людини 5
19.154 Теоретико-методологічні проблеми психології 4
19.210 Психологія емоційного інтелекту 3
19.267 Методи комп'ютерного аналізу  даних у    психології 3
19.268 Креативність та критичне мислення 3
19.181 Практична андрагогіка та акмеологія  4
13.119 Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи 3
19.269 Резилієнс та якість життя 4
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 6
13.106 Психологічна (виробнича) практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент  24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
09.118 Герменевтична філософія психології 4
23.115 Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою) 3
10.320 Англійська мова (поглиблений курс) 5
19.150 Психологія культурних відмінностей (англійською мовою) 3
19.208 Професійна «Я-концепція» та мистецтво самопрезентації у професійній діяльності 5
19.209 Організаційна психологія і управління персоналом 5
19.154 Теоретико-методологічні проблеми психології 4
19.210 Когнітивно-поведінкова терапія 3
05.220 Методи комп'ютерного аналізу  даних в психології 3
30.120 Методика та організація наукових досліджень у галузі психології 3
19.181 Практична андрагогіка та акмеологія  4
13.119 Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи 3
19.211 Психологія професійного здоров’я 3
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 6
13.106 Науково-дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент в одному блоці 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90