Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПСИХОЛОГІЯ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Гарант освітньої програми: Шугай Марія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, mariia.shuhai@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготовка магістра з психології, які володіють додатковими компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності та викладання у вищому навчальному закладі. 

Особливості ОПП: 

Програма орієнтована на практично-прикладний та науково-дослідний аспекти діяльності. Більша частина дисциплін проходить на базі Інституту практичної психології та психотерапії, в «Майстерні практичного психолога», у  науково-дослідній лабораторії когнітивної психології, лабораторії психосоціальної підтримки та реабілітації постраждалих унаслідок бойових дій.

Освітньою програмою передбачено педагогічну (асистентську) та науково-дослідницьку практики.

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка магістра з психології, які володіють додатковими компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності та викладання у вищому навчальному закладі.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма магістра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Повна вища освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПР1: інтегрувати та системазувати набуті у процесі професійного навчання знання про закономірності та особливості розвитку та функціонування психіки; ПР2: аналізувати, порівнювати професійно-важливу інформацію та добирати науково-обгрунтовані релевантні джерела для роботи;

 

ПР3: планувати, організовувати та здійснювати практичну психологічну діяльність (тренінгову, консультаційну, психодіагностичну, корекційну, просвітницьку) з використанням науково-верифікованих методів та технік;

 

ПР3: вміти вирішувати психологічні проблеми, повязані з організацією та управлінням людськими ресурсами, зі супроводом групових та робочих процесів, поведінкою фахівців;

 

ПР4: проводити наукове дослідження, рефлексувати, критично оцінювати одержані результати та генерувати нові ідеї для оптимізації прикладної професійної діяльності;

 

ПР5: володіти навичками викладання, забезпечувати умови для ефективного навчання і розвитку всіх суб'єктів у навчальній діяльності;

 

ПР6: вміти застосовувати іноземну мову як засіб професійної комунікації;

 

ПР7: реалізовувати настанови гуманності на основі норм професійної етики та загально-людських цінностей, відповідально ставитисяя до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

 

ПР8: планувати та здійснювати наукові комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення психологічного благополуччя різних груп населення.

 

ПР9:володіти навичками організації психореабілітаційного процесу, сприяння, відновлення, підтримки та підвищення позитивного функціонування особистості. ПР10: впроваджувати методи і технології інноваційного практикування та управління в системі освіти.

 

ПР11: вміти використовувати знання різноманітних методів роботи із запитами осіб різних вікових категорій.

 

ПР12: оцінювати, планувати та впроваджувати ефективний менеджмент організації та уміння здійснювати поточну оцінку, визначати умови практичної реалізації завдань, вміння планувати, організовувати і результативно здійснювати професійну діяльність.

 

ПР13: застосовувати знання основних видів і технологічних підходів до планування власної професійної діяльності та самостійно контролювати результативність професійної діяльності, удосконалювати систему самоорганізації.

 

ПР14: реалізовувати основні правила та норми психологічної діяльності та особливостей виробничого процесу для підвищення ефективності професійної діяльності персоналу в тій чи іншій організації.

 

ПР15: володіти навичками надання екстреної психологічної допомоги при психоемоційному стресі, життєвих кризах, а також розпізнавання випадків, що потребують невідкладної психологічної допомоги.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Диплом бакалавра одиничний, 240 кредитів ЄКТС.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 51 кредит;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Герменевтична філософія психології; Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою); Англійська мова (поглиблений курс); Психологія культурних відмінностей (англійською мовою); Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності; Психологічні аспекти управління організацією; Теоретико-методологічні проблеми психології; Психологія мислення; Методи комп'ютерного аналізу даних в психології; Методика та організація наукових досліджень у галузі психології; Прикладна психолінгвістика; Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи; Психологія професійної "Я-концепції"; Педагогічна практика (асистентська); Науково-дослідна практика.

Вибіркові навчальні дисципліни - 24 кредити.

Практична підготовка: Педагогічна практика (асистентська); Науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційний екзамен.