Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЛІТОЛОГІЯ". 052 Політологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія

Гарант освітньої програми: Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент, vitalii.lebediuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Особливості ОПП: 

Теоретичний зміст предметної області охоплює широкий спектр теорій та концепцій з нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології, спеціальних політологічних дисциплін. Здобувач вищої освіти навчається фундаментальним підходам і методам аналізу політики:  теорії суспільного вибору, теорії раціонального вибору, теорії ігор, теорії неоінституціоналізму та ін. Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціальних наук, зокрема кількісними та якісними методами та інструментарієм прикладного аналізу й статистичної мови програмування. Викладання деяких курсів англійською та польською мовою. Стажування в університетах партнерах програми Erasmus+ та навчання протягом семестру в Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

30.111

Методика науково-дослідної роботи

3

13.113

Педагогіка та психологія вищої школи

3

30.117

Методика країнознавчих досліджень

3

07.137

Історія Центрально-Східної Європи кін. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.

3

10.335

Польська мова (за професійним спрямуванням)

8

23.105

Політологічний практикум

6

23.104

Політичні системи країн Центрально-Східної Європи

3

23.102

Сучасна політична теорія

5

23.106

Посткомуністичні трансформації

3

10.302

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

8

Практична підготовка

31.104

Асистентська практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

9

30.107

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66 кредитів

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

24 кредити

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90 кредитів