Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ". 071 Облік та оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071  Облік і оподаткування

Гарант освітньої програми: Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, nataliya.mamontova@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління господарюючими суб'єктами; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку та оподаткування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі обліку та оподаткування у поєднанні з досконалим вивченням англійської мови за адаптованими до умов спеціальності програмами.

Можливість участі програмах академічної мобільності та паралельно отримати диплом в одному з європейських закладів вищої освіти.

На першому курсі навчання студенти проходять переддипломну та науково-дослідну практику, під час яких застосовують навички оцінки обліку і оподаткування суб’єктів господарювання, визначають напрями покращення обліку і оподаткування з урахуванням зарубіжного досвіду,  удосконалюють навички написання наукових статей

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл загальної підготовки

08.117

Глобальна економіка

3

08.257

Інноваційний розвиток підприємства

3

12.220

Інтелектуальна власність

3

Всього за циклом

9

1.2 Цикл професійної підготовки

08.421

Фінансовий аналіз

4

08.261

Фінансовий менеджмент

5

08.422

Організація бухгалтерського обліку

5

08.319

Податковий контроль

3

08.420

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

3

08.313

Місцеві фінанси

3

10.352

Іноземна мова професійної комунікації

3

08.202

Стратегічне управління

5

08.423

Організація і методика аудиту

5

Всього за циклом

36

1.3 Цикл практичної підготовки

31.106

Практика науково-дослідна

6

31.121

Практика переддипломна

9

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом

21

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66

2. Вибіркові компоненти ОПП

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Підсумкова атестація

 

Захист кваліфікаційної роботи

 

Загальний обсяг освітньої програми

90