Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ". 071 Облік та оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071  Облік і оподаткування

Гарант освітньої програми: Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, nataliya.mamontova@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління господарюючими суб'єктами; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку та оподаткування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Особливості ОПП: 

Поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю та науковим пізнанням. Студенти проходять переддипломну практику, під час якої на практиці закріплюють навички організації обліку і оподаткування, та формулювання стратегічних управлінських рішень. Наявність науково-дослідної практики сприяє розвитку вмінь застосовувати наукові методи для обґрунтування перспектив обліку та оподаткування.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов'язкові компоненти ОПП
1.1 Цикл загальної підготовки
08.364 Фінанси в глобальній економічній системі 3
08.257 Фінансова діяльність та інноваційний розвиток підприємства 3
12.220 Інтелектуальна власність 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
1.2 Цикл професійної підготовки
08.421 Фінансовий аналіз 4
08.358 Фінансовий менеджмент і контролінг 5
08.422 Організація бухгалтерського обліку  5
08.359 Податкові розрахунки і звітність 5
08.420 Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу 3
08.449 Облік і звітність за міжнародними стандартами 4
08.448 Стратегічний управлінський облік 3
08.203 Організація і методика аудиту 4
Всього за циклом 33
1.3 Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.107 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Підсумкова атестація
Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньої програми 90

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл загальної підготовки

08.117

Глобальна економіка

3

08.257

Інноваційний розвиток підприємства

3

12.220

Інтелектуальна власність

3

Всього за циклом

9

1.2 Цикл професійної підготовки

08.421

Фінансовий аналіз

4

08.261

Фінансовий менеджмент

5

08.422

Організація бухгалтерського обліку

5

08.319

Податковий контроль

3

08.420

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

3

08.313

Місцеві фінанси

3

10.352

Іноземна мова професійної комунікації

3

08.202

Стратегічне управління

5

08.423

Організація і методика аудиту

5

Всього за циклом

36

1.3 Цикл практичної підготовки

31.106

Практика науково-дослідна

6

31.121

Практика переддипломна

9

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом

21

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66

2. Вибіркові компоненти ОПП

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Підсумкова атестація

 

Захист кваліфікаційної роботи

 

Загальний обсяг освітньої програми

90