Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ПРАВО". 081 Право

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Гарант освітньої програми: Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 081 Право, який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі права.

Особливості ОНП: 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
І. Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
12.352 Методологічні основи доказування 6
12.114 Cучасні дослідження публічного права 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами 32
Вибіркові дисципліни аспіранта
12.323 Навчальна дисципліна 1 5
12.320 Навчальна дисципліна 2 6
  Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
  Загальний обсяг освітньої програми 43

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
І. Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
12.352 Методологічні основи доказування 6
12.114 Cучасні дослідження публічного права 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами 32
Вибіркові дисципліни аспіранта
12.323 Навчальна дисципліна 1 5
12.320 Навчальна дисципліна 2 6
  Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
  Загальний обсяг освітньої програми 43

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
І. Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки  4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
12.352 Методологічні основи доказування 6
12.114 Cучасні дослідження публічного права 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами 32
Вибіркові дисципліни аспіранта
12.323 Навчальна дисципліна 1 5
12.320 Навчальна дисципліна 2 6
  Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
  Загальний обсяг освітньої програми 43

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
І. Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальнонаукові (філософські) компетентності
09.104 Філософія науки 4
Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проектами 3
Професійні компетентності зі спеціальності
12.352 Методологічні основи доказування 6
12.114 Cучасні дослідження публічного права 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами: 32
Вибіркові дисципліни аспіранта
  Всього за циклом 11
НАУКОВА СКЛАДОВА
3. Науково-дослідна робота *
3.1 Написання статей *
3.2 Участь у наукових заходах *
3.3 Написання дисертаційного дослідження *
  Загальний обсяг освітньої програми 43
Назва ОНП «Право»
Рівень вищої освіти Третій (освітньо – науковий ) 
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань - 08 Право

Спеціальність - 081 Право
Мета освітньо-наукової програми Підготувати висококваліфіковані професіоналів із права, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова

Обсяг освітньої-професійної програми (ОНП) становить 40 кредитів ЄКТС, із них:

обов'язкові компоненти ОНП – 75%, зокрема:

загальна підготовка – 45%; професійна та практична підготовка – 30%;

вибіркові компоненти ОНП – 25%.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Вища освіта в галузі «Право» третього рівня, яка передбачає набуття компетентностей застосування відповідних концепцій, теорій і методів для розв'язання проблем, що виникають в умовах мінливого середовища, поглиблення практичних навичок та відповідних компетенцій у галузі юриспруденції.

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта, доктор філософії з права.
Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі права.

ПРН 2. Демонструвати поглиблені знання у вибраній галузі права.

ПРН 3. Демонструвати знання специфіки розвитку правовідносин у певній галузі права і історії та на сучасному етапі.

ПРН 4. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН 5. Застосовувати сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі права та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань.

ПРН 6. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань в сфері права. 

ПРН 7. Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

ПРН 8. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд.

ПРН 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів.

ПРН 10. Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

ПРН 11. Аналізувати взаємозв’язки між позицією юриста практика та науковця. 

ПРН 12. Виявляти ініціативу, яка спрямована на вдосконалення правового регулювання у вибраній галузі права.

ПРН 13. Спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності.

ПРН 14. Вміти ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство та повну автономність під час їх реалізації.

ПРН 15. Уміти представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

ПРН 16. Адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

ПРН 17. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, відповідальність за навчання інших.

ПРН 18. Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання Денна.
Термін навчання 4 роки.
Передумови навчання за ОПП Особи, які здобули ступінь магістра/спеціаліста права, галузі знань 08 Право та пройшли вступні випробування, передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг i структура освітньої програми Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

Освітня складова ОП
Нормативні дисципліни
Цикл дисциплін загальної підготовки
НЗП 1 Іноземна мова в науковій сфері 6
НЗП 2 Філософія науки 6
НЗП 3 Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності 3
НЗП 4 Управління науковими проектами 3
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
НПП 1 Теорія доказів 4
НПП 2 Конституційна юстиція 4
НПП 3 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 30
Загальний обсяг вибіркових компонент: 10
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 40

Наукова складова ОНП

Науково-дослідна робота *
Написання статей *
Участь у наукових заходах *
Написання дисертаційного дослідження Публічний захист