*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ФІЛОЛОГІЯ". 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 03 Гуманітарні наук

Спеціальність: 035 Філологія

Гарант освітньої програми: Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор, svitlana.kocherha@oa.edu.ua

Мета освітньо-наукової програми: забезпечити підготовку докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Особливості ОНП: 

Програма акцентована на проведення фундаментальних досліджень у галузі літературознавства та мовознавства, зокрема українського, із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і наукових методів оцінки відповідних явищ і процесів. 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики, дисертація)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Обов’язкові компоненти ОНП

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

Екзамен

09.104

Філософія науки

3

Залік 

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

Залік

30.104

Управління науковими проєктами

3

Залік

1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

10.258

Лінгвокогнітивні аспекти сучасної філології

6

Екзамен

30.106

Сучасна методологія літературознавчих досліджень

5

Екзамен

31.149

Аспірантська практика

4

Залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Вибіркові дисципліни аспіранта

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

Назва ОПП

Філологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, наукове консультування та викладацьку роботу, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Згідно з означеною метою програма передбачає формування в аспірантів уявлень про сутність, специфіку, методологічний інструментарій науки, специфіку класичної та посткласичної науки, особливості філології на всіх етапах її становлення та розвитку, розуміння найбільш актуальних проблем сучасного літературознавства та теорії літератури, знання новітньої методології літературознавчих дисциплін, закономірностей і тенденцій подальшого розвитку науки про літературу, усвідомлення певних моральних обмежень, уміння застосовувати здобуті знання і творчий підхід під час розв’язанні конкретних наукових завдань у дослідницько-інноваційній та педагогічній діяльності, зокрема працюючи над самостійно проведеним власним науковим дослідженням, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Фундаментальні літературознавчі дослідження із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і літературознавчих методів оцінки відповідних літературних явищ і процесів, результат яких дозволить отримати науковий ступінь доктора філософії з філології («Українська література», «Теорія літератури»).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати актуальні сучасні філологічні літературознавчі тенденції і процеси розвитку та їх взаємозв’язків, сучасні дискусії та напрями дослідження у філологічній науці.

ПРН 2. Розуміти, характеризувати, порівнювати, класифікувати та критично оцінювати різні літературознавчі концепції, модуси та школи, інтегрувати набуті соціально-економічні та гуманітарні знання в професійну діяльність.

ПРН 3. Знати основні можливості наукової співпраці для гуманітарних наук, що передбачає презентацію критичного звіту про принаймні одну важливу програму, визначаючи позитивні/негативні аспекти і тенденції у власній царині дослідження.

ПРН 4. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично оцінювати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії й концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей; інтегрувати набуті знання в професійній діяльності.

ПРН 5. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 6. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтерпретувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ПРН 7. Засвоїти методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

ПРН 8. Застосовувати знання та уміння, здобуті в аспірантурі, для самостійного виконання наукових досліджень та для організації діяльності наукових колективів, підготувати оригінальне, завершене дослідження, що ґрунтується на використанні сучасних методів.

ПРН 9. Проектувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 10. Визначати та зіставляти складні філологічні явища, використовувати міждисциплінарні зв’язки в системі наукової аргументації.

ПРН 11. Уміти застосовувати теоретичну підготовку з педагогіки і психології вищої школи як основи для практичної роботи, пов’язаної з викладацькою діяльністю, творчо ставитися до педагогічної праці, оволодівати науково-педагогічною культурою.

ПРН 12. Визначати рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності.

ПРН 13. Прогнозувати основні закономірності розвитку літератури та літературознавства.

ПРН 14. Застосувати основні методи і засоби використання сучасних інформаційних технологій у науково-дослідницькій і навчальній діяльності.

ПРН 15. Обирати й реалізувати на практиці перспективну наукову співпрацю для обраного напряму дослідження.

ПРН 16. Оволодіти основами наукового спілкування українською та іноземною мовами в усній і письмовій формах, застосовувати набуті знання в різних ситуаціях міжкультурного спілкування.

ПРН 17. Аналізувати й обговорювати публікації в межах власної дослідницької проблематики та поза нею.

ПРН 18. Аргументовано презентувати в науковому та ненауковому середовищі результати пошуково-дослідницької діяльності (у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив, під час лекційних і семінарських занять).

ПРН 19. Опублікувати наукові статті з обраної тематики у фахових наукових журналах (українських і закордонних).

ПРН 20. Готувати матеріали з відповідної наукової проблематики для ЗМІ, публікувати їх у пресі чи на веб-сторінці.

ПРН 21. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 навчальні роки

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту та мають ступінь магістра.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, дисертація)

Кількість кредитів

НЗП1

Іноземна мова в науковій сфері

6

НЗП2

Філософія науки

6

НЗП3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП4

Управління науковими проектами

3

НПП1

Літературна творчість у вимірах глобалістики

4

НПП2

Сучасна методологія літературознавчих досліджень

4

 

Аспірантська практика

4

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

 

 

Назва ОПП

Філологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, наукове консультування та викладацьку роботу, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Згідно з означеною метою програма передбачає формування в аспірантів уявлень про сутність, специфіку, методологічний інструментарій науки, специфіку класичної та посткласичної науки, особливості філології на всіх етапах її становлення та розвитку, розуміння найбільш актуальних проблем сучасного літературознавства та теорії літератури, знання новітньої методології літературознавчих дисциплін, закономірностей і тенденцій подальшого розвитку науки про літературу, усвідомлення певних моральних обмежень, уміння застосовувати здобуті знання і творчий підхід під час розв’язанні конкретних наукових завдань у дослідницько-інноваційній та педагогічній діяльності, зокрема працюючи над самостійно проведеним власним науковим дослідженням, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Фундаментальні літературознавчі дослідження із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і літературознавчих методів оцінки відповідних літературних явищ і процесів, результат яких дозволить отримати науковий ступінь доктора філософії з філології («Українська література», «Теорія літератури»).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати актуальні сучасні філологічні літературознавчі тенденції і процеси розвитку та їх взаємозв’язків, сучасні дискусії та напрями дослідження у філологічній науці.

ПРН 2. Розуміти, характеризувати, порівнювати, класифікувати та критично оцінювати різні літературознавчі концепції, модуси та школи, інтегрувати набуті соціально-економічні та гуманітарні знання в професійну діяльність.

ПРН 3. Знати основні можливості наукової співпраці для гуманітарних наук, що передбачає презентацію критичного звіту про принаймні одну важливу програму, визначаючи позитивні/негативні аспекти і тенденції у власній царині дослідження.

ПРН 4. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично оцінювати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії й концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей; інтегрувати набуті знання в професійній діяльності.

ПРН 5. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 6. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтерпретувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ПРН 7. Засвоїти методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

ПРН 8. Застосовувати знання та уміння, здобуті в аспірантурі, для самостійного виконання наукових досліджень та для організації діяльності наукових колективів, підготувати оригінальне, завершене дослідження, що ґрунтується на використанні сучасних методів.

ПРН 9. Проектувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 10. Визначати та зіставляти складні філологічні явища, використовувати міждисциплінарні зв’язки в системі наукової аргументації.

ПРН 11. Уміти застосовувати теоретичну підготовку з педагогіки і психології вищої школи як основи для практичної роботи, пов’язаної з викладацькою діяльністю, творчо ставитися до педагогічної праці, оволодівати науково-педагогічною культурою.

ПРН 12. Визначати рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності.

ПРН 13. Прогнозувати основні закономірності розвитку літератури та літературознавства.

ПРН 14. Застосувати основні методи і засоби використання сучасних інформаційних технологій у науково-дослідницькій і навчальній діяльності.

ПРН 15. Обирати й реалізувати на практиці перспективну наукову співпрацю для обраного напряму дослідження.

ПРН 16. Оволодіти основами наукового спілкування українською та іноземною мовами в усній і письмовій формах, застосовувати набуті знання в різних ситуаціях міжкультурного спілкування.

ПРН 17. Аналізувати й обговорювати публікації в межах власної дослідницької проблематики та поза нею.

ПРН 18. Аргументовано презентувати в науковому та ненауковому середовищі результати пошуково-дослідницької діяльності (у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив, під час лекційних і семінарських занять).

ПРН 19. Опублікувати наукові статті з обраної тематики у фахових наукових журналах (українських і закордонних).

ПРН 20. Готувати матеріали з відповідної наукової проблематики для ЗМІ, публікувати їх у пресі чи на веб-сторінці.

ПРН 21. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 навчальні роки

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту та мають ступінь магістра.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, дисертація)

Кількість кредитів

НЗП1

Іноземна мова в науковій сфері

6

НЗП2

Філософія науки

6

НЗП3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП4

Управління науковими проектами

3

НПП1

Літературна творчість у вимірах глобалістики

4

НПП2

Сучасна методологія літературознавчих досліджень

4

 

Аспірантська практика

4

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

 

 

Назва ОПП

Філологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, наукове консультування та викладацьку роботу, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Згідно з означеною метою програма передбачає формування в аспірантів уявлень про сутність, специфіку, методологічний інструментарій науки, специфіку класичної та посткласичної науки, особливості філології на всіх етапах її становлення та розвитку, розуміння найбільш актуальних проблем сучасного літературознавства та теорії літератури, знання новітньої методології літературознавчих дисциплін, закономірностей і тенденцій подальшого розвитку науки про літературу, усвідомлення певних моральних обмежень, уміння застосовувати здобуті знання і творчий підхід під час розв’язанні конкретних наукових завдань у дослідницько-інноваційній та педагогічній діяльності, зокрема працюючи над самостійно проведеним власним науковим дослідженням, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Фундаментальні літературознавчі дослідження із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і літературознавчих методів оцінки відповідних літературних явищ і процесів, результат яких дозволить отримати науковий ступінь доктора філософії з філології («Українська література», «Теорія літератури»).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати актуальні сучасні філологічні літературознавчі тенденції і процеси розвитку та їх взаємозв’язків, сучасні дискусії та напрями дослідження у філологічній науці.

ПРН 2. Розуміти, характеризувати, порівнювати, класифікувати та критично оцінювати різні літературознавчі концепції, модуси та школи, інтегрувати набуті соціально-економічні та гуманітарні знання в професійну діяльність.

ПРН 3. Знати основні можливості наукової співпраці для гуманітарних наук, що передбачає презентацію критичного звіту про принаймні одну важливу програму, визначаючи позитивні/негативні аспекти і тенденції у власній царині дослідження.

ПРН 4. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично оцінювати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії й концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей; інтегрувати набуті знання в професійній діяльності.

ПРН 5. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 6. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтерпретувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ПРН 7. Засвоїти методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

ПРН 8. Застосовувати знання та уміння, здобуті в аспірантурі, для самостійного виконання наукових досліджень та для організації діяльності наукових колективів, підготувати оригінальне, завершене дослідження, що ґрунтується на використанні сучасних методів.

ПРН 9. Проектувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 10. Визначати та зіставляти складні філологічні явища, використовувати міждисциплінарні зв’язки в системі наукової аргументації.

ПРН 11. Уміти застосовувати теоретичну підготовку з педагогіки і психології вищої школи як основи для практичної роботи, пов’язаної з викладацькою діяльністю, творчо ставитися до педагогічної праці, оволодівати науково-педагогічною культурою.

ПРН 12. Визначати рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності.

ПРН 13. Прогнозувати основні закономірності розвитку літератури та літературознавства.

ПРН 14. Застосувати основні методи і засоби використання сучасних інформаційних технологій у науково-дослідницькій і навчальній діяльності.

ПРН 15. Обирати й реалізувати на практиці перспективну наукову співпрацю для обраного напряму дослідження.

ПРН 16. Оволодіти основами наукового спілкування українською та іноземною мовами в усній і письмовій формах, застосовувати набуті знання в різних ситуаціях міжкультурного спілкування.

ПРН 17. Аналізувати й обговорювати публікації в межах власної дослідницької проблематики та поза нею.

ПРН 18. Аргументовано презентувати в науковому та ненауковому середовищі результати пошуково-дослідницької діяльності (у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив, під час лекційних і семінарських занять).

ПРН 19. Опублікувати наукові статті з обраної тематики у фахових наукових журналах (українських і закордонних).

ПРН 20. Готувати матеріали з відповідної наукової проблематики для ЗМІ, публікувати їх у пресі чи на веб-сторінці.

ПРН 21. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 навчальні роки

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту та мають ступінь магістра.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, дисертація)

Кількість кредитів

НЗП1

Іноземна мова в науковій сфері

6

НЗП2

Філософія науки

6

НЗП3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП4

Управління науковими проектами

3

НПП1

Літературна творчість у вимірах глобалістики

4

НПП2

Сучасна методологія літературознавчих досліджень

4

 

Аспірантська практика

4

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ