Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ФІЛОЛОГІЯ". 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 03 Гуманітарні наук

Спеціальність: 035 Філологія

Гарант освітньої програми: Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 “Філологія”, здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, використовуючи новітню методологію для розв'язання актуальних проблем, дотримуючись моральних засад освітньо-наукового й академічного середовища, а також здійснювати викладацьку роботу, наукове консультування в галузі філологічних наук.

Особливості ОНП: 

Програма орієнтована на європейські освітньо-наукові стандарти та виклики, зумовлені тенденціями глобалізації, притаманними сучасному суспільству. Передбачена аспірантська практика, спрямована на поглиблення науково-педагогічної кваліфікації.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
1.2. Загальнонаукові (філософські компетентності)
09.104 Філософія науки 4
1.3. Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проєктами 3
1.4. Професійні компетентності зі спеціальності
10.258 Лінгвокогнітивні аспекти сучасної філології 6
30.106 Сучасна методологія літературознавчих досліджень 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами: 32
2. Вибіркові навчальні дисципліни
  Навчальна дисципліна 1 5
  Навчальна дисципліна 1 6
Загальний обсяг вибіркових компонент 11
Разом 43

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
1.2. Загальнонаукові (філософські компетентності)
09.104 Філософія науки 4
1.3. Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проєктами 3
1.4. Професійні компетентності зі спеціальності
10.258 Лінгвокогнітивні аспекти сучасної філології 6
30.106 Сучасна методологія літературознавчих досліджень 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами: 32
2. Вибіркові навчальні дисципліни
  Навчальна дисципліна 1 5
  Навчальна дисципліна 1 6
Загальний обсяг вибіркових компонент 11
Разом 43

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
1.2. Загальнонаукові (філософські компетентності)
09.104 Філософія науки 4
1.3. Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проєктами 3
1.4. Професійні компетентності зі спеціальності
10.258 Лінгвокогнітивні аспекти сучасної філології 6
30.106 Сучасна методологія літературознавчих досліджень 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами: 32
2. Вибіркові навчальні дисципліни
  Навчальна дисципліна 1 5
  Навчальна дисципліна 1 6
Загальний обсяг вибіркових компонент 11
Разом 43

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Мовні компетентності
30.131 Academic Writing 6
1.2. Загальнонаукові (філософські компетентності)
09.104 Філософія науки 4
1.3. Компетентності дослідника
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проєктами 3
1.4. Професійні компетентності зі спеціальності
10.258 Лінгвокогнітивні аспекти сучасної філології 6
30.106 Сучасна методологія літературознавчих досліджень 6
31.149 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами: 32
2. Вибіркові навчальні дисципліни
  Навчальна дисципліна 1 5
  Навчальна дисципліна 1 6
Загальний обсяг вибіркових компонент 11
Разом 43
Назва ОНП Філологія
Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність: 035 «Філологія»
Мета освітньо-професійної програми Підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 «Філологія», здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, використовуючи новітню методологію для розв’язання актуальних проблем, дотримуючись моральних засад освітньо-наукового й академічного середовища, а також здійснювати викладацьку роботу, наукове консультування в галузі філологічних наук.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова, академічна.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Формування компетентностей у дослідника-філолога, інтегрованого в світовий освітньо-науковий і академічних простір, здатного до професійної креативності в дослідницько-інноваційній діяльності, мотивованого до саморозвитку й самовдосконалення.
Програмні результати навчання ПРН 1. Знати актуальні сучасні літературні тенденції і процеси розвитку та їх взаємозв’язки, новітні дискусії та напрями дослідження у філологічній науці в контексті глобалістики.
ПРН 2. Розуміти, характеризувати, порівнювати, класифікувати, синтезувати та критично оцінювати нові та складні літературознавчі ідеї, концепції, модуси, школи та публікації, використовувати міждисциплінарні зв’язки в системі наукової аргументації.
ПРН 3. Застосовувати концептуальні знання та вміння для самостійного виконання наукових досліджень і міждисциплінарних проектів, підготувати й апробувати дисертацію, що ґрунтується на використанні інноваційних філологічних методологій і розв’язує значущу філологічну проблему, дотримуючись принципів академічної та професійної доброчесності.
ПРН 4. Застосовувати сучасні інформаційні технології в науково- дослідницькій і навчальній діяльності.
ПРН 5. Обирати й реалізовувати на практиці перспективну наукову співпрацю для обраного напряму дослідження, організовувати діяльність наукових колективів, ініціювати інноваційні комплексні проекти й проявляти лідерство, самостійність та повну автономність під час їх реалізації.
ПРН 6. Оволодіти специфікою наукового спілкування українською та іноземною мовами в усній і письмовій формах, вільно застосовувати набуті знання в різних ситуаціях міжкультурної комунікації.
ПРН 7. Аргументовано презентувати в науковому та ненауковому середовищі результати власної пошуково-дослідницької діяльності (під час наукових семінарів, конференцій, зустрічей, громадських ініціатив, лекційних і семінарських занять тощо).
ПРН 8. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва та брати соціальну відповідальність за результати ухвалення стратегічних рішень.
ПРН 9. Засвоїти методологічні засади, інноваційні методи та принципи викладання філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах і вміти застосовувати їх у професійній діяльності.
ПРН 10. Критично оцінювати власну навчальну й науково- професійну діяльність, прагнути до безперервного саморозвитку та самовдосконалення, демонструвати авторитетність, самостійність, постійну відданість розвитку нових творчих ідей, відповідальність за навчання інших.
Форма навчання Очна (денна, вечірня)
Термін навчання 4 роки
Передумови навчання на ОНП Особи, які виконали Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році на базі освітнього рівня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Загальний обсяг і структура освітньої програми Усього – 40 кредитів, із них:
- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;
- вибіркові компоненти – 10 кредитів;
- практична підготовка – 4 кредити.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Мовні компетентності
НЗП1 Іноземна мова в науковій сфері 6
1.2. Загальнонаукові (філософські компетентності)
НЗП2 Філософія науки 6
1.3. Компетентності дослідника
НЗП3 Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності 3
НЗП4 Управління науковими проектами 3
1.4. Професійні компетентності зі спеціальності
НПП1 Літературна творчість у вимірах глобалістики 4
НПП2 Сучасна методологія літературознавчих досліджень 4
 ПП 1 Аспірантська практика 4
Усього за обов’язковими дисциплінами: 30 
2. Вибіркові навчальні дисципліни
ВД 1 Навчальна дисципліна 1 5
ВД 2 Навчальна дисципліна 1 5
Загальний обсяг вибіркових компонент 10 
Разом 40