Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО". 031 Релігієзнавство

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 03 Гуманітарні наук

Спеціальність: 031 Релігієзнавство

Гарант освітньої програми: Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері релігієзнавства.

Особливості ОНП: 

Програма поєднує теоретичну, практичну та наукову складові. Програма передбачає формування у здобувача освітнього рівня теоретичних знань, умінь, навичок, необхідних для продукування нових ідей та проведення наукових досліджень, розв’язання комплексних сучасних проблем розвитку сфери релігієзнавства, здатностей до здійснення науково-дослідницької, інноваційної, професійно-практичної, організаційно-освітньої діяльності у сфері релігієзнавства. 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.133

Управління науковими проектами

3

30.135

Методологія релігієзнавчих досліджень

6

28.128

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

5

31.149

Аспірантська практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.133

Управління науковими проектами

3

30.135

Методологія релігієзнавчих досліджень

6

28.128

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

5

31.149

Аспірантська практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.133

Управління науковими проектами

3

30.135

Методологія релігієзнавчих досліджень

6

28.128

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

5

31.149

Аспірантська практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.133

Управління науковими проектами

3

30.135

Методологія релігієзнавчих досліджень

6

28.128

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

5

31.149

Аспірантська практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

40 КРЕДИТІВ

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

НРК України –9 рівень , FQ-EHEA –третій цикл

QF-LLL- 8 рівень

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

033 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна – доктор філософії. 

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи та самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері релігієзнавчих наук.Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Релігієзнавство

Спеціальна – Релігієзнавчі студії.

Ключові слова: релігієзнавство, релігія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів. 

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки. 

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики. 

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті. 

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3-х всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Релігієзнавство», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

1.2 Цикл дисциплін загальної підготовки

НЗП1

Іноземна мова в науковій сфері

6

НЗП2

Філософія науки 

6

НЗП3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП4

Управління науковими проектами

3

1.3 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

НПП1

Методологія релігієзнавчих досліджень

6

НПП2

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

6

Аспірантська практика

2. Вибіркові дисципліни аспіранта

ВД1

Дисципліна 1.

6

ВД2

Дисципліна 2.

6

3. Наукова складова

90